Inbreng Carola Schouten ten behoeve van een wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enige andere wetten in verband met het toekennen van inkomensondersteuning

Met dank overgenomen van C.J. (Carola) Schouten i, gepubliceerd op woensdag 15 juli 2015.

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van een wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enige andere wetten

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Kamerstuk:    34 015          

Datum:           7 oktober 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Genoemde leden willen graag de enkele vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering inzicht kan geven in de mate waarin personen die AOW-opbouw missen in andere landen pensioen hebben opgebouwd. Deelt de regering de veronderstelling dat ouderen die in aanmerking komen voor de Aanvullende inkomensondersteuning Ouderen vrijwel geen pensioen in andere landen hebben opgebouwd, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen de regering om een toelichting waarom deze personen niet in aanmerking komen voor de nieuwe inkomensondersteuning AOW, terwijl zij over een laag inkomen beschikken.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een nadere toelichting waarom de voorgestelde maatregelen zich niet alleen richten op nieuwe gevallen, maar ook op bestaande aanspraken.

Financieel

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een onderbouwde reactie op de verhouding tussen de structurele besparing van 1,1 miljard euro door het intrekken van de MKOB en de kosten van de nieuwe inkomensondersteuning AOW die structureel 1 miljard euro bedragen. De bijdrage die het voorstel levert aan het houdbaar maken van de overheidsfinanciën is dan met 100 miljoen euro immers relatief beperkt, zo stellen deze leden vast.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.