Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten inzake Wijziging Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Met dank overgenomen van C.J. (Carola) Schouten i, gepubliceerd op woensdag 15 juli 2015.

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Wet pensioencommunicatie

Onderwerp:   Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Kamerstuk:    34 008          

Datum:           7 oktober 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel Wet pensioencommunicatie. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat in het nieuwe UPO wordt ingegaan op het al opgebouwde pensioen, terwijl in het pensioenregister een indicatie van het (totaal) te verwachten pensioen met de bijbehorende koopkracht, risico’s en handelingsperspectief te vinden is. Waarom heeft de regering vanwege de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van informatie niet overwogen om al deze informatie in één overzicht aan te bieden, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten waarom het UPO voortaan ook verplicht gestuurd moet worden naar gepensioneerden. Deze leden vragen om een nadere toelichting, aangezien gepensioneerden een andere informatiebehoefte kunnen hebben dan actieve deelnemers. Deze leden willen weten op welke wijze hier rekening mee wordt gehouden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een nadere toelichting of pensioenfondsen de mogelijkheid houden om het te bereiken pensioen op het UPO te vermelden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een toelichting op de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Houdt de regering vast aan de eerder gecommuniceerde inwerkingtreding per 1 januari 2015, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen waarom de regering deze implementatietermijn realistisch acht en of hierover overleg heeft plaatsgevonden met de pensioensector.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering mede gezien de beoogde snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan aangeven in welke fase de voorbereiding verkeert van de op grond van dit wetsvoorstel benodigde (wijziging van) lagere regelgeving. Kan de Kamer al inzicht krijgen in de (wijzigingsbesluiten van de) desbetreffende AMvB’s en welke van de in het wetsvoorstel aangekondigde AMvB’s worden bij de Kamer voorgehangen, zo willen deze leden weten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.