Raad van State: uitsluiting van kiesrecht op basis van dubbele nationaliteit is discriminatie

Thursday, June 16 2022, 14:46

DEN HAAG (PDC i) - Een dubbele nationaliteit is onvoldoende reden om iemand uit te sluiten van kiesrecht of bepaalde functies als minister of burgemeester. Dit staat in een advies van De Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefvoorstel i van de Tweede Kamerleden Wilders i en Bosma i (beiden PVV)

Kiesrecht

Met het wetsvoorstel beogen de indiensers dat personen die naast de Nederlandse nationaliteit ook één of meer andere nationaliteiten bezitten, kunnen worden uitgesloten van actief en passief kiesrecht. Het kiesrecht is geregeld in artikel 54 Grondwet.

Bepaalde functies

Daarnaast wordt voorgesteld om in de Grondwet te regelen dat personen met een meervoudige nationaliteit niet mogen worden benoemd in bepaalde functies. Hierbij gaat het om functies als minister-president, ministers, staatssecretarissen, leden van de Raad van State, leden van de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de commissaris van de Koning en burgemeesters. De artikelen 74, 77, 78a en 131 zouden hiervoor moeten worden gewijzigd.

Discriminatie

De uitsluiting van personen van het kiesrecht en van bepaalde ambten vanwege een dubbele nationaliteit, levert volgens de Afdeling advisering een schending op van het discriminatieverbod.

Legitimiteit

De Afdeling advisering is van mening dat voor het invoeren van zulke ingrijpende beperkingen van fundamentele rechten heel goede redenen moeten worden aangevoerd. Dit is naar haar oordeel te weinig, en met te weinig onderbouwing gebeurd. Alle bevolkingsgroepen met de Nederlandse nationaliteit moeten binnen onze samenleving toegang hebben tot de politieke besluitvorming. Is dit niet zo, dan wordt de legitimiteit van de overheid ondermijnd.

Het advies werd reeds in april 2019 uitgebracht en is op 16 juni 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid.

Bron: Raad van State