Ontwerpresolutie Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Een resolutie i geeft het standpunt weer van het Europees Parlement i over een bepaald onderwerp.

Ieder lid van het Europees Parlement kan op elk moment een of meerdere ontwerpresoluties in het kader van zijn mandaat indienen (art. 143 van het Reglement i). Deze ontwerpresoluties kunnen door een of meerdere leden worden ondertekend en moeten betrekking hebben op een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de Europese Unie valt.

De ontwerpresoluties worden naar de bevoegde parlementaire commissie i verwezen, die kan besluiten een verslag op te stellen (met voorafgaande toestemming van de Conferentie van voorzitters i), een advies in te dienen, of de ontwerpresolutie te combineren met andere ontwerpresoluties of verslagen. Een ingediende ontwerpresolutie kan door de indiener(s) worden ingetrokken totdat de commissie heeft besloten hierover een verslag op te stellen.

Zodra de ontwerpresolutie als zodanig door de commissie is overgenomen kan alleen zij deze tot de opening van de eindstemming, intrekken.