Subsidiariteitsbeginsel

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit beginsel beoogt een besluitvorming te garanderen die zo dicht mogelijk bij de burger staat. Een actie mag volgens dit beginsel pas op Europees niveau ondernomen worden als die actie niet net zo goed (of beter) op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan plaatsvinden.

Concreet betekent dit dat de Europese Unie i slechts optreedt - behalve voor gebieden die onder haar exclusieve bevoegdheid vallen - wanneer haar optreden doeltreffender is dan een optreden op nationaal, regionaal of lokaal vlak. Subsidiariteit is nauw verbonden met het evenredigheids- en het noodzakelijkheidsbeginsel, die inhouden dat het optreden van de Unie niet verder moet gaan dan datgene wat nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te bereiken.

Het subsidiariteitsbeginsel biedt vooral de mogelijkheid de invloed van de Europese Commissie i en andere instellingen i af te bakenen op terreinen waar de bevoegdheden van de Unie en de nationale lidstaten elkaar raken of overlappen. Dit ligt vaak politiek gevoelig.

1.

Subsidiariteitsbezwaren

dd begin    actueel subsidiariteitsbezwaar bij:nl-dossier
2018-05-16EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 14834941
2017-06-27EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)25334719
2017-01-24EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 76534636
2016-12-20EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 68734604
2016-02-09EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement34361
2015-06-16EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM(2015)17734214
2014-05-14EU-voorstel: herziening richtlijn bedrijfspensioenfondsen (IORP)33931
2014-02-11EU-voorstel: Richtlijn procedurele waarborgen verdachte of beklaagde kinderen COM (2013) 82233831
2013-10-10EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)53433709
2013-05-28EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 14733613
2013-04-25EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 13333601
2013-03-26EU-voorstel: vierde spoorpakket COM (2013) 2533546
2012-12-18EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614/615)33483
2012-10-09EU-voorstellen over periodieke controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen)33431
2012-05-22EU-voorstel: Verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten COM (2012) 13033251
2012-02-07EU-voorstel: geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens33164
2011-12-06EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014 – 2020)33105
2011-11-08EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen33031
2011-04-28Europese richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)32728
2011-02-17Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I)32582
2010-11-25Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging32552
2010-11-25Wijziging Europese verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigen32553

2.

Geschiedenis

Het subsidiariteitsbeginsel is voor het eerst expliciet verwoord in het Verdrag van Maastricht (1992). (artikel 5 EG-verdrag i).

Mede gezien de weerstanden die een verdergaande Europese integratie bij veel burgers bleek op te roepen, bestond er bij alle instellingen van de Gemeenschap dringend behoefte aan een nadere definitie en uitleg van het beginsel.

Aan het Verdrag van Amsterdam (1997) i werd een protocol toegevoegd over het subsidiariteitsbeginsel en het daarmee samenhangende beginsel van proportionaliteit. Bij dit protocol wordt onder meer de systematische analyse van het effect van de wetgevingsvoorstellen op het subsidiariteitsbeginsel ingevoerd, naast de gebruikmaking van minder dwingende communautaire maatregelen voor zover dit mogelijk is.

3.

Toepassing van het beginsel

Voor ieder voorgesteld wetgevingsbesluit moet worden aangegeven waarom het op Europees niveau moet worden genomen. De voorwaarde die hiervoor geldt is, dat de doelstellingen van het beleid niet voldoende door de lidstaten afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt. De beoordeling hiervan heet subsidiariteitstoets.

Om na te gaan of dat het geval is, worden drie criteria gehanteerd:

  • de kwestie behelst transnationale aspecten die door optreden van de lidstaten afzonderlijk niet bevredigend kunnen worden geregeld
  • het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden van de EU zou in strijd zijn met de voorschriften van het Verdrag (bijvoorbeeld concurrentiebeleid en versterking van economische en sociale samenhang)
  • een optreden op Europees niveau zal vanwege de schaal of de gevolgen ervan duidelijke voordelen opleveren ten opzichte van een nationaal optreden

Verder kiest de Gemeenschap een zo eenvoudig mogelijke vorm voor haar optreden en beperkt ze haar wetgevende taak tot het vereiste minimum. Richtlijnen genieten de voorkeur boven verordeningen, waarbij kaderrichtlijnen meer op prijs worden gesteld dan gedetailleerde voorschriften.

4.

Versterking rol nationale parlementen

Het Verdrag van Lissabon i heeft de rol van de nationale parlementen versterkt: zij kunnen een gele kaart i (een derde van alle nationale parlementen) of oranje kaart i (de helft de parlementen) trekken, als zij vinden dat een voorstel van de Europese Commissie in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel.

Door meer aandacht te besteden aan de toepassing van dit beginsel, hopen regering en parlement tegemoet te komen aan het gevoel van veel mensen dat er onnodig zaken op Europees niveau aangepakt worden. Het subsidiariteitsbeginsel kan dan ook een effectief middel zijn tegen onterechte bemoeienis uit Brussel.

Toch moet het effect ervan ook weer niet worden overschat. Want er zijn maar weinig besluiten waarbij subsidiariteit ter discussie staat; in de meeste gevallen is men het erover eens dat maatregelen op Europees niveau zinvol zijn. Het is van belang dat Nederland in de gevallen dat er wél maatregelen op Europees niveau worden genomen, de vinger aan de pols houdt en beziet of Nederland het eens is met de inhoud daarvan, en zo nodig tijdig probeert de besluitvorming te beïnvloeden.

In het verleden heeft Nederland wel eens nagelaten tijdig invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Brussel. Door meer aandacht te besteden aan het bijsturen van de besluitvorming, zou Nederland wel eens meer invloed kunnen uitoefenen dan door te proberen een besluit met behulp van de subsidiariteitstoets tegen te houden.

5.

Meer informatie