Informele videoconferentie van de ministers van Onderzoek, 26 februari 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 26 februari 2021, 17:00.

Voornaamste resultaten

Onderzoek en innovatie in de plannen voor herstel en veerkracht: investeringen en hervormingen

De ministers hebben een oriënterend debat gehouden over de wijze waarop de faciliteit voor herstel en veerkracht (recovery and resilience facility - RRF) kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte (EOR).

Manuel Heitor, Portugees minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

Onderzoek en innovatie zijn speerpunten in het herstel na de COVID-19-crisis. Ze kunnen niet alleen de economische activiteit stimuleren, maar ook de groene en digitale transitie versnellen en onze economie veerkrachtiger maken. De faciliteit voor herstel en veerkracht biedt een unieke kans om de Europese onderzoeks­ruimte te versterken en doeltreffender te maken - en vice versa.

Manuel Heitor, Portugees minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

De ministers benadrukten dat onderzoek en innovatie niet alleen belangrijk zijn om de huidige COVID-19-pandemie te bestrijden, maar ook om kwetsbaar­heden in toekomstige crises te voorkomen. Bovendien werd algemeen erkend dat onderzoek en innovatie van cruciaal belang zijn voor de groene en digitale transitie.

Aangezien de RRF een unieke kans biedt om de EOR te versterken en doeltreffender te maken, waren de ministers het er in grote lijnen over eens dat investeringen en hervormingen in onderzoeks- en innovatie­systemen een prominente rol moeten krijgen in de nationale plannen voor herstel en veerkracht die momenteel in de lidstaten worden uitgewerkt.

Structurele hervormingen en slimme investeringen in het kader van die plannen moeten gericht zijn op onderzoek en innovatie op de meest veelbelovende gebieden, zoals groene waterstof, high-performance computing en kwantum­computing, artificiële intelligentie, ruimte­systemen en innovatiehubs. Verscheidene ministers hamerden erop dat innovatieve oplossingen sneller op de markt moeten worden gebracht.

De EU en de lidstaten kunnen de troeven van de EOR, namelijk pan-Europese infrastructuren, menselijk potentieel, en transnationale samenwerking inzake onderzoek en open wetenschap, benutten om de inclusie aanzienlijk te versterken en via excellente wetenschap de economische welvaart te stimuleren. Een aantal ministers benadrukten dat universiteiten en onderzoeks­loopbanen moeten worden gemoderniseerd, en dat moet worden geïnvesteerd in menselijk kapitaal en de ontwikkeling van vaardigheden.

Veel ministers riepen op innovatieve start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen door de toegang tot financiering te vereenvoudigen. Om het hefboom­effect zo groot mogelijk te maken, moet worden gestreefd naar synergie tussen nationale financiering en de verschillende Europese programma's, met name Horizon Europa, alsook naar investeringen van de particuliere sector, waarbij overlappingen moeten worden vermeden. Ook werd gewezen op de rol van publiek-private samenwerking en van partnerschappen bij grensover­schrijdende projecten. In dit verband werd aangedrongen op richtsnoeren en expertise van de Commissie om te zorgen voor coördinatie bij de uitvoering van grensover­schrijdende en meerlanden­projecten.

Het Portugese voorzitterschap kondigde aan dat het resultaat van het debat zal worden meegenomen in de besprekingen van de staats­hoofden en regerings­leiders tijdens de voorjaars­top van de EU op 25 en 26 maart.

Diversen

 • a) 
  stand van zaken met de verordening van de Raad tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Europese high-performance computing

Het Portugese voorzitterschap informeerde de ministers over de vorderingen met de bespreking van het verordenings­voorstel in de voor­bereidende instanties van de Raad. Het voorstel wordt momenteel besproken in de Groep onderzoek.

 • b) 
  EOR-transitieforum en het Pact voor onderzoek en innovatie in Europa

De Commissie informeerde de ministers over de activiteiten van het in januari opgerichte EOR-transitieforum. De Commissie is van plan om uiterlijk in juli 2021 een voorstel in te dienen voor een pact voor onderzoek en innovatie, dat de kern moet vormen van het toekomstige bestuurskader voor de EOR.

 • c) 
  voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie

De Commissie presenteerde (in openbare zitting) haar op 23 februari ingediende voorstel voor een besluit om de deelname van de EU aan het Europees partnerschap inzake metrologie mogelijk te maken.

Commissievoorstel over het Europees partnerschap inzake metrologie

 • d) 
  voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de gemeen­schappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa

De Commissie presenteerde haar op 24 februari ingediende voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de gemeen­schappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa, ook bekend als het "enkel basisbesluit" (Single Basic Act).

Voorstel van de Commissie tot oprichting van de gemeen­schappelijke ondernemingen

 • e) 
  informatie over het wetenschappelijk advies inzake biologische afbreek­baarheid van plastic in het milieu

De Commissie stelde de ministers in kennis van het advies van de groep van de belangrijkste weten­schappelijke adviseurs van de Commissie over de biologische afbreek­baarheid van plastic in het milieu. Het advies bevat aanbevelingen over de criteria die moeten worden gehanteerd om de milieu­voordelen van biologisch afbreekbaar plastic ten opzichte van conventioneel plastic optimaal te benutten. Volgens de Commissie beveelt de groep een wereldwijde vermindering van het gebruik van plastic aan.

 • f) 
  Horizon Europa-partnerschap voor pandemie­paraatheid

De Commissie deelde mee hoe ver zij staat met de voorbereiding van een voorstel voor een Europees onderzoeks- en innovatie­partnerschap voor pandemie­paraatheid. Dit partnerschap, dat de Commissie in april 2020 heeft aangekondigd in het kader van het ERAvsCorona-actieplan, moet het potentieel van een gecoördineerde Europese pandemierespons op het gebied van onderzoek en innovatie vergroten.

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-COMP-260221

Videoconferentie

26 februari 2021

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Onder "Diversen": EOR-transitieforum en het Pact voor onderzoek en innovatie in Europa

×

Dit document is niet openbaar. Via onderstaande link kunt u om inzage verzoeken.

Verzoek om toegang tot dit document

Onder "Diversen": laatste wetenschappelijk advies over biologische afbreekbaarheid van plastic in het milieu

×

Dit document is niet openbaar. Via onderstaande link kunt u om inzage verzoeken.

Verzoek om toegang tot dit document

Onder "Diversen": partnerschap Horizon Europa inzake pandemie­paraatheid

×

Dit document is niet openbaar. Via onderstaande link kunt u om inzage verzoeken.

Verzoek om toegang tot dit document

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie

×

Dit document is niet openbaar. Via onderstaande link kunt u om inzage verzoeken.

Verzoek om toegang tot dit document

Onder "Diversen": voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de gemeen­schappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa - Informatie van de Commissie

Onder "Diversen": voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie

×

Dit document is niet openbaar. Via onderstaande link kunt u om inzage verzoeken.

Verzoek om toegang tot dit document

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers