Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie was de voortzetting van het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid i. Met de naamswijziging werd bij de vorming van het kabinet-Cals het toegenomen belang van ruimtelijke ordening onderstreept.

Het ministerie was belast met de woningbouw, woningverdeling, sanering woonbestand en stads- en dorpsvernieuwing, het huurbeleid en de coördinatie van de ruimtelijke ordening (situering bouwlocaties, recreatiegebieden, infrastructuur etc.).

In 1982 werd na toevoeging van het milieubeleid de naam gewijzigd in Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer i.

 

Meer over