27588 NL - wetsvoorstel
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 januari 2001 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vermeend i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen te wijzigen, zulks mede ter bevordering van de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces, en daartoe – onder intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 – één nieuwe wet vast te stellen *.

1.

Volledige titel

Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, drie nota's van verbetering, 16 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

2 20 januari 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST50845
Memorie van toelichting
publicatie: 26 januari 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.