Dit kabinet neemt ouderen niet serieus!

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 7 december 2016.

In het debat over de begroting van SZW komt minister Asscher niet veel verder dan een sussende opmerking dat ouderen door het inkomensbeleid van dit kabinet ‘niet door het ijs zijn gezakt’. Hier past volgens 50PLUS maar één conclusie: deze PvdA-minister, dit kabinet, neemt gepensioneerden gewoon niet serieus!

1.

---

Mijn inbreng bij het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma - in antwoord op mijn eerste inbreng:

“Gepensioneerden, óók mensen met alleen AOW, hebben onder dit kabinet op geen enkele wijze evenredig gedeeld in de koopkrachtontwikkeling. Zij zijn voor dit kabinet jaar op jaar sluitpost. Dat is niet sterk, dat is niet sociaal. En ook weer in 2017 zijn gepensioneerden hekkensluiters. De koopkrachtkloof wordt wéér groter. De mensen thuis moeten dat weten. De cijfers van het Centraal Planbureau zijn helder!

De reactie van minister Asscher op onze koopkrachtvoorbeelden van AOW’ers en gepensioneerden in vergelijking met werknemers en de sterk gegroeide koopkrachtkloof die daaruit spreekt, vind ik ronduit verbijsterend! Veel verder dan een sussende opmerking dat ouderen door het inkomensbeleid van dit kabinet ‘niet door het ijs zijn gezakt’ komt de minister niet. Hier past volgens 50PLUS maar één conclusie: deze PvdA-minister, dit kabinet, neemt gepensioneerden gewoon niet serieus!

50PLUS heeft verder duidelijk willen maken dat ouderen ondanks de recente verbetering nog steeds een zeer lastige positie op de arbeidsmarkt hebben en oververtegenwoordigd zijn in WW en bijstand. Het nieuwe ‘Actieplan voor langdurige werkloosheid’ is zeker winst, maar zal zich nog meer moeten gaan richten op persoonlijke begeleiding en ruimhartige scholing en competentie-ontwikkeling: daar is winst te boeken volgens 50PLUS. Wij zijn blij dat de minister in principe positief staat tegenover het weglaten van leeftijd uit sollicitaties. Wil minister Asscher dit bevorderen?

Wat betreft de niet in het Nederlands gestelde UWV-correspondentie voor Nederlanders wonend in het buitenland overhandig ik u vier voorbeelden, met het verzoek om dit in overleg met het UWV op te lossen. Deze Nederlanders moeten correspondentie toch in het Nederlands kunnen ontvangen?

Er dreigen nog steeds pensioenkortingen. Het is onnodig en onverstandig deze door te laten gaan. Dat geldt zowel voor werkenden in de opbouwfase als voor gepensioneerden in de uitkeringsfase. Het gaat gewoon om het toekennen van gespaard uitgesteld loon. Het is goed daarbij nog eens te bedenken dat rond 95% van het huidige totale pensioenvermogen is toe te schrijven aan werkenden van 35 jaar en ouder en aan gepensioneerden. Mogen deze mensen misschien óók de vruchten plukken van hun pensioenopbouw?

Over de pensioenstelseldiscussie: mensen thuis hebben het recht te weten voor welke belangrijke keuzes wij staan 98 dagen voor de verkiezingen. Mensen hebben recht op het hele verhaal. Het huidige pensioenstelsel is niet volmaakt, maar het huidige stelsel is in basis wél oersterk en heeft in tegenstelling tot enkele grote banken de financiële crisis glansrijk doorstaan. Sterker nog, het is er uiteindelijk veel beter uitgekomen.

50PLUS vraagt verder meer inzet van het kabinet voor mensen die te maken hebben met stapeling van kosten, die wij niet of niet volledig terugzien in koopkrachtplaatjes. Dat zijn mensen die aan de rand van armoede staan. Het water staat velen aan de lippen. Doe wat voor die mensen, neem hun noodkreten serieus!

En 50PLUS is duidelijk: de AOW-leeftijd moet terug naar 65. Dit is nu nog niet het geval. Nederlanders hebben nu toch tenminste recht op adequate voorlichting over hun AOW-leeftijd. En tot mijn verbazing is de communicatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) anders dan die van Rijksoverheid.nl. De SVB geeft bijvoorbeeld bij de geboortedatum van collega Van Weyenberg onomwonden aan dat zijn AOW-leeftijd 69 jaar en 6 maanden is. Rijksoverheid.nl geeft een wazige tekst: het kan zijn dat u AOW krijgt vanaf 67 jaar en 3 maanden, maar dit kan ook later zijn…

50PLUS vraagt de minister om de berichtgeving op Rijksoverheid.nl aan te passen en in lijn met de berichtgeving op de website van de SVB.”

 

Tot slot nog enkele moties, ter ondersteuning van ons betoog, en ter aanmoediging van het kabinet:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het (inkomens)beleid van het kabinet niet geleid heeft tot een voldoende evenwichtige en gelijkmatige koopkrachtontwikkeling voor werkenden, mensen die niet kunnen werken en mensen die gewerkt hebben,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

---

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zinloos solliciteren zeer demotiverend, psychisch belastend is, en tot hoge maatschappelijke kosten leidt;

roept de regering op voorstellen te doen voor een systematische periodieke ‘sollicitatieplicht-beoordeling / -afweging’ vanaf het 60e levensjaar van de werkzoekende,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

---

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat AOW-gaten mensen in veel gevallen financieel kunnen duperen;

overwegende dat bestaande AOW-gaten nog onvoldoende gedicht worden en snelle stijging van de AOW-leeftijd bestaande AOW-gaten vergroot, en nieuwe AOW-gaten doet ontstaan;

roept de regering op de Overbruggingsregeling AOW (OBR) integraal te toetsen op toereikendheid, en vóór 15 februari 2017 voorstellen te doen voor verbetering,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

---

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het sociaal minimum in principe toereikend moet zijn om zelfstandig, fatsoenlijk van te kunnen leven,

roept de regering op het sociaal minimum grondig te toetsen en de Kamer hierover vóór 1 maart 2017 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

---

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat pensioenkortingen dreigen, vooral als gevolg van de door ECB-beleid kunstmatig lage marktrente en een financieel toetsingskader voor pensioenfondsen dat onevenredig gevoelig is voor deze uitzonderlijke economische omstandigheden;

van oordeel dat pensioenkortingen gezien de financiële en vermogenssituatie van pensioenfondsen materieel niet nodig zijn;

roept de regering op maatregelen te nemen zodat onnodige kortingen voorkomen worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol