Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport, 17-18 mei 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 17 mei 2021, 22:30.

Voornaamste resultaten

Onderwijs en Jeugdzaken, 17 mei

Kansengelijkheid, inclusie en succes in onderwijs en opleiding voor iedereen

Kansengelijkheid wat betreft toegang, inclusie en succes voor iedereen zijn de basisbeginselen van onderwijs en opleiding. Toch vormen kansengelijkheid en inclusie nog steeds een uitdaging voor onze onderwijsstelsels en zijn de verschillen tussen en binnen lidstaten enorm groot. Aangezien de sociaal-economische achtergrond van grote invloed blijft op de onderwijsresultaten in de Europese Unie, heeft de Raad conclusies over dit onderwerp aangenomen. Het aantal onderpresteerders en voortijdige schoolverlaters is in de EU nog steeds hoog. 20,3 % van de mensen met een handicap verlaat het onderwijs voortijdig. Kansarme studenten halen minder vaak een diploma tertiair onderwijs (43,4 %) dan hun leeftijdsgenoten (82,3 %). In de conclusies worden de lidstaten en de Commissie opgeroepen samen te werken aan beleid om slechte prestaties terug te dringen, de competentie­niveaus te verhogen en werkloosheid te voorkomen.

Tiago Brandão Rodrigues, Portugees minister van Onderwijs

Inclusieve onderwijs- en opleidings­stelsels spelen een fundamentele rol bij het terugdringen van slechte prestaties, het verhogen van de competentie­niveaus en het voorkomen van werkloosheid. Dit betekent dat inclusiviteit onderdeel moet zijn van alle aspecten van onderwijs en opleidingen en een institutiebrede aanpak, om gelijke kansen en inclusie te bevorderen en succes op alle niveaus en in alle soorten van onderwijs en opleiding te bewerkstelligen. We moeten meer doen om maatregelen op het gebied van onderwijs en opleiding in kaart te brengen die het onderwijssucces voor alle lerenden verbeteren. Een voorbeeld van zo'n maatregel is het wegwerken van de lerarentekorten, met name in het speciaal onderwijs en in multiculturele en meertalige omgevingen.

Tiago Brandão Rodrigues, Portugees minister van Onderwijs

Conclusies van de Raad over kansengelijkheid en inclusie in onderwijs en opleiding ter bevordering van onderwijssucces voor iedereen Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Initiatief "Europese universiteiten"

De ministers keurden de conclusies over het initiatief "Europese universiteiten" goed. Het initiatief "Europese universiteiten" is een fundamentele pijler van de Europese onderwijsruimte die uiterlijk in 2025 rond moet zijn. De Raad verzoekt de lidstaten alle beschikbare financierings­mechanismen te gebruiken om het initiatief te ondersteunen. Ook beveelt hij meer samenwerking aan tussen onderwijs­autoriteiten, instellingen voor hoger onderwijs en belanghebbenden om belemmeringen voor samenwerking op Europees niveau weg te werken. De Europese universiteiten kunnen daarbij een belangrijke brugfunctie vervullen met hun onderzoek en op uitdagingen gebaseerde leer- en onderwijs­benaderingen. Zo kunnen sterkere synergieën worden gecreëerd tussen de hogeronderwijs­dimensie van de Europese onderwijs­ruimte, de Europese Onderzoeks­ruimte en de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

Manuel Heitor, Portugees minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

De 41 allianties van Europese universiteiten bevinden zich weliswaar in een vroeg ontwikkelings­stadium, maar zij doen er alles aan om de universiteiten van de toekomst te worden en vormen een inspiratiebron voor de hervorming van het hoger onderwijs in de EU. Het lijdt geen twijfel dat de samenwerking over talen, grenzen en disciplines heen een bijdrage zal leveren aan de verwezenlijking van de ambitieuze visie van een innovatieve, mondiaal concurrerende en aantrekkelijke Europese onderwijsruimte en Europese Onderzoeksruimte en aan het versterken van onze gemeenschappelijke Europese waarden.

Manuel Heitor, Portugees minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

Conclusies van de Raad over het initiatief "Europese universiteiten - Een brug slaan tussen hoger onderwijs, onderzoek, innovatie en samenleving: de weg effenen voor een nieuwe dimensie in het Europese hoger onderwijs" Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Initiatief "Europese universiteiten": Conclusies van de Raad effenen de weg voor een nieuwe dimensie in het Europese hoger onderwijs (persmededeling, 17 mei 2021)

Europese onderwijsruimte (beleidspagina)

Scenario's voor de hervorming van het hoger onderwijs in de EU

Naar aanleiding van de conclusies van de Raad over het initiatief "Europese universiteiten" vond een openbaar oriënterend debat plaats over de toekomst van het hoger onderwijs. Daarbij is met name ingegaan op de rol van instellingen voor hoger onderwijs als aanjagers van de digitale en groene transitie. Het debat draaide om 3 vragen: of "Europese universiteiten" moeten fungeren als proeftuinen voor de interoperabiliteit en samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van Europees onderzoek en loopbaan­ontwikkeling; welke specifieke maatregelen lidstaten willen nemen om een Europese benadering voor kwaliteitsborging van gezamenlijke diploma's te bevorderen; en of lidstaten nationale wetgeving overwegen die microcredentials in het hoger onderwijs mogelijk maakt.

Het behoud van de diversiteit van het hoger onderwijs in Europa en het bevorderen van een gemeenschappelijke Europese visie en gemeenschappelijke waarden om de Europese identiteit van jongeren en burgers te versterken, brengen unieke uitdagingen voor het hoger onderwijs met zich mee die in de hervorming moeten worden meegenomen. Bovendien moeten we met deze hervorming waarborgen dat lerenden over de nodige vaardigheden en competenties beschikken en zorgen voor geïntegreerde langetermijn­strategieën voor onderwijs, onderzoek en innovatie, waarbij de samenleving als geheel wordt betrokken, teneinde het kennislandschap in alle Europese regio’s te versterken en de kwaliteit, aantrekkelijkheid en maatschappelijke empowerment van Europese instellingen voor hoger onderwijs te vergroten.

Manuel Heitor, Portugees minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

Deelname van jongeren aan besluitvormings­processen

Jongeren zijn zeer actief in het democratische leven. Toch hebben ze vaak minder kansen om te participeren en zijn ze ondervertegenwoordigd in de besluitvorming. Aangezien de hele politieke agenda hen aangaat, zijn hun medewerking en betrokkenheid bij het vinden van antwoorden op de uitdagingen van vandaag van essentieel belang.

De Raad keurde conclusies goed over het versterken van meerlagig bestuur bij het bevorderen van de participatie van jongeren aan besluitvormings­processen. Doel is ervoor te zorgen dat alle jongeren gelijke kansen hebben op participatie, betrokkenheid en empowerment in relevante besluitvormings­processen.

Jongeren behoren tot de mensen die het hardst zijn getroffen door de COVID-19-beperkingen. Hun deelname aan de beleidsvorming is van essentieel belang, aangezien de besluiten van vandaag van invloed zullen zijn op hun toekomst. Daarom moeten we allemaal onze steun geven aan actieve en duurzame structuren voor jongeren­participatie in beleids­ontwikkeling.

Tiago Brandão Rodrigues, Portugees minister van Onderwijs

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het versterken van meerlagig bestuur bij het bevorderen van de participatie van jongeren aan besluitvormingsprocessen Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Een op rechten gebaseerde benadering van jeugdbeleid: bepalende factor voor betrokkenheid in de toekomst?

Bij hun overgang naar volwassenheid worden jongeren geconfronteerd met specifieke uitdagingen die hen in een kwetsbare positie plaatsen. Om die reden moeten jongeren betere toegang tot rechten krijgen, in de vorm van een op mensenrechten gebaseerd jeugdbeleid. De ministers bespraken hoe overheden op alle niveaus jongeren kunnen betrekken, verbinden en versterken.

Diversen

Het voorzitterschap bracht verslag uit over de huidige impact van COVID-19 op onderwijs en opleiding en op jongeren

Tot slot presenteerde het aantredende Sloveense voorzitterschap zijn werkprogramma

Cultuur, Audiovisuele Sector en Sport, 18 mei

Herstel, veerkracht en duurzaamheid van de culturele en creatieve sectoren

Cultuur speelt een cruciale rol voor de Europese identiteit en heeft een belangrijke sociale en economische impact. De Raad heeft conclusies goedgekeurd waarin wordt herhaald dat de culturele en creatieve sectoren tot de sectoren behoren die het hardst door de COVID-19-pandemie zijn getroffen en dat er doortastende beleidsmaatregelen moeten worden genomen om deze sectoren te ondersteunen, zowel in de vorm van een onmiddellijke respons als in de vorm van een meer ambitieuze, vooruitziende aanpak, aangezien de huidige crisis een aantal structurele uitdagingen en reeds bestaande kwetsbaarheden van de culturele en creatieve sectoren aan het licht heeft gebracht. Om het herstel, de veerkracht en de duurzaamheid van de culturele en creatieve sectoren te bevorderen, worden er in de conclusies 6 prioriteiten onderkend, namelijk: de toegang tot beschikbare financiering verbeteren; de veerkracht van professionals in de culturele en creatieve sectoren vergroten; de mobiliteit en samenwerking verder versterken; de digitale en groene transities versnellen; de kennis en paraatheid voor toekomstige uitdagingen verbeteren; en rekening houden met culturele landschappen en plaatselijke gemeenschappen. De conclusies van de Raad beogen ook billijkheid en gelijkheid voor iedereen te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwelijke kunstenaars en cultuurprofessionals. De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie van gedachten te wisselen over beste praktijken en uiterlijk in 2023 de balans op te maken van deze conclusies.

Graça Fonseca, Portugees minister van Cultuur

Bioscopen, theaters en muziekfestivals waren de eerste die de deuren sloten toen de pandemie uitbrak en zijn de laatste die weer opengaan nu we langzaam uit de ergste crisis in decennia komen. We moeten ervoor zorgen dat de creatieve en culturele sectoren na afloop van de pandemie op de toekomst zijn voorbereid.

Graça Fonseca, Portugees minister van Cultuur

Conclusies van de Raad over het herstel, de veerkracht en de duurzaamheid van de culturele en creatieve sectoren Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Europese media in het digitale decennium

De Raad heeft conclusies goedgekeurd ter ondersteuning van het herstel en de transformatie van de Europese sectoren nieuwsmedia en audiovisuele media. Aangezien beide sectoren enorme verliezen hebben geleden als gevolg van de COVID-19-pandemie, wordt de lidstaten verzocht gebruik te maken van de herstel en veerkrachtfaciliteit, het financiële instrument van de EU na de crisis, en te investeren in de versnelling van de digitale transformatie en de groene transitie van deze sectoren.

De conclusies van de Raad zijn een antwoord op het actieplan dat de Commissie in december jongstleden heeft voorgesteld. Het is tijd voor een reflectieproces over een aantal fundamentele onderwerpen die we nu vanuit een andere invalshoek kunnen bekijken. Op die reis moeten we onze traditionele bedrijfsmodellen met andere ogen bekijken, ons binnenlands en internationaal concurrentievermogen een impuls moeten geven en behendig moeten surfen op de groene en digitale golf. Alleen op die manier kunnen we optimaal genieten van het uitzicht dat Europa ons biedt: culturele rijkdom, diversiteit en creativiteit.

Graça Fonseca, Portugees minister van Cultuur

Conclusies van de Raad over "Europese media in het digitale decennium: een actieplan ter ondersteuning van het herstel en de transformatie" Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Conclusies van de Raad: herstel en transformatie van de Europese media (persmededeling, 18 mei 2021)

Diversifiëring van financieringsbronnen en -mechanismen voor de instandhouding en bescherming van Europees cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed van Europa is een publiek goed met een aanzienlijke sociale en economische waarde. De bescherming ervan wordt echter bedreigd door druk op de begrotingen, en dit is nog verergerd door de COVID-19-crisis. De ministers bespraken hoe het Europees cultureel erfgoed financieel het best kan worden ondersteund, waar nieuwe financieringsbronnen kunnen worden gevonden en wat de beste stappen op lange termijn zouden zijn.

Sportinnovatie

De Raad heeft conclusies over sportinnovatie goedgekeurd. De Raad verzoekt de lidstaten onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven en -projecten op het gebied van sportinnovatie te bevorderen en te ondersteunen, kennis op te bouwen en te verspreiden, en instrumenten ter beschikking te stellen ten behoeve van een betere beleidsvorming en benchmarking van sportinnovatie.

De economische groei die Europa de afgelopen decennia heeft gekend is voor twee derde te danken aan innovatie. Innovatie in sport kan bijdragen tot een grotere deelname van burgers aan sport en lichaamsbeweging, maar is ook een instrument om de integriteit van de sport te beschermen en uitdagingen zoals wedstrijdvervalsing en doping aan te pakken.

Tiago Brandão Rodrigues, Portugees minister van Onderwijs

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over sportinnovatie Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Sportdiplomatie

Sportdiplomatie is een relatief nieuw concept op EU-niveau. Tegelijkertijd is sport altijd gebruikt om politieke boodschappen over te brengen en maakt sport deel uit van de diplomatieke toolkit van de mondiale tegenhangers van de EU. De EU-ministers stelden zichzelf de vraag of de culturele en onderwijsdiplomatie van de EU een blauwdruk biedt voor de ontwikkeling van een EU-strategie voor sportdiplomatie en welke volgende stappen in dit verband moeten worden genomen.

Diversen

Het voorzitterschap bracht verslag uit over de huidige impact van COVID-19 op sport

Het aantredende Sloveense voorzitterschap presenteerde zijn werkprogramma's voor cultuur/audiovisuele zaken en sport

Het voorzitterschap bracht verslag uit over de conferenties van het voorzitterschap op het gebied van cultuur en media

De EU-lidstaat die het fungerende voorzitterschapstrio vertegenwoordigt in het stichtingsbestuur van het WADA informeerde de ministers over de vergadering van het uitvoerend comité en het stichtingsbestuur van het WADA

De Spaanse delegatie sprak over de impact van video-on-demandplatforms (VOD) op de audiovisuele EU-markt, met name op de verhouding tussen de verschillende actoren in de waardeketen

De Duitse delegatie lichtte het perspectief van het cultuurbeleid toe in de onderhandelingen over wijziging van de btw-richtlijn, meer in het bijzonder de btw-heffing op kunst

De Sloveense delegatie praatte de ministers bij over de aanwijzing van de Europese culturele hoofdstad voor 2025

De Commissie kwam met informatie over het initiatief "HealthyLifestyle4All", dat in september 2021 van start gaat

Link naar informatieve nota van de Spaanse delegatie

Link naar informatieve nota van de Commissie

Link naar informatieve nota van de Duitse delegatie

Link naar informatieve nota van de Sloveense delegatie

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3794

Brussel

17-18 mei 2021

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Deelnemerslijst (Cultuur en Sport) Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN