Conferentie van Voorzitters

Source: Europa Nu.

De Conferentie van voorzitters is het orgaan van het Europees Parlement i dat beslist over de organisatie van de werkzaamheden van het Parlement en over alle kwesties die verband houden met het wetgevingsprogramma.

1.

Taken

  • regelt de werkzaamheden van het Europees Parlement en plant het wetgevingswerk
  • wijst de werkterreinen van de commissies i en de delegaties toe, en bepaalt de samenstelling en de onderlinge verdeling van de bevoegdheden ervan
  • zorgt voor de betrekkingen van het Europees Parlement met de andere instellingen van de Europese Unie i, de nationale parlementen, derde landen en organisaties buiten de EU
  • stelt het vergaderrooster van het Parlement op en de agenda van de plenaire vergaderingen i. Ook wijst zij de plaatsen van de leden in de grote vergaderzaal toe

2.

Samenstelling

De Conferentie van voorzitters bestaat uit de Voorzitter van het Parlement i en de fractievoorzitters. Daarnaast zijn er ook twee vertegenwoordigers van de leden die niet tot een fractie behoren. Zij hebben echter geen stemrecht.

3.

Besluitvorming

De Conferentie van voorzitters beslist bij consensus of door middel van een stemming waarbij de stemmen worden gewogen naar gelang van de sterkte van elke fractie i.