Citizens to be the cornerstone of the Conference on the Future of Europe

Source: European Parliament (EP) i, published on Wednesday, January 15 2020.

Burger- en jeugdbijeenkomsten moeten de toon zetten voor de hervorming van de EU, zeggen MEPs in een resolutie die woensdag is aangenomen.

Na een debat met Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor democratie en demografie van de Europese Commissie i en Nikolina Brnjac, die namens het Kroatische voorzitterschap van de Raad sprak, heeft het Parlement met 494 stemmen voor, 147 tegen en 49 onthoudingen een resolutie aangenomen waarin het zijn visie op de komende conferentie over de toekomst van Europa formuleert.

De burger staat centraal

De EP-leden willen dat de burger centraal staat in brede discussies over de manier waarop de interne en externe uitdagingen die ten tijde van het Verdrag van Lissabon niet waren voorzien, moeten worden aangepakt. De conferentie moet een open en transparant proces worden met een inclusieve, participerende en evenwichtige benadering ten aanzien van burgers en belanghebbenden. De betrokkenheid van de burgers, maatschappelijke organisaties en diverse belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau staat voorop bij het vaststellen van de prioriteiten van de EU in overeenstemming met de zorgen van de burger.

Het Parlement stelt voor om verschillende burgeragora's (thematische fora van burgervertegenwoordigers) op te richten die willekeurig worden gekozen op basis van evenredigheids- en representativiteitscriteria. Daarnaast moeten er minstens twee jongerenagora’s worden ingesteld van ieder 200-300 burgers, met een minimum van drie agora’s per lidstaat. De vertegenwoordigers van de burgers zullen de conclusies van de agora’s tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie bespreken met EP-leden en vertegenwoordigers van de nationale parlementen, ministers van de Raad, vice-voorzitters van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van andere EU-instellingen, organen en sociale partners.

Institutionele betrokkenheid

Naast de prominente steun van de voorzitters van de drie belangrijkste EU-instellingen dringt het Parlement er bij de Raad en de Commissie op om een verdragswijziging mogelijk te maken. In de aangenomen tekst wordt ook benadrukt dat een permanent mechanisme voor burgerparticipatie moet worden overwogen.

We moeten alle mechanismen van democratisch bestuur in het verlengde van de Europese verkiezingen moeten herzien. Dit moet gebeuren in samenwerking met de nationale instellingen en met de betrokkenheid van Europese burgers. We luiden een nieuw tijdperk van hervormingen in

David Sassoli i

voorzitter van het Europees Parlement

Deel dit citaat:

U kunt het debat hier terugkijken:

Volgende stappen

Het Parlement is de eerste van de drie belangrijkste EU-instellingen die een standpunt inneemt over de opzet en de reikwijdte van de komende conferentie. De onderhandelingen met de Commissie en de Europese Raad i moeten tijdig worden afgerond, zodat de conferentie op de Europa 2020-dag (9 mei) van start kan gaan en tot de zomer van 2022 kan duren.

Achtergrond

Het standpunt van het Parlement weerspiegelt de meest recente onderzoeksresultaten. In de Parlameter 2019: Ook na de verkiezingen voeling blijven houden. Een sterker Parlement dat naar de burger luistert (september 2019) spreken Europese burgers zich blijvend uit voor een belangrijkere rol voor het Parlement, terwijl uit gegevens van de Standard Eurobarometer van de Commissie (november 2019, tabel 102) blijkt dat 83% van de respondenten wil dat er meer rekening wordt gehouden met de stem van EU-burgers bij beslissingen over de toekomst van Europa.