EP stemt over transparante normen voor kwalificaties en competenties tussen lidstaten (Europass)

Tuesday, December 14 2004, Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijkstandpunt met het oog op de aanneming van een beschikking betreffendeeen enkel gemeenschappelijk communautair kader voor transparantie ophet gebied van kwalificaties en competenties

Ljudmila NOVAK (EVP-ED, SI)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van een beschikking betreffende een enkel gemeenschappelijk communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass)

Doc.: A6-0056/2004

Procedure : Medebeslissing, tweede lezing

Debat : 13 december 2004

Stemming : 14 december 2004

Verslag aangenomen

Het Parlement stemt in met het gemeenschappelijk standpunt. De meeste amendementen uit de eerste lezing, die voornamelijk van technische aard waren, zijn door de Raad overgenomen. Zo wordt de regeling ook van toepassing op in de EU woonachtige onderdanen van derde landen.

De inwerkingtreding is reeds op 1 januari 2005 gepland. Van 31 januari tot 1 februari zal er onder Luxemburgs voorzitterschap een speciale conferentie plaatsvinden waarop de portfolio officieel gelanceerd zal worden.

Het voorstel beoogt de invoering van een uniforme portfolio van documenten, die de burger de mogelijkheid moet bieden zijn persoonlijke bekwaamheden, competenties en kwalificaties bij een sollicitatie in binnen- en buitenland op begrijpelijke, coherente en internationaal transparante wijze naar voren te brengen.

Door de transparantie en vergelijkbaarheid van kwalificaties en competenties te verbeteren, wordt de voor studie en beroep relevante mobiliteit in Europa bevorderd. Doel daarvan is enerzijds een bijdrage te leveren tot verwezenlijking van de strategische doelstellingen van Lissabon 2000 en anderzijds de kwaliteit van het algemeen en beroepsonderwijs in Europa te verbeteren.

De Europass-portfolio bestaat uit de volgende vijf documenten:

  • Europass-Curriculum Vitae
  • Europass-Mobility (voor leerperioden in het buitenland)
  • Europass-Diplomasupplement (voor gevolgd hoger onderwijs)
  • Europass-Taalportfolio (voor talenkennis)
  • Europass-Certificaatsupplement (voor beroepsonderwijs)

    Bij een sollicitatie kan de burger vrijelijk van afzonderlijke Europass-documenten of van de hele Europass-portfolio gebruik maken.