Beleid recht en veiligheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Beleid recht en veiligheid

Met dank overgenomen van Europa Nu.

1.

Asiel- en migratiebeleid

Asiel- en migratie is een beleidsterrein waarop zowel de EU als de individuele lidstaten bevoegdheden hebben. De EU mag bijvoorbeeld de bewaking aan de EU-buitengrenzen versterken, terwijl de individuele lidstaten beslissen over de integratie van migranten in hun land. De Migratieagenda van de Europese Unie i heeft vier doelstellingen:

2.

Consumentenrechten

In de Europese Unie i leven ongeveer 601,1 mln. consumenten. De interne markt heeft als gevolg dat de EU beleid ontwikkelt op de bescherming van de rechten van al deze consumenten. Gemeenschappelijke regels en voorwaarden moeten volgens de EU leiden tot een eerlijk speelveld. Burgers moeten garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen.

3.

Criminaliteit

De Europese Unie i vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Door het verdwijnen van grenzen en grenscontroles tussen de lidstaten heeft de criminaliteit binnen de EU ook een grensoverschrijdend karakter gekregen. Daarom werken de lidstaten nauw samen bij het bestrijden van criminaliteit.

De EU houdt zich onder andere bezig met de bestrijding van drugssmokkel, mensensmokkel, cybercrime en het witwassen van geld. Dit gebeurt op verschillende manieren. De politiediensten van de Europese landen werken steeds beter samen, onder meer door het uitwisselen van gegevens. Ook maken de lidstaten Europese wetgeving om criminaliteit te bestrijden.

4.

Defensie

De Europese Unie is al enkele decennia bezig om een samenhangend Europees defensiebeleid vorm te geven. Vroeger ging het bij defensie in Europa vooral om het verdediging van het eigen land tegen een invaller. Dit veranderde na de Koude Oorlog i. Tegenwoordig zijn militaire operaties vaker bedoeld om vrede te bewaren, of om te helpen bij de opbouw van een land dat is verwoest door (interne) conflicten. Door deze veranderingen is het defensiebeleid in Europa continu in ontwikkeling.

5.

Fraudebestrijding

Fraude is een belangrijk probleem binnen de Europese Unie. Jaarlijks gaat er bijvoorbeeld 50 miljard euro aan btw-inkomsten verloren door grensoverschrijdende fraude. Bovendien werd in 2018 bekend dat Europese bankiers voor ongeveer 55 miljard aan dividendbelastingfraude hebben begaan. De EU heeft er belang bij deze fraude te bestrijden, omdat de unie er zelf inkomsten door misloopt. De lidstaten van de EU i coördineren onderling de bestrijding van specifieke vormen van fraude.

6.

Justitie, vrijheid en veiligheid

De landen van de Europese Unie (EU) werken steeds meer samen op het gebied van misdaadbestrijding. Dit is belangrijk omdat de controles aan de grenzen tussen de landen van de EU voor een groot deel zijn opgeheven. Personen, goederen, diensten en geld mogen zonder controle de grens over. Dat noemen we de interne markt. Daarom is er grensoverschrijdende samenwerking nodig bij kwesties als de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers naar lidstaten van de EU, een goede aanpak van georganiseerde misdaad en het bestrijden van het wereldwijde terrorisme.

De EU heeft op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid een gedeelde bevoegdheid. Dat betekent dat de EU en de lidstaten op dit gebied allebei wetgeving kunnen maken. Een lidstaat kan dit echter alleen doen als de EU nog geen wetgeving heeft ontwikkeld. Het Hof van Justitie van de EU i ziet erop toe dat de Europese wetten goed in de lidstaten worden toegepast. Daarnaast bestaan er verschillende Europese agentschappen i die de lidstaten ondersteunen bij de samenwerking op het gebied van misdaadbestrijding, migratie en terrorisme.

7.

Mensenrechten

De EU voert een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. Speerpunten daarbij zijn de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden.

8.

Rechtspraak

De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten van de Europese Unie i zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De Europese Unie streeft ernaar de verschillende systemen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Door het vrije verkeer van personen, diensten, kapitaal en goederen zijn de lidstaten namelijk nauw met elkaar verbonden.

9.

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen i regelt het vrije verkeer van personen i tussen 26 deelnemende landen in Europa. Op grond van dit verdrag kunnen burgers van de deelnemende landen vrij reizen binnen de Schengenzone. Om deze vrijheid in goede banen te kunnen leiden, heeft de EU competenties op het beleidsterrein van visa. Met dit beleid wil de EU de veiligheid waarborgen, nu landsgrenzen verdwenen zijn binnen de Schengenzone.

10.

Antiterrorismebeleid

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. Ook voor andere grote samenwerkingsverbanden in en buiten Europa (Europese Unie i, Raad van Europa i, OVSE i en NAVO i) is terrorismebestrijding een prioriteit.