Organisatie Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Tweede Kamer i kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). Aan het hoofd van de interne ambtelijke organisatie staat de Griffier i.

Tot de politieke organisatie behoren de diverse fracties, de commissies en het Presidium (het 'dagelijkse bestuur').

Het personeel van de Tweede Kamer wordt door de Kamer zelf benoemd. Ook stelt de Tweede Kamer jaarlijks een raming (begroting) op van de kosten voor zaken als automatisering, beveiliging en voorlichting. Die raming gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken i, die dit verwerkt in de begroting voor de Hoge Colleges van Staat i.

 • Voorzitter

  De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer i. In het Reglement van Orde i staat welke bevoegdheden van toepassing zijn. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De voorzitter heeft een coördinerende rol tijdens de eerste fase van de kabinetsformatie i.

 • Fracties

  Een Tweede Kamerfractie is een organisatie van Tweede Kamerleden i die deel uitmaken van dezelfde politieke partij i en die zowel op hoofdlijnen als bij deelonderwerpen in de Tweede Kamer i standpunten bepaalt. Daarnaast worden in een fractie onderling de werkzaamheden verdeeld. Een fractie staat onder leiding van een fractievoorzitter i. Tweede Kamerfracties hebben personeel in dienst, zoals voorlichters en beleidsmedewerkers.

 • Fractievoorzitters

  Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie i, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting.

 • Commissies

  De Tweede Kamerleden i doen hun werk vooral in commissies. In een commissie houdt een groep Kamerleden zich bezig met een beleidsterrein of met een specifiek onderwerp. Vrijwel alle Kamerleden zijn lid van een of meer commissies. Voor specifieke onderwerpen stellen commissies soms werkgroepen in.

 • Presidium

  Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer i. Het bestaat uit de Kamervoorzitter i en de ondervoorzitters, die de Voorzitter kunnen vervangen. Het Presidium telt als regel tussen de zeven en negen leden, afkomstig uit de grotere fracties.

 • Interne organisatie

  De Tweede Kamer i kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden i. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. Hij of zij zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

 • Reglement van Orde

  Het Reglement van Orde i bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer i. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd.

 

Meer over