Europese politieke partijen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een Europese politieke partij is een samenwerkingsverband van verwante politieke partijen en/of personen uit verschillende EU i-lidstaten. Een belangrijke taak voor Europese politieke partijen is burgers bewuster te maken van de EU. Verder kunnen gelijkgezinde partijen uit de lidstaten hun standpunten en werkwijzen beter afstemmen.

Een Europese politieke partij moet niet verward worden met de fracties in het Europees Parlement. Hoewel leden van fracties in het Europees Parlement i vaak ook lid zijn van dezelfde Europese politieke partij, is dit zeker niet altijd het geval. Zo zijn de meeste leden van de EVP-fractie i lid van de Europese Volkspartij i die niet toevalligerwijs dezelfde naam draagt. De leden van de ECR-fractie i daarentegen zijn lid van verschillende pan-Europese partijen of van geen enkele partij.

Sinds 2018 moeten Europese partijen zich registreren bij de Autoriteit voor Europese Politieke Partijen en Europese Politieke Stichtingen. Dit is vereist om aanspraak te maken op financiële ondersteuning i vanuit de algemene Europese begroting.

1.

Overzicht fracties en partijen

 

Fracties in het Europees Parlement

Europese politieke partij(en)

1

Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)

Europese Volkspartij (EVP)

2

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het EP (Sociaaldemocraten)

Partij van Europese Socialisten (PES)

3

Renew Europe i (liberalen en sociaal-liberalen)

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)

Europese Democratische Partij (EDP)

4

De Groenen/Europese Vrije Alliantie

Europese Groene Partij (EGP)

Europese Vrije Alliantie (EVA)

Europese Piraten Partij (PPEU)

Volt Europa (Volt)

5

Europese Conservatieven en Hervormers

Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers (AECR)

Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM)

6

Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Europees Links (EL)

Noordse Groen-Linkse Alliantie (NGLA)

Nu het Volk! (Now the People!)

Animal Politics EU

7

Identiteit en Democratie i

Identiteit en Democratie Partij (ID)

8

Niet-ingeschrevenen

Initiatief van communistische- en arbeiderspartijen (INITIATIVE)

Alliantie voor Vrede en Vrijheid (APF)

2.

Voorwaarden

Om een Europese partij te zijn, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Onder de huidige regelgeving moeten Europese politieke partijen worden opgericht onder het Europees recht. Hierdoor hebben alle partijen dezelfde rechtspersoonlijkheid. Daarnaast moet deze gelijke rechtspersoonlijkheid de transparantie en het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen vergroten.

Een Europese partij mag geen kandidaten voor nationale of Europese verkiezingen nomineren; dat doen de nationale partijen in de lidstaten. Ook mogen de Europese partijen geen campagne voeren bij nationale referenda.

Het partijprogramma moet de Europese waarden van artikel 2 i respecteren. Indien het programma hier niet aan voldoet, kan de officiële erkenning worden ingetrokken.

Autoriteit voor Europese Politieke Partijen en Europese Politieke Stichtingen

In 2017 werd de Autoriteit voor Europese Politieke Partijen en Europese Politieke Stichtingen opgericht. Deze Autoriteit is verantwoordelijk voor de registratie van Europese politieke partijen en stichtingen. De Autoriteit houdt ook toezicht op donaties en de naleving van de financieringsvoorwaarden uit de algemene Europese begroting. Partijen moeten door de Autoriteit geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. De Autoriteit mag sancties opleggen aan partijen die zich niet aan de regels houden.

Om geregistreerd te worden door de Autoriteit, moet een partij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • De partij moet gevestigd zijn in een lidstaat i van de Europese Unie.
  • De nationale partijen die lid zijn van de Europese partij moeten zitting hebben in het Europees Parlement, of in een nationaal of een regionaal Parlement. Ook moet minstens een kwart van de lidstaten in de Europese partij vertegenwoordigd zijn. In die lidstaten moeten de partijen minimaal drie procent van de stemmen hebben gekregen bij de meest recente verkiezingen.
  • De partij moet hebben meegedaan aan de Europese Parlementsverkiezingen of een expliciet voornemen hebben om dit te gaan doen.
  • De partij mag geen winstoogmerk hebben.

Als een partij geregistreerd staat bij de Autoriteit, kan de partij aanspraak maken op financiële ondersteuning uit de algemene Europese begroting.

3.

Meer informatie