Besluit 2008/563 - Intrekking van Beschikking 2005/185/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Tsjechië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze beschikking is op 10 juli 2008 gepubliceerd en moest uiterlijk op dezelfde dag zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2008/563/EG: Beschikking van de Raad van 3 juni 2008 tot intrekking van Beschikking 2005/185/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in de Tsjechische Republiek

officiële Engelstalige titel

2008/563/EC: Council Decision of 3 June 2008 abrogating Decision 2005/185/EC on the existence of an excessive deficit in the Czech Republic
 
Rechtsinstrument Beschikking
Wetgevingsnummer Besluit 2008/563
Origineel voorstel SEC(2008)571 NLEN
Celex-nummer i 32008D0563

3.

Key dates

Document 03-06-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 10-07-2008; PB L 181 p. 45-46
Inwerkingtreding 10-07-2008; van kracht datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-9999
Kennisgeving 10-07-2008; {titleAndReference.draft.disclaimer.new|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/titleAndReference.draft.disclaimer.new}

4.

Wettekst

10.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 181/45

 

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 3 juni 2008

tot intrekking van Beschikking 2005/185/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in de Tsjechische Republiek

(2008/563/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 104, lid 12,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Beschikking 2005/185/EG van de Raad (1) werd op aanbeveling van de Commissie overeenkomstig artikel 104, lid 6, van het Verdrag besloten dat er in de Tsjechische Republiek een buitensporig tekort bestond. De Raad merkte op dat het overheidstekort in 2003 12,9 % van het bbp bedroeg (5,9 % van het bbp wanneer geen rekening wordt gehouden met een belangrijke eenmalige transactie in verband met de tenlasteneming van staatsgaranties) en daarmee de in het Verdrag vastgelegde referentiewaarde van 3 % van het bbp overschreed.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 104, lid 7, van het Verdrag en artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (2) heeft de Raad op 5 juli 2004 op aanbeveling van de Commissie een aanbeveling tot de Tsjechische Republiek gericht waarin het land werd verzocht om uiterlijk eind 2008 aan de buitensporigtekortsituatie een einde te maken. De aanbeveling is openbaar gemaakt.

 

(3)

Aangezien werd voorspeld dat de begroting in 2007 sterk zou ontsporen en het tekort in 2008 boven de referentiewaarde zou blijven, heeft de Raad overeenkomstig artikel 104, lid 8, op 10 juli 2007 op aanbeveling van de Commissie vastgesteld dat de maatregelen van de Tsjechische Republiek ontoereikend leken om het buitensporige tekort uiterlijk in 2008 te verhelpen (3). Op 10 oktober 2007 heeft de Raad overeenkomstig artikel 104, lid 7, op aanbeveling van de Commissie een nieuwe aanbeveling aangenomen waarin de Tsjechische Republiek werd aanbevolen de budgettaire verslechtering in 2007 nog beter binnen de perken te houden, waarin werd bevestigd dat uiterlijk in 2008 een einde aan het buitensporige tekort diende te worden gemaakt, en waarin 9 april 2008 als uiterste datum werd vastgesteld waarop de Tsjechische autoriteiten effectief gevolg aan de aanbeveling dienden te geven. De Raad heeft de Tsjechische autoriteiten aanbevolen om er op basis van de toen beschikbare prognoses voor te zorgen dat het structurele saldo (d.w.z. het conjunctuurgezuiverde saldo, ongerekend eenmalige en andere tijdelijke maatregelen) in 2008 met ten minste 0,75 % van het bbp verbetert ten opzichte van 2007.

 

(4)

Overeenkomstig artikel 104, lid 12, van het Verdrag wordt een beschikking van de Raad betreffende het bestaan van een buitensporig tekort ingetrokken indien de Raad van oordeel is dat het buitensporige tekort in de betrokken lidstaat is gecorrigeerd.

 

(5)

Overeenkomstig het aan het Verdrag gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten worden de voor de toepassing van de procedure benodigde gegevens door de Commissie verstrekt. In het kader van de toepassing van het protocol dienen de lidstaten overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3605/93 van de Raad van 22 november 1993 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (4) de Commissie tweemaal per jaar, namelijk vóór 1 april en vóór 1 oktober, gegevens te verstrekken over het overheidstekort en de overheidsschuld, alsook over andere, daarmee samenhangende variabelen.

 

(6)

Uit de gegevens die de Commissie (Eurostat) overeenkomstig artikel 8 G, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3605/93 na de vóór 1 april 2008 door de Tsjechische...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.