Europese Politieacademie (Cepol)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i leidt hogere politie-ambtenaren uit de nationale korpsen van de EU-lidstaten i op, om zo efficiënt mogelijk de grensoverschrijdende misdaad te bestrijden en de orde te handhaven.

De Europese Politieacademie (Cepol) is operationeel sinds 1 januari 2001. Vanaf 1 januari 2006 heeft het de status van agentschap van de Europese Unie.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Boedapest

Locatie (land)

Hongarije i

Grondslag

Besluit EG 2000/820/JBZ, vervangen door Besluit 2005/681/JBZ

Oprichting

1 januari 2001

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Justitie, vrijheid en veiligheid

2.

Werkzaamheden

Cepol streeft de volgende doelstellingen na:

 • 1. 
  het vergroten van kennis over nationale politiesystemen en -structuren in andere lidstaten, maar ook over Europol i en grensoverschrijdende politiesamenwerking
 • 2. 
  het vergroten van kennis over internationale rechtsinstrumenten, met de nadruk op de instrumenten die al bestaan in EU-verband op het gebied van politiesamenwerking en misdaadbestrijding
 • 3. 
  het bieden van geschikte training met aandacht voor specifieke gevallen van rechtsbescherming
 • 4. 
  het bevorderen van samenwerking tussen Cepol en de nationale politie opleidingen.

3.

Organisatie

Het agentschap staat onder leiding van een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt het jaarlijkse opleidingsprogramma vast en kan eveneens aanvullende programma's en initiatieven vaststellen. De directeur geeft leiding aan het secretariaat.

In mei 2013 stemde de begrotingscontrolecommissie i van het Europees Parlement in met de verhuizing van de Cepol in 2014 naar het gebouw van Europol i in Den Haag. Op 8 oktober 2013 besloten de EU-lidstaten echter om de Cepol niet naar Den Haag te verhuizen maar naar Boedapest, Hongarije. Dat is gebeurd per 1 oktober 2014.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door de directeuren van de nationale opleidingen voor hogere politie-ambtenaren. Vertegenwoordigers van het secretariaat-generaal van de Raad, van de Commissie en van Europol hebben als waarnemers zonder stemrecht zitting in de Raad van Bestuur.

De academie werkt nauw samen met de nationale politie-opleidingen van de EU. Ook kan men een samenwerkingsverband aangaan met niet-lidstaten. Noorwegen en IJsland zijn bijvoorbeeld een associatieverdrag aangegaan met het Cepol.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Internationaal Politie Onderwijs (IPO, verbonden aan de Nederlandse Politieacademie) fungeert als contactorgaan voor de Europese Politie-academie. Verder is Nederland vertegenwoordigd in het 'Management of Learning Committee' en de deskundigengroep voor leermethoden.

6.

Meer informatie