EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  Milieubeleid en maatregelen ter bescherming van het milieu, met name met betrekking tot
  • a) 
   lucht-, bodem- en waterverontreiniging, afvalbeheer en recycling, gevaarlijke stoffen en preparaten, geluidsniveaus, klimaatverandering en bescherming van biodiversiteit
  • b) 
   duurzame ontwikkeling
  • c) 
   maatregelen en overeenkomsten op internationaal en regionaal niveau ter bescherming van het milieu
  • d) 
   herstel van milieuschade
  • e) 
   civiele bescherming
 • 3. 
  Aangelegenheden betreffende voedselveiligheid, met name
  • a) 
   etikettering en veiligheid van voedingsmiddelen
  • b) 
   veterinaire wetgeving betreffende de bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens, gezondheidscontrole op voedingsproducten en voedselproductiestelsels
  • c) 
   de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid i en het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau.

Deze commissie is met zo'n 70 leden de grootste wetgevende commissie van het Europees Parlement.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Pascal Canfin iRENEW

Ondervoorzitter(s)

    Bas Eickhout (GL) iGroenen/EVA
    Anja Hazekamp (PvdD) iGUE/NGLLid/leden

    Margrete Auken iGroenen/EVA


    Peter Liese iEVP
    Esther de Lange (CDA) iEVP
    Yannick Jadot iGroenen/EVA
    Nils Torvalds iRENEW
    Simona Bonafè iS&D
    Jytte Guteland iS&D
    Jan Huitema (VVD) iRENEW


    Fulvio Martusciello iEVP


    Stanislav Polčák iEVP


    Alexander Bernhuber iEVP
    Mohammed Chahim (PvdA) iS&D


    Adam Jarubas iEVP
    Ewa Kopacz iEVP


    Rob Rooken (JA21) iECR
    Nikos Androulakis iS&D
    Joëlle Mélin iID
    Eleonora Evi iGroenen/EVA

Plaatsvervanger(s)

    Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
    Constanze Krehl iS&D
    Aldo Patriciello iEVP
    Christel Schaldemose iS&D
    Inese Vaidere iEVP
    Sirpa Pietikäinen iEVP
    Sven Giegold iGroenen/EVA
    Martin Häusling iGroenen/EVA
    Nuno Melo iEVP
    Michèle Rivasi iGroenen/EVA
    Eric Andrieu iS&D


    Biljana Borzan iS&D
    Roberta Metsola iEVP
    Maria Arena iS&D


    Norbert Lins iEVP
    Ulrike Müller iRENEW
    Demetris Papadakis iS&D
    István Ujhelyi iS&D
    Jadwiga Wiśniewska iECR


    Christophe Hansen iEVP


    Cristian-Silviu Buşoi iEVP


    Marian-Jean Marinescu iEVP


    Rovana Plumb iS&D


    Marcel de Graaff (PVV) iID
    Chrysoula Zacharopoulou iRENEW
    Deirdre Clune iEVP
    Piernicola Pedicini iGroenen/EVA


    Maria Spyraki iEVP