EU@UNGA: Werken aan een vrediger, veiliger en welvarender wereld

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, September 20 2019.

Een topdelegatie van de Europese Unie i zal volgende week in New York aanwezig zijn voor de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties i. De vertegenwoordigers van de EU zullen een groot aantal evenementen en vergaderingen met wereldleiders organiseren of bijwonen. De EU blijft een toonbeeld van mondiale samenwerking: samen met partners streeft zij multilateralisme na, teneinde internationaal recht en mensenrechten hoog te houden en te bevorderen, vrede en democratie te ondersteunen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en wereldwijd solidariteit te betonen aan mensen in nood.

Op zondag 22 september zullen eerste vicevoorzitter Frans Timmermans i en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini i de week openen met een bilaterale ontmoeting met VN-secretaris-generaal António Guterres, om het strategische partnerschap tussen de EU en de VN verder te verstevigen.

Op maandag zullen eerste vicevoorzitter Timmermans, commissaris Miguel Arias Cañete i en voorzitter van de Europese Raad i Donald Tusk i aanwezig zijn bij de VN-klimaattop naar aanleiding van de toezegging van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs om haar broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 40 % te verminderen en de door de EU geboekte vooruitgang bij het ontwikkelen van een strategie voor klimaatneutraliteit. De Commissie heeft vorige week een mededeling goedgekeurd waarin de bijdrage van de EU aan de top wordt uiteengezet.

Op dinsdag zullen vicevoorzitter Timmermans en commissaris Neven Mimica i de EU vertegenwoordigen op de eerste VN-top over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die wordt gehouden sinds de vaststelling van de Agenda 2030 in 2015. Zij zullen aandringen op ambitieuzere en snellere maatregelen om uitvoering te geven aan de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Op dinsdag zullen eerste vicevoorzitter Timmermans en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini samen met voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk i de opening van het algemene debat van de 74e Algemene Vergadering van de VN bijwonen.

Prominente EU-evenementen gedurende de week

De EU zal in de marge van de Algemene Vergadering een aantal prominente evenementen organiseren of medeorganiseren:

 • Commissaris Arias Cañete organiseert op 22 september de ministeriële bijeenkomst voor de coalitie met een hoge ambitie.
 • Op maandag 23 september start hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini samen met Unicef onder het motto #TheRealChallenge een wereldwijde campagne ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.‘s Middags organiseert commissaris Stylianides samen met België en Unicef het evenement “Stop the war on children”.
 • Diezelfde dag spreekt commissaris Dimitris Avramopoulos i op de tiende plenaire ministeriële vergadering van het Mondiaal Forum Terrorismebestrijding.Op die vergadering kan de balans worden opgemaakt van hetgeen het Forum op internationaal, nationaal en regionaal niveau heeft gedaan en bereikt om terrorisme te voorkomen, bestrijden en vervolgen.
 • Van 22 tot en met 24 september vertegenwoordigt commissaris Karmenu Vella i de Europese Commissie op de “Champions for Nature”-bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum alsook op andere topevenementen. Zij zal duidelijk maken dat de EU streeft naar op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering en naar maatregelen om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. Ook zal zij het verband tussen oceanen en klimaatverandering aan de orde stellen.
 • De EU zal op dinsdag 24 september een zesde bijeenkomst op hoog niveau over de Syrië-crisis organiseren, onder het voorzitterschap van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en commissaris Christos Stylianides. Bij die gelegenheid zal opnieuw Europese en internationale steun voor een politieke oplossing van het conflict in Syrië worden uitgesproken. Ook zal aandacht worden besteed aan de behoeften van de slachtoffers van de crisis in Syrië en in de regio, zowel op humanitair vlak als ter versterking van hun weerbaarheid.
 • Commissaris Stylianides organiseert op woensdag 25 september samen met Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders i een evenement over het handhaven van de humanitaire ruimte in het kader van terrorismebestrijding en sanctieregelingen.
 • Op donderdag 26 september organiseert hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini samen met Hoge Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet en speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten Eamon Gilmore een nieuwe editie van “Good Human Rights Stories”. Dit jaar staat het initiatief in het teken van het verbeteren van de levenskwaliteit door economische, sociale en culturele rechten. Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en commissaris Neven Mimica zullen een evenement organiseren rond het EU-UN Spotlight Initiative, dat ten doel heeft alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit de wereld te helpen.

Andere evenementen op hoog niveau in diezelfde week

De agenda van de EU-afgevaardigden is gevuld met debatten op hoog niveau, nevenevenementen en tal van bilaterale besprekingen:

 • Aan de vooravond van de week van de Algemene Vergadering van de VN zal commissaris Vytenis Andriukaitis i op 22 september samen met andere leiders meedoen aan “Walk the Talk: The Health for All Challenge 2019”, die in Central Park wordt gehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini zal de leiders van de westelijke Balkan ontmoeten tijdens een werkdiner.
 • Op 23 september zal commissaris Andriukaitis de EU vertegenwoordigen op een topbijeenkomst over universele gezondheidszorg. Diezelfde dag zal de Internationale Contactgroep Venezuela bijeenkomen om zich te buigen over de laatste ontwikkelingen en de situatie in het land. Na afloop van dit overleg zal hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini de traditionele informele bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken voorzitten.
 • Commissaris Andriukaitis zal op 24 september deelnemen aan een ontbijtvergadering over de “Champions Strategy 2019” inzake voedselverspilling. ‘s Avonds zullen eerste vicevoorzitter Timmermans en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini de jaarlijkse EU-receptie openen.
 • Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini, Commissioner Cecilia Malmström i en commissaris Pierre Moscovici i zullen op 25 september deelnemen aan het Bloomberg Global Business Forum.
 • Op 26 september vertegenwoordigt commissaris Mimica de EU bij de dialoog op hoog niveau over ontwikkelingsfinanciering. In dat kader neemt zij onder meer deel aan een ministeriële rondetafeldiscussie met de VN en pionierlanden over geïntegreerde nationale financieringskaders ter bevordering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Op diezelfde dag neemt commmissaris Avramopoulos deel aan een ministerieel nevenevenement dat in het teken staat van verantwoordingsplicht voor gruweldaden begaan door Da'esh.
 • Op 28 september zal commissaris Mimica deelnemen aan de bijeenkomst van de hoofdonderhandelaars over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met 79 landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan. Die overeenkomst komt in de plaats van de huidige Overeenkomst van Cotonou.

De agenda van de individuele EU-afgevaardigden is te vinden op hun websites.

Meer informatie

Tijdens de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de VN zal de EU pleiten voor conflictpreventie, vrede en veiligheid, een gemeenschappelijke positieve agenda met de bevordering en bescherming van de mensenrechten als kernelementen van het multilateralisme, en een grotere wereldwijde inzet op het gebied van klimaatactie, milieu, duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de non-proliferatie van massavernietigingswapens. Meer informatie over de prioriteiten van de EU is hier beschikbaar.

Samen leveren de EU en haar lidstaten de grootste financiële bijdrage aan het VN-systeem.

Pers- en audiovisueel materiaal zal beschikbaar zijn op EEAS, Europa en Consilium.

Doe mee met de onlinegesprekken op Twitter, Instagram en Facebook (#UNGA en #EU) en volg de hele week @EUatUN en de accounts van de Commissieleden voor live updates.

Factsheet (Engels): De EU binnen de Verenigde Naties

Factsheet (Engels): EU - VN: Een vruchtbaar partnerschap

Conclusies van de Raad over de EU-prioriteiten voor de Verenigde Naties / 74e Algemene Vergadering van de VN

Belangrijke documenten over de langetermijnvisie van de Commissie “Een schone planeet voor iedereen”

Mededeling van de Commissie over de door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties georganiseerde top over klimaatactie 2019 (Engels)

Europese Unie presenteert vorderingen inzake duurzame ontwikkeling (Engels)

De EU en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

IP/19/5577

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail