Richtlijn 1979/409 - Behoud van de vogelstand

Inhoudsopgave

 1. Wettekst
 2. 31979L0409

1.

Wettekst

Avis juridique important

|

2.

31979L0409

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

Publicatieblad Nr. L 103 van 25/04/1979 blz. 0001 - 0018

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0202

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0125

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0125

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0161

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0161

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 2 april 1979

inzake het behoud van de vogelstand

( 79/409/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in de verklaring van de Raad van 22 november 1973 betreffende een actieprogramma van de Europese Gemeenschappen op het gebied van het milieu ( 4 ) wordt voorzien in specifieke acties voor de vogelbescherming , welke zijn aangevuld door de resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschappen en van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten , in het kader van de Raad bijeen , van 17 mei 1977 betreffende de voortzetting en verwezenlijking van een beleid en een actieprogramma van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu ( 5 ) ;

Overwegende dat een groot aantal in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de Gemeenschap een achteruitgang van hun populatie vertonen die bij bepaalde soorten zeer snel verloopt , en dat deze achteruitgang een ernstige bedreiging vormt voor het behoud van het natuurlijk milieu , met name wegens het biologisch evenwicht dat hierdoor wordt bedreigd ;

Overwegende dat de natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lid-Staten voor het overgrote deel trekvogels zijn , dat dergelijke soorten een gemeenschappelijk erfgoed vormen en dat de doeltreffende bescherming van de vogels een typisch grensoverschrijdend milieuvraagstuk is dat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid impliceert ;

Overwegende dat de levensomstandigheden voor vogels in Groenland fundamenteel verschillen van die in de andere gebieden van het Europese grondgebied van de Lid-Staten , gezien de algemene situatie en in het bijzonder het klimaat , de geringe bevolkingsdichtheid en de uitzonderlijke omvang en geografische ligging van dit eiland ;

Overwegende dat deze richtlijn derhalve niet op Groenland van toepassing dient te zijn ;

Overwegende dat de instandhouding van de natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lid-Staten in verband met de werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van de verbetering van de levensomstandigheden , van een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteiten in de gehele Gemeenschap en van een voortdurende en evenwichtige uitbreiding ; dat echter het Verdrag niet voorziet in de ter zake vereiste specifieke handelingsbevoegdheid ;

Overwegende dat de te treffen maatregelen van toepassing dienen te zijn op de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het populatieniveau van de vogels , namelijk de weerslag van de activiteiten van de mens , en met name de vernietiging en de verontreiniging van hun verblijfplaatsen , het vangen en het vernietigen door de mens en de handel die uit deze praktijken voortvloeit , en dat het nodig is deze maatregelen aan te passen aan de situatie van de verschillende soorten in het kader van een op hun instandhouding gericht beleid ;

Overwegende dat de instandhouding de bescherming op lange termijn en het beheer van de natuurlijke bronnen als integrerend deel van het erfgoed van de Europese volkeren behelst , dat zij de regulering hiervan mogelijk maakt en hun exploitatie reglementeert op grond van maatregelen die noodzakelijk zijn voor het behoud en de aanpassing van het natuurlijke evenwicht van de soorten binnen de grenzen van hetgeen redelijkerwijze mogelijk is ;

Overwegende dat het voor het behoud van alle vogelsoorten noodzakelijk is verblijfplaatsen te beschermen , in stand te houden of te herstellen die voldoende gediversifieerd zijn en qua oppervlakte toereikend ; dat voor bepaalde vogelsoorten speciale beschermingsmaatregelen ten aanzien van de verblijfplaats dienen te worden getroffen om hun voortbestaan en voortplanting in het verspreidingsgebied veilig te stellen ; dat bij deze maatregelen ook de trekvogels inbegrepen zouden moeten worden , en dat deze maatregelen gecoordineerd dienen te worden met het oog op de vorming van een coherent geheel ;

Overwegende dat het , om te vermijden dat de handelsbelangen het jacht - en vangstpeil nadelig beïnvloeden , noodzakelijk is een algemeen handelsverbod in te stellen en alleen afwijkingen toe te staan voor die soorten wier biologische status zulks toestaat , rekening houdende met de specifieke omstandigheden die in de verschillende gebieden heersen ;

Overwegende dat op sommige soorten jachtactiviteiten kunnen worden uitgeoefend vanwege hun populatieniveau , geografische verspreiding of de omvang van hun voortplanting in de gehele Gemeenschap , hetgeen een toelaatbare vorm van exploitatie is , waarbij deze jachtactiviteiten in overeenstemming dienen te zijn met het handhaven van de populatie van deze soorten op een bevredigend niveau , voor zover bepaalde beperkingen worden vastgesteld en in acht genomen ;

Overwegende dat de middelen , installaties of methoden voor het massale of niet-selectieve vangen of doden alsmede de achtervolging met behulp van bepaalde vervoermiddelen dienen te worden verboden wegens de buitensporige druk die zij uitoefenen of kunnen uitoefenen op het populatieniveau van de desbetreffende soorten ;

Overwegende dat wegens het belang dat bepaalde specifieke situaties kunnen hebben , mogelijkheid tot ontheffing dient te bestaan waarbij door de Commissie toezicht wordt uitgeoefend ;

Overwegende dat in verband met de instandhouding van de vogelsoorten en in het bijzonder van de trekvogels nog problemen bestaan waarvoor wetenschappelijke werkzaamheden dienen te worden verricht en dat het door deze werkzaamheden bovendien mogelijk zal worden om de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen te beoordelen ;

Overwegende dat het erop aankomt om in overleg met de Commissie erop toe te zien dat de eventuele introductie van vogelsoorten die niet natuurlijk in het wild leven op het Europese grondgebied van de Lid-Staten , geen enkele schade toebrengt aan de plaatselijke flora en fauna ;

Overwegende dat de Commissie om de drie jaar een samenvattend verslag opstelt en aan de Lid-Staten toezendt dat gebaseerd is op de aan haar door de Lid-Staten verstrekte inlichtingen over de toepassing van de nationale maatregelen die krachtens deze richtlijn zijn getroffen ;

Overwegende dat de technische en wetenschappelijke vooruitgang een snelle aanpassing van bepaalde bijlagen vereist ; dat het om de toepassing van hiertoe noodzakelijke maatregelen te vergemakkelijken nodig is een procedure in te stellen om tot een nauwe samenwerking te komen tussen de Lid-Staten en de Commissie in het Comité voor de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lid-Staten waarop het Verdrag van toepassing is . Zij betreft de bescherming , het beheer en de regulering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan .

2 . Deze richtlijn is van toepassing op vogels , hun eieren , hun nesten en hun leefgebieden .

3 . Deze richtlijn is niet van toepassing op Groenland .

Artikel 2

De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om de populatie van de in artikel 1 bedoelde soorten op een niveau te houden of te brengen dat met name beantwoordt aan de ecologische , wetenschappelijke en culturele eisen , waarbij zij tevens rekening houden met economische en recreatieve eisen .

Artikel 3

1 . Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde eisen nemen de Lid-Staten alle nodige maatregelen om voor alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen , in stand te houden of te herstellen .

2 . Voor de bescherming , de instandhouding en het herstel van biotopen en leefgebieden worden in de eerste plaats de volgende maatregelen getroffen : a ) instelling van beschermingszones ;

b ) onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden binnen en buiten de beschermingszones ;

c ) herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen ;

d ) aanleg van biotopen .

Artikel 4

1 . Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen , opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen , kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten .

In dat verband wordt gelet op :

a ) soorten die dreigen uit te sterven ;

b ) soorten die gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen van het leefgebied ;

c ) soorten die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij slechts plaatselijk voorkomen ;

d ) andere soorten die vanwege de specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale aandacht verdienen .

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de tendensen en de schommelingen van het populatiepeil .

De Lid-Staten wijzen met name de naar aantal en oppervlakte voor de instandhouding van deze soorten meest geschikte gebieden als speciale beschermingszones aan , waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming die deze soorten in de geografische zee - en landzone waar deze richtlijn van toepassing is , behoeven .

2 . De Lid-Staten nemen soortgelijke maatregelen ten aanzien van de niet in bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogels , waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het gebied van bescherming in de geografische zee - en landzone waar deze richtlijn van toepassing is , ten aanzien van hun broed - , rui - en overwinteringsgebieden en rustplaatsen in hun trekzones . Met het oog hierop besteden de Lid-Staten zelf bijzondere aandacht aan de bescherming van watergebieden en in het bijzonder aan de watergebieden van internationale betekenis .

3 . De Lid-Staten zenden de Commissie alle nuttige gegevens , zodat zij de geëigende initiatieven kan nemen voor de coordinatie die nodig is om te bereiken dat de zones bedoeld in lid 1 , enerzijds , en in lid 2 , anderzijds , een samenhangend geheel vormen dat voldoet aan de eisen inzake bescherming van de soorten in de geografische zee - en landzone waar deze richtlijn van toepassing is .

4 . De Lid-Staten nemen passende maatregelen om vervuiling en verslechtering van de woongebieden in de in de leden 1 en 2 bedoelde beschermingszones te voorkomen , alsmede om te voorkomen dat de vogels aldaar worden gestoord , voor zover deze vervuiling , verslechtering en storing , gelet op de doelstellingen van dit artikel , van wezenlijke invloed zijn . Ook buiten deze beschermingszones zetten de Lid-Staten zich in om vervuiling en verslechtering van de woongebieden te voorkomen .

Artikel 5

Onverminderd de artikelen 7 en 9 nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor de invoering van een algemene regeling voor de bescherming van alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten ; deze maatregelen omvatten met name de volgende verbodsbepalingen :

a ) een verbod om , ongeacht de gebruikte methode , opzettelijk de bedoelde vogels te doden of te vangen ;

b ) een verbod om opzettelijk hun nesten en eieren te vernielen of te beschadigen of hun nesten weg te nemen ;

c ) een verbod om in de natuur eieren van deze vogels te rapen en deze - zelfs leeg - in bezit te hebben ;

d ) een verbod om deze vogels , met name gedurende de broedperiode , opzettelijk te storen , voor zover een dergelijke storing , gelet op de doelstellingen van deze richtlijn , van wezenlijke invloed is ;

e ) een verbod om vogels te houden van soorten die niet mogen worden bejaagd of gevangen .

Artikel 6

1 . Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 verbieden de Lid-Staten voor alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten de verkoop , het vervoer voor verkoop en het in bezit hebben voor verkoop alsmede het ten verkoop aanbieden van levende en dode vogels alsmede van gemakkelijk herkenbare delen van deze vogels of op uit deze vogels verkregen produkten .

2 . Voor de in bijlage III/1 vermelde soorten zijn de in lid 1 bedoelde activiteiten niet verboden indien de vogels op geoorloofde wijze zijn gedood of gevangen of op andere geoorloofde wijze verkregen .

3 . De Lid-Staten kunnen voor de in bijlage III/2 genoemde vogelsoorten de in lid 1 bedoelde activiteiten op hun grondgebied toestaan en hierbij beperkingen opleggen indien de vogels op geoorloofde wijze zijn gedood of gevangen of op andere geoorloofde wijze verkregen .

Lid-Staten die een dergelijke toestemming willen verlenen , treden vooraf in overleg met de Commissie om met deze na te gaan of door het in de handel brengen van vogels van de betrokken soort , naar hetgeen redelijkerwijs kan worden verwacht , het populatieniveau , de geografische verspreiding of de omvang van de voortplanting van deze soorten in de gehele Gemeenschap in gevaar worden gebracht of kunnen worden gebracht . Indien uit dit onderzoek blijkt dat de beoogde toestemming volgens de Commissie tot een van de genoemde gevaren leidt of kan leiden , richt de Commissie een met redenen omklede aanbeveling tot de Lid-Staat , waarin het in de handel brengen van de betrokken soort wordt afgekeurd . Indien een dergelijk gevaar volgens de Commissie niet aanwezig is , dan deelt zij dit mede aan de Lid-Staat .

De aanbeveling van de Commissie wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Een Lid-Staat die uit hoofde van dit lid toestemming verleent , onderzoekt met regelmatige tussenpozen of nog voldaan wordt aan de voorwaarden voor de verlening van deze toestemming .

4 . Ten aanzien van de in bijlage III/3 genoemde soorten verricht de Commissie studies over hun biologische status en de weerslag van het in de handel brengen daarop .

De Commissie legt uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de in artikel 18 , lid 1 , bedoelde termijn een verslag en haar voorstellen voor aan het in artikel 16 bedoelde Comité met het oog op een besluit over het opnemen van deze soorten in bijlage III/2 .

In afwachting van dat besluit kunnen de Lid-Staten op deze soorten de bestaande nationale regelingen toepassen onverminderd het bepaalde in lid 3 .

Artikel 7

1 . Op de in bijlage II vermelde soorten mag , vanwege hun populatieniveau , hun geografische verspreiding en de omvang van hun voortplanting in de hele Gemeenschap , worden gejaagd volgens de bepalingen van de nationale jachtwetgeving . De Lid-Staten zien erop toe dat de jacht op deze soorten de pogingen tot instandhouding die in hun verspreidingsgebied worden ondernomen , niet in gevaar brengt .

2 . Op de in bijlage II/1 genoemde soorten mag worden gejaagd in de geografische zee - en landzone waar deze richtlijn van toepassing is .

3 . Op de in bijlage II/2 genoemde soorten mag alleen worden gejaagd in de Lid-Staten waarbij deze soorten zijn vermeld .

4 . De Lid-Staten zien erop toe dat bij de beoefening van de jacht , eventueel met inbegrip van de valkenjacht , zoals deze voortvloeit uit de toepassing van de geldende nationale maatregelen , de principes van een verstandig gebruik en een ecologisch evenwichtige regulering van de betrokken vogelsoorten in acht worden genomen , en dat deze beoefening wat de populatie van deze soorten , in het bijzonder van de trekvogels betreft , verenigbaar is met de uit artikel 2 voortvloeiende bepalingen . Zij zien er in het bijzonder op toe dat soorten waarop de jachtwetgeving van toepassing is , niet worden bejaagd zolang de jonge vogels het nest nog niet hebben verlaten of gedurende de verschillende fasen van de broedperiode . Ten aanzien van trekvogels zien zij er met name op toe dat de soorten waarop de jachtwetgeving van toepassing is , niet worden bejaagd tijdens de broedperiode noch tijdens de trek naar hun nestplaatsen . De Lid-Staten zenden de Commissie alle nuttige gegevens betreffende de praktische toepassing van hun jachtwetgeving .

Artikel 8

1 . Wat de jacht op en de vangst of het doden van vogels in het kader van deze richtlijn betreft , verbieden de Lid-Staten het gebruik van alle middelen , installaties of methoden voor het massale of niet-selectieve vangen of doden van vogels of waardoor een soort plaatselijk kan verdwijnen , en in het bijzonder het gebruik van de in bijlage IV , sub a ) , genoemde middelen .

2 . Bovendien verbieden de Lid-Staten elke achtervolging met behulp van de in bijlage IV , sub b ) , genoemde vervoermiddelen op de in die bijlage omschreven wijze .

Artikel 9

1 . De Lid-Staten mogen , indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat , om onderstaande redenen afwijken van de artikelen 5 , 6 , 7 en 8 :

a ) - in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid ,

 • in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer ,
 • ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen , vee , bossen , visserij en wateren ,
 • ter bescherming van flora en fauna ;

b ) voor doeleinden in verband met onderzoek en onderwijs , het uitzetten en herinvoeren van soorten en voor de met deze doeleinden samenhangende teelt ;

c ) ten einde het vangen , het houden of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan .

2 . In de afwijkende bepalingen moet worden vermeld :

 • voor welke soorten mag worden afgeweken ,
 • welke middelen , installaties of methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan ,
 • onder welke voorwaarden met betrekking tot het risico en onder welke omstandigheden van tijd en van plaats deze afwijkende maatregelen mogen worden genomen ,
 • welke autoriteit bevoegd is te verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan , en te beslissen welke middelen , installaties of methoden mogen worden aangewend , binnen welke grenzen en door welke personen ,
 • welke controles zullen worden uitgevoerd .

3 . De Lid-Staten zenden de Commissie jaarlijks een verslag toe over de toepassing van dit artikel .

4 . In het licht van de inlichtingen waarover zij beschikt en met name van die welke haar krachtens lid 3 worden verstrekt , ziet de Commissie er voortdurend op toe dat de gevolgen van deze afwijkende maatregelen niet onverenigbaar zijn met deze richtlijn . Zij neemt in dat verband de nodige initiatieven .

Artikel 10

1 . De Lid-Staten bevorderen het onderzoek en de werkzaamheden , nodig voor de bescherming en het beheer van de populaties van alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten alsmede de exploitatie daarvan .

2 . Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het onderzoek en de werkzaamheden met betrekking tot de in bijlage V vermelde onderwerpen . De Lid-Staten doen de Commissie alle nodige informatie toekomen opdat zij passende maatregelen kan nemen voor de coordinatie van het onderzoek en de werkzaamheden , bedoeld in dit artikel .

Artikel 11

De Lid-Staten zien erop toe dat de eventuele introductie van vogelsoorten die niet natuurlijk in het wild leven op het Europese grondgebied van de Lid-Staten geen enkele schade toebrengt aan de plaatselijke flora en fauna . Zij plegen hieromtrent overleg met de Commissie .

Artikel 12

1 . De Lid-Staten dienen om de drie jaar , te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 18 , lid 1 , bedoelde termijn , bij de Commissie een rapport in over de toepassing van de nationale maatregelen die krachtens deze richtlijn zijn getroffen .

2 . De Commissie stelt om de drie jaar een samenvattend verslog op aan de hand van de in lid 1 bedoelde gegevens . Het gedeelte van het ontwerp van dit verslag dat gaat over de door een Lid-Staat verstrekte gegevens , wordt ter verificatie aan de autoriteiten van die Lid-Staat toegezonden . De definitieve versie van het verslag wordt aan de Lid-Staten meegedeeld .

Artikel 13

De toepassing van de krachtens deze richtlijn getroffen maatregelen mag niet leiden tot verslechtering van de huidige situatie met betrekking tot de instandhouding van alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten .

Artikel 14

De Lid-Staten kunnen beschermingsmaatregelen treffen die strenger zijn dan in deze richtlijn wordt voorgeschreven .

Artikel 15

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bijlagen I en V van deze richtlijn aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang alsmede de in artikel 6 , lid 4 , tweede alinea , bedoelde wijzigingen , worden overeenkomstig de procedure van artikel 17 vastgesteld .

Artikel 16

1 . Met het oog op de in artikel 15 bedoelde wijzigingen wordt een Comité voor de aanpassing van deze richtlijn aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang ingesteld , hierna het " Comité " te noemen ; het bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie .

2 . Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

Artikel 17

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure , wordt deze procedure bij het Comité ingeleid door de voorzitte , hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan bepalen naar gelang van de urgentie van het desbetreffende vraagstuk . Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van 41 stemmen , waarbij de stemmen van de Lid-Staten worden gewogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

3 . a ) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Comité .

b ) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité of bij gebreke van een advies , doet de Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad betreffende de vast te stellen maatregelen . De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen .

c ) Indien de Raad na een termijn van drie maanden , te rekenen vanaf de indiening van het voorstel , geen besluit heeft genomen , worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld .

Artikel 18

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om binnen twee jaar na kennisgeving van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

2 . De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle belangrijke bepalingen van intern recht mede , die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .

Artikel 19

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Luxemburg , 2 april 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . FRANCOIS-PONCET

( 1 ) PB nr . C 24 van 1 . 2 . 1977 , blz . 3 ; PB nr . C 201 van 23 . 8 . 1977 , blz . 2 .

( 2 ) PB nr . C 163 van 11 . 7 . 1977 , blz . 28 .

( 3 ) PB nr . C 152 van 29 . 6 . 1977 , blz . 3 .

( 4 ) PB nr . C 112 van 20 . 12 . 1973 , blz . 40 .

( 5 ) PB nr . C 139 van 13 . 6 . 1977 , blz . 1 .

BILAG I - ANHANG I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

1 . Gavia immer * Islom * Fistaucher * Great northern diver * Plongeon imbrin * Strolaga maggiore * IJsduiker *

2 . Calonectris diomedea * Kuhls skrape * Gelbschnabelsturmtaucher * Cory's shearwater * Puffin cendre * Berta maggiore * Kuhls pijlstormvogel *

3 . Hydrobates pelagicus * Lille stormsvale * Sturmschwalbe * Storm petrel * Petrel tempète * Uccello delle tempeste * Stormvogeltje *

4 . Oceamodroma lettcorrhoa * Stor stormsvale * Wellenlauter * Leach's petrel * Petrel cul blanc * Uccello delle tempeste codaforcuta * Vaal stormvogeltje *

5 . Phalacrocotas carbo smensis * Skars ( kontinental race ) * Kormoran ( kontinentale Rasse ) * Cormorant ( continental race ) * Grand cormoran ( race continentale ) * Cormorano ( razza continentale ) * Aalscholver ( continentaal ras ) *

6 . Botaurus stellaris * Roerdrum * Rohrdommel * Bittern * Butor etoile * Tarabuso * Roerdomp *

7 . Nycticorax nycticorax * Nathejre * Nachtrener * Night heron * Heron bihoreau * Nitticora * Kwak *

8 . Ardeols ralloides * Tophejre * Rallenreiher * Squacco heron * Heron crabier * Sgarza ciuffetto * Ralreiger *

9 . Egretta garzetta * Silkehejre * Seidenreiher * Little egret * Aigrette garzette * Garzetta * Kleine zilverrenger *

10 . Egretta alba * Soelvhejre * Silberreiher * Great white heron * Grande aigrette * Airone bianco maggiore * Grote zilverrenger *

11 . Ardea purpurea * Purpurhejre * Purpurreiher * Purple heron * Héron pourpre * Airone rosso * Purperreiger *

12 . Cicoma nigra * Sort stork * Schwarzstorch * Black stork * Cigogne noire * Cicogna nera * Zwarte ooievaar *

13 . Ciconia ciconia * Hvid stork * Weifsstorch * White stork * Cagogne blanche * Cicogna bianca * Ooievaar *

14 . Plegadis falemellus * Sort ibis * Sichler * Glossy ibis * Ibis falcinelle * Mignattaio * Zwarte ibis *

15 . Platalea leucorodia * Skestork * Loeffler * Spoonbill * Spatule blanche * Spatola * Lepelaar *

16 . Phoenicopterus ruber * Flamingo * Flamingo * Greater flamingo * Flamant rose * Fenicottero * Flamingo *

17 . Cygnus colombianus bewickii ( Cygnus bewickii ) * Pibesvane * Zwergschwan * Bewick's swan * Cygne de Bewick * Cigno minore * Kleine zwaan *

18 . Cygnus cygnus * Sangsvane * Singschwan * Whooper swan * Cygne sauvage * Cigno selvatico * Wilde zwaan *

19 . Anser albifrons flavirostris * Blisgas ( groenlandsk race ) * Blaessgans ( Groenlandrasse ) * White-fronted goose ( Greenland race ) * Oie rieuse ( race de Groenland ) * Oca lombardella ( razza di Groenlandia ) * Kolgans ( Groenland-ras ) *

20 . Branta leucopsis * Bramgas * Nonnengans * Barnade goose * Bernache nonnette * Oca facciabianca * Brandgans *

21 . Aythya nycroca * Hvidoejet and * Moorente * White-eyed pochard * Canard nyocra * Moretta tabacata * Witoogeend *

22 . Oxyura leucicephala * Hvidhovedet and * Weisskopf-Ruderente * White-headed duck * Frismature à tête blanche * Gobbo rugginoso * Witkopeend *

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

23 . Pernis apivorus * Hvepsevage * Wespenbussard * Honey buzzard * Bondrée apivore * Falco pecchiaiolo * Wespendief *

24 . Milvus migrans * Sort glente * Schwarzmilan * Black kite * Milan noir * Nibbio bruno * Zwarte wouw *

25 . Milvus milvus * Roed glente * Rotmilan * Kite * Milan royal * Nibbio reale * Rode wouw *

26 . Haliaactus albicilla * Havoern * Seeadler * White-tailed eagle * Pygargue à queue blanche * Aquila di mare * Zeearend *

27 . Gypaetus barbatus * Lammegrib * Bartgeier * Bearded vulture * Gypaète barbu * Avvoltoio degli agnelli * Lammergier *

28 . Neophron percnopterus * Aadselgrib * Schmutzgeier * Egyptian vulture * Percnoptère d'Egypte * Capovaccaio * Aasgier *

29 . Gyps fulvus * Gaesegrip * Gaensegeier * Griffon vulture * Vautour fauve * Grifone * Vale gier *

30 . Aegypius monachus * Munkegrib * Moenchsgeier * Black vulture * Vautour moine * Avvoltoio * Monniksgier *

31 . Circaetus gallicus * Slangeoern * Schlangenadler * Short-toed eagle * Circaete jean-le-blanc * Biancone * Slangenarend *

32 . Circus aeroginosus * Roerhoeg * Rohrweihe * Marsh harrier * Busard des roseaux * Falco di palude * Bruine kiekendief *

33 . Circus cyaneus * Bla kaerhoeg * Kornweihe * Hen harrier * Busard saint-martin * Albanella reale * Blauwe kiekendief *

34 . Circus pygargus * Hedehoeg * Wiesenweihe * Montagu's harrier * Busard cendré * Albanella minore * Grauwe kiekendief *

35 . Aquila chrysaetus * Kongeoern * Steinadler * Golden eagle * Aigle royal * Aquila reale * Steenarend *

36 . Hieraaetus pennatus * Dvaergoern * Zwergadler * Booted eagle * Aigle botté * Aquila minore * Dwergarend *

37 . Hieraaetus fasciatus * Hoegeoern * Habichtsadler * Bonelli's eagle * Aigle de Bonelli * Aquila del Bonelli * Havikarend *

38 . Pandion haliaaetus * Fiskeoern * Fischadler * Osprey * Balbuzard pêcheur * Falco pescatore * Visarend *

39 . Falco eleonorae * Eleonorafalk * Eleonorenfalke * Eleonora's falcon * Faucon d'Eléonore * Falco della regina * Eleonora's valk *

40 . Falco biarmicus * Lannerfalk * Lanner * Lanner falcon * Faucon lanier * Lanario * Lannervalk *

41 . Falco peregrinus * Vandrefalk * Wanderfalke * Peregrine * Faucon pèlerin * Falco pellegrino * Slechtvalk *

42 . Porphyrio porphyrio * Sultanhoene * Purpurhuhn * Pruple gallinule * Poule sultane * Pollo sultano * Purperkoet *

43 . Grus grus * Trane * Kranich * Crane * Grue cendrée * Gru * Kraanvogel *

44 . Tetrax tetrax ( Otis tetrax ) * Dvaergtrappe * Zwergtrappe * Little bustard * Outarde canepetière * Gallina prataiola * Kleine trap *

45 . Otis tarda * Stortrappe * Grosstrappe * Great bustard * Outarde barbue * Otarda * Grote trap *

46 . Himantopus himantopus * Stylteloeber * Stelzenlaeufer * Black-winged stilt * Echasse blanche * Cavaliere d'Italia * Steltkluut *

47 . Recurvirostra avosetta * Klyde * Saebelschnaebler * Avocet * Avocette * Avocetta * Kluut *

48 . Burhinus oedicnemus * Triel * Triel * Stone curlew * OEdicneme criard * Occhione * Grief *

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

49 . Glareola pratincola * Braksvale * Brachswalbe * Pratincole * Glareole a collier * Pernice di mare * Vorkstaartplevier *

50 . Charadrius morinellus ( Endromias morinellus ) * Pomeransfugl * Mornellregenpfeifer * Dotterel * Pluvier guignard * Piviere tortolino * Morinelplevier *

51 . Pluvialis apricaria * Hjejle * Goldregenpfeifer * Golden plover * Pluvier dore * Piviere dorato * Goudplevier *

52 . Gallinago media * Tredaekker * Doppelschnepte * Great snipe * Becassine double * Croccolone * Poelsnip *

53 . Tringa glareola * Tinksmed * Bruchwasserlaufer * Wood-sandpiper * Chevalier sylvain * Piro-piro boschereccio * Bosruiter *

54 . Phalaropus lobatus * Odinshane * Odinshunhnehen * Red-necked phalarope * Phalarope a bec étroit * Falarope becco sottile * Grauwe franjepoot *

55 . Larus genel * Tyndnaebbet mage * Dunnschnabelmowe * Slender-billed gull * Goeland railleur * Gabbiano roseo * Dunbekmeeuw *

56 . Larus audouinu * Adouinsmage * Korallenmowe * Audouin's gull * Goeland d'Audouin * Gabbiano corso * Audouins meeuw *

57 . Gelochelidon nilotica * Sandterne * Lachseeschwalbe * Gull-billed tern * Sterne hansel * Sterna zampenere * Lachstern *

58 . Sterna sandvicensis * Splitterne * Brandseeschwalbe * Sandwich tern * Sterne caugek * Beccapesci * Grote stern *

59 . Sterna dougallii * Dougallsterne * Rosenseeschwalbe * Roseate tern * Sterne de Dougall * Sterna del Dougall * Dougalls stern *

60 . Sterna hirundo * Fjordterne * Flussseeschwalbe * Common tern * Sterne Pierregarin * Sterna comune * Visdiet *

61 . Sterna paradisaea * Havterne * Kustenseeschwalbe * Arctic tern * Sterne arctique * Sterna codalunga * Noordse stern *

62 . Sterna albitrons * Dvaergterne * Zwergseeschwalbe * Little tern * Sterne naine * Fraticello * Dwergstern *

63 . Chelidonias niger * Sortterne * Trauerseeschwalbe * Black tern * Guifette noire * Mignattino * Zwarte stern *

64 . Pterocles alchata * Spidshalet sandhoene * Spiessflughuhn * Pin-tailed sandgrouse * Ganga cata * Grandule * Witbuikzandhoen *

65 . Bubo bubo * Stor hornugle * Uhu * Eagle owl * Hibou grand-duc * Gufo reale * Oehoe *

66 . Nyctea scandiaca * Sneugle * Schnee-Eule * Snowy owl * Chouette harfang * Gufo delle nevi * Sneeuwuil *

67 . Asio flammeus * Mosehornugle * Sumpfohreule * Short-eared owl * Hibou brachyote * Gufo di palude * Velduil *

68 . Alcedo atthis * Isfugl * Eisvogel * Kingfisher * Martin pêcheur d'Europe * Martin pescatore * IJsvogel *

69 . Dryocopus martius * Sortspaette * Schwarzspecht * Black woodpecker * Pic noir * Picchio nero * Zwarte specht *

70 . Dendrocopus leucotus * Hvidrygget spaette * Weissrueckenspecht * White-backed woodpecker * Pie à dos blanc * Piccio dorsobianco * Witrugspecht *

71 . Luscinia svecica * Blaahals * Blaukehlchen * Blue-throat * Gorge-bleue à miroir * Pettazzurro * Blauwborst *

72 . Sylvia undata * Provencesanger * Provencegrasmuecke * Dartford warbler * Fauvette pitchou * Magnanina * Provence-grasmus *

73 . Sylvia nisoria * Hoegesanger * Sperbergrasmuecke * Barred warbler * Fauvette épervière * Bigia padovana * Gestreepte grasmus *

74 . Sitta whiteheadi * Korsikansk spaetmejse * Korsenkleiber * Corsican nuthatch * Sittelle corse * Picchio muratore corso * Zwartkopboomklever *

BILAG II/I - ANHANG II/I - ANNEX II/I - ANNEXE II/I - ALLEGATO II/I - BIJLAGE II/I

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

ANSERIFORMES * * * * * * *

1 . Anser fabalis * Saedgas * Saatgans * Bean goose * Oie des moissons * Oca granaiola * Rietgans *

2 . Anser anser * Graagaas * Graugans * Greylag goose * Oie cendrée * Oca selvatica * Grauwe gans *

3 . Branta canadensis * Kanadagaas * Kanadagans * Canada goose * Bernache du Canada * Oca del Canada * Canadese gans *

4 . Anas penelope * Pibeand * Pfeifente * Wigeon * Canard siffleur * Fischione * Smient *

5 . Anas strepera * Knarand * Schnatterente * Gadwall * Canard chipeau * Canapiglia * Krakeend *

6 . Anas crecca * Krikand * Krickente * Teal * Sarcelle d'hiver * Alzavola * Wintertaling *

7 . Anas platyrhynchus * Graaand * Stockente * Mallard * Canard colvert * Germano reale * Wilde eend *

8 . Anas acuta * Spidsand * Spiessente * Pintail * Canard pilet * Codone * Pijlstaart *

9 . Anas querquedula * Atlingand * Knaekente * Garganey Sarcelle d'été * Marzaiola * Zomertaling *

10 . Anas clypeata * Skeand * Loeffelente * Shoveler * Canard souchet * Mestolone * Slobeend *

11 . Aythya ferina * Taffeland * Tafelente * Pochard * Fuligule milouin * Moriglione * Tafeleend *

12 . Aythya fuligula * Troldand * Reiherente * Tufted duck * Fuligule morillon * Moretta * Kuifeend *

GALLIFORMES * * * * * * *

13 . Lagopus lagopus scoticus et hibernicus * Grouse * Schottisches Moorschneehuhn * Red grouse * Lagopède des saules * Pernice bianca di Scozia * Moerassneeuwhoen *

14 . Lagopus mutus * Fjeldrype * Alpenschneehuhn * Ptarmigan * Lagopède des Alpes * Pernice bianca * Alpensneeuwhoen *

15 . Alectoris graeca * Stenhoene * Steinhuhn * Rock partridge * Perdrix bartavelle * Coturnice * Europese steenpatrijs *

16 . Alectoris rufa * Roedhoene * Rothuhn * Red-legged partridge * Perdrix rouge * Pernice rossa * Rode patrijs *

17 . Perdix perdix * Agerhoene * Rebhuhn * Partridge * Perdrix grise * Starna * Patrijs *

18 . Phasianus colchicus * Fasan * Fasan * Pheasant * Faisan de chasse * Fagiano * Fazant *

GRUIFORMES * * * * * * *

19 . Fulica atra * Blishoene * Blaesshuhn * Coot * Foulque macroule * Folaga * Meerkoet *

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

CHARADRIIFORMES * * * * * * *

20 . Lymnocryptes minimus * Enkeltbekkasin * Zwergschnepte * Jack snipe * Becassine sourde * Frullino * Bokje *

21 . Gallinago gallinago * Dobbeltbekkasin * Bekassine * Snipe * Becassine des marais * Beccaccino * Watersnip *

22 . Scolopax rusticola * Skovsneppe * Waldschnepte * Woodcock * Becasse des bois * Beccaccia * Houtsnip *

COLUMBIFORMES * * * * * * *

23 . Columba livia * Klippedue * Felsentaube * Rock dove * Pigeon biset * Piccione selvatico * Rotsduif *

24 . Columba palumbus * Ringdue * Ringeltaube * Wood pigeon * Pigeon ramier * Colombaccio * Houtduif *

BILAG II/2 - ANHANG II/2 - ANNEX II/2 - ANNEXE II/2 - ALLEGATO II/2 - BIJLAGE II/2

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

25 . Cygnus olor * Knopsvane * Hoeckerschwan * Mute swan * Cygne muet * Cigno reale * Knobbelzwaan *

26 . Anser brachyrhynchus * Kortnaebbet gas * Kurzschnabelgans * Pink-footed goose * Oie a bee court * Oca zamperose * Kleine rietgans *

27 . Anser albifrons * Blisgas * Blassgans * White-fronted goose * Oie rieuse * Oca lombardella * Kolgans *

28 . Branta bernicla * Knortegaas * Ringelgans * Brent goose * Bernache cravant * Oca colombaccio * Rotgans *

29 . Netta rufina * Roedhovedet and * Kolbenente * Red-crested pochard * Nette rousse * Fistione turco * Krooneend *

30 . Aythya marila * Bjergand * Bergente * Scaup * Fuligule milouinin * Moretta grigia * Toppereend *

31 . Somateria mollissima * Ederfugl * Eiderente * Eider * Eider à duvet * Edredone * Eidereend *

32 . Clangula hyemalis * Havlit * Eisente * Long-tailed duck * Harelde de Miquelon * Moretta codona * IJseend *

33 . Melanitta nigra * Sortand * Trauerente * Common scoter * Macreuse noire * Orchetto marino * Zwarte zeeëend *

34 . Melanitta fusca * Floejlsand * Samtente * Velvet scoter * Macreuse brune * Orco marino * Grote zeeëend

35 . Bucephala clangula * Hvinand * Schellente * Golden-eye * Garrot à l'oeil d'or * Quattrocchi * Brilduiker *

36 . Mesgus serrator * Toppet skallesluger * Mittelsaeger * Red-breasted merganser * Harle huppé * Smergo minore * Middelste zaagbek *

37 . Mergus merganser * Stor skallesluger * Gaensesaeger * Goosander * Harle bièvre * Smergo maggiore * Grote zaagbek *

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastes bonasia ) * Hjerpe * Haselhuhn * Hazel hen * Géli * des bois * Francolino di monte * Hazelhoen *

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) * Urfugl * Birkhuhn * * Black grouse * Tétras lyre * * Fagiano di monte * Korhoen *

40 . Tetrao urogallus * Tjur * Auerhuhn * * Capercaillie * Grand tétras * * Gallo cedrone * Auerhoen *

41 . Alectoris barbara * Berberhoene * Felsenhuhn * Barbary partridge * Perdrix de Barbarie * Pernice di Sardegna * Barbarijse patrijs *

42 . Coturnix coturnix * Vagtel * Wachtel * Quail * Caille des blés * Quaglia * Kwartel *

43 . Meleagris gallopavo * Vildkalkun * Wildtruthuhn * Wild turkey * Dindon/Dinde sauvage * Tacchino selvatico * Wilde kalkoen *

44 . Rallus aquaticus * Vandrikse * Wasserralle * Water rail * Ràle d'eau * Porciglione * Waterral *

45 . Gallinula chloropus * Groenbenet roerhoene * Teichhuhn * Moorhen * Poule d'eau * Gallinella d'acqua * Waterhoen *

46 . Haematopus ostralegus * Strandskade * Austernfischer * Oystercatcher * Huîtrier pie * Beccaccia di mare * Scholekster *

47 . Pluvialis apricaria * Hjejle * Goldregenpfeifer * Golden plover * Pluvier doré * Piviere dorato * Goudplevier *

48 . Pluvialis squatarola * Strandhjejle * Kiebitzregenpfeifer * Grey plover * Pluvier argenté * Pivieressa * Zilverplevier *

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

49 . Vanellus vanellus * Vibe * Kiebitz * Lapwing * Vanneau huppe * Pavoncella * Kievit *

50 . Calidris canutus * Islandsk ryle * Knutt * Knot * Becasseau maubeche * Piovanello maggiore * Kanoetstrandloper *

51 . Philomachus pugnax * Brushane * Kampflauter * Ruff * Reeve * * Chevalier combattant * Combattente * Kemphaan *

52 . Limosa limosa * Stor kobbersneppe * Uferschnepfe * Black-tailed godwit * Barge a queue noir * Pittima reale * Grutto *

53 . Limosa lapponica * Lille kobbersneppe * Pfuhlschnepfe * Bar-tailed godwit * Barge rousse * Pittima minore * Rosse grutto *

54 . Numenius phaeopus * Lille regnspove * Regenbrachvogel * Whimbrel * Courlis corlieu * Chiurlo piccolo * Regenwulp *

55 . Numenius arquata * Stor regnspove * Grosser Brachvogel * Curlew * Courlis cendre * Chiurlo * Wulp *

56 . Tringa erythropus * Sortklire * Dunkler Wasserlaufer * Spotted redshank * Chevalier arlequin * Totano moro * Zwarte ruiter *

57 . Tringa totanus * Roedben * Rotschenkel * Redshank * Chevalier gambette * Pettegola * Tureluur *

58 . Tringa nebularia * Hvidklire * Gruenschenkel * Greenshank * Chevalier aboyeur * Pantana * Groenpootruiter *

59 . Larus ridibundus * Haettemaage * Lachmoewe * Black-headed gull * Mouette rieuse * Gabbiano comune * Kokineeuw *

60 . Larus canus * Stormmage * Sturmmoewe * Common gull * Goéland cendre * Gavina * Stormmeeuw *

61 . Larus fuscus * Slidemage * Heringsmoewe * Lesser black-backed gull * Goéland brun * Gabbiano zafferano * Kleine mantelmeeuw *

62 . Larus argentatus * Soelvmaage * Silbermoewe * Herring gull * Goéland argenté * Gabbiano reale * Zilvermeeuw *

63 . Larus marinus * Svartbag * Mantelmoewe * Greater black-backed gull * Goéland marin * Mugnaiaccio * Mantelmeeuw *

64 . Columba oenas * Huldue * Hohltaube * Stock dove * Pigeon columbien * Colombella * Holenduif *

65 . Streptopelia decaoctoa * Tyrkerdue * Tuerkentaube * Collared turtle dove * Tourterelle turque * Tortora dal collare orientale * Turkse tortel *

66 . Streptopelia turtur * Turteldue * Turteltaube * Turtle dove * Tourterelle des bois * Tortora * Tortelduif *

67 . Alauda arvensis * Sanglaerke * Feldlerche * Skylark * Alouette des champs * Lodola * Veldleeuwerik *

68 . Turdus merula * Solsort * Amsel * Blackbird * Merle noir * Merlo * Merel *

69 . Turdus pilaris * Sjagger * Wacholderdrossel * Fieldfare * Grive litorne * Cesena * Kramsvogel *

70 . Turdus philomelos * Sangdrossel * Singdrossel * Song-thrush * Grive musicienne * Tordo * Zanglijster *

71 . Turdus iliacus * Vindrossel * Rotdrossel * Redwing * Grive mauvis * Tordo sassello * Koperwiek *

72 . Turdus viscivorus * Misteldrossel * Misteldrossel * Mistle-thrush * Grive draine * Tordela * Grote lijster *

 • Belgique/Belgie * Danmark * Deutschland * France * Ireland * Italia * Luxembourg * Nederland * United Kingdom *

25 . Cynus olor * * * + * * * * * * *

26 . Anser brachyrhynchus * + * + * * * + * * * * + *

27 . Anser albifrons * + * + * + * + * + * * * + * + *

28 . Branta bernicla * * + * + * * * * * * *

29 . Netta rutina * * * * + * * * * * *

30 . Aythya marila * + * + * + * + * + * * * + * + *

31 . Somateria mollissima * * + * * + * + * * * * *

32 . Clangula hyemalis * * + * * + * + * * * * + *

33 . Melanitta nigra * * + * + * + * + * * * * + *

34 . Melanitta fusca * * + * + * + * + * * * * + *

35 . Bucephala clangula * * + * * + * + * * * * + *

36 . Mergus serrator * * + * * * + * * * * *

37 . Mergus merganser * * + * * * + * * * * *

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastes bonasia ) * * * * + * * * * * *

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) * + * * + * * + * * * + * * * + *

40 . Tetrao urogallus * * * + * * + * * * + * * * + *

41 . Alectoris barbara * * * * * * + * * * *

42 . Coturnix coturnix * * * * + * * + * * * *

43 . Meleagris gallopavo * * * + * * * * * * *

44 . Rallus aquaticus * * * * + * * + * * * *

45 . Gallinula chloropus * + * * * + * * + * * * + *

46 . Haematopus ostralegus * * + * * + * * * * * *

47 . Pluvialis apricaria * + * + * * + * + * + * * + * + *

48 . Pluvialis squatarola * * + * * + * * * * * + *

49 . Vanellus vanellus * + * + * * + * + * + * * * *

50 . Calidris canutus * * + * * + * * * * * *

51 . Philomachus pugnax * * * * + * * + * * * *

52 . Limosa limosa * * + * * + * * + * * * *

53 . Limosa lapponica * * + * * + * * + * * * + *

54 . Numenius phaeopus * * + * * + * * * * * + *

55 . Numenius arquata * * + * * + * + * + * * * + *

56 . Tringa erythropus * * + * * + * * * * * *

57 . Tringa totanus * * + * * + * * + * * * + *

58 . Tringa nebularia * * + * * + * * * * * *

59 . Larus ridibundus * * + * + * * * * * * *

60 . Larus canus * * + * + * * * * * * *

61 . Larus fuscus * * + * + * * * * * * *

62 . Larus argentatus * * + * + * * * * * * *

 • Belgique/Belgie * Danmark * Deutschland * France * Ireland * Italia * Luxembourg * Nederland * United Kingdom *

63 . Larus marinus * * + * + * * * * * * *

64 . Columba oenas * * * * + * * * * * *

65 . Streptopelia decaoctoa * * + * + * + * * * * * *

66 . Streptopelia turtur * * * * + * * + * * * *

67 . Alauda arvensis * * * * + * * + * * * *

68 . Turdus merula * * * + * * + * * * *

69 . Turdus pilaris * * * * + * * + * * * *

70 . Turdus philomelos * * * * + * * + * * * *

71 . Turdus iliacus * * * * + * * + * * * *

72 . Turdus viscivorus * * * * + * * * * * *

 • = Medlemsstater , som i overeensstemmelse med artikel 7 , stk . 3 , kan give tilladelse til jagt paa de anfoerte arter .
 • = Mitgliedstaaten , die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgefuehrten Arten zulassen koennen .
 • = Member States which under Article 7 ( 3 ) may authorize hunting of the species listed .
 • = Etats membres pouvant autoriser , conformément à l'article 7 paragraphe 3 , la chasse des espèces énumérées .
 • = Stati membri che possono autorizzare , conformemente all'articolo 7 , paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate .
 • = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7 , lid 3 , toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten .

BILAG III/1 - ANHANG III/1 - ANNEX III/1 - ANNEXE III/1 - ALLEGATO III/1 - BIJLAGE III/1

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

1 . Anas platyrhynchus * Graand * Stockente * Mallard * Canard colvert * Germano reale * Wilde eend *

2 . Lagopus lagopus scoticus et hibernicus * Grouse * Schottisches , Moorschneehuhn * Red grouse * Lagopéde des saules * Pernice bianca di Scozia * Moerassneeuwhoen *

3 . Alectoris rufa * Roedhoene * Rothuhn * Red-legged partridge * Perdrix rouge * Pernice tossa * Rode patrijs *

4 . Alectoris barbara * Berberhoene * Felsenhuhn * Barbary partridge * Perdrix de Barbarie * Pernice di Sardegna * Barbarijse patrix *

5 . Perdix perdix * Agerhoene * Rebhuhn * Partridge * Perdrix grise * Starna * Patrijs *

6 . Phasianus colchicus * Fasan * Fasan * Pheasant * Faisan de chasse * Fagiano * Fazant *

7 . Columba palumbus * Ringdue * Ringeltaube * Wood pigeon * Pigeon ramier * Colombaccio * Houtduif *

BILAG III/2 - ANHANG III/2 - ANNEX III/2 - ANNEXE III/2 - ALLEGATO III/2 - BIJLAGE III/2

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

8 . Anser anser * Graagaas * Graugans * Greylag goose * Oie cendrée * Oca selvattica * Grauwe gans *

9 . Anas penelope * Pibeand * Pfeifenente * Wigeon * Canard siffleur * Fischione * Smient *

10 . Anas crecca * Krikand * Krickente * Teal * Sarcelle d'hiver * Alzavola * Wintertaling *

11 . Anas acuta * Spidsand * Spiessente * Pintail * Canard pilet * Codone * Pijlstaart *

12 . Aythya ferina * Taffeland * Tafelente * Pochard * Fuligule milouin * Moriglione * Tafeleend *

13 . Aythya fuligula * Troldand * Reiherente * Tufted duck * Fuligule morillon * Moretta * Kuifeend *

14 . Somateria mollissima * Ederfugl * Eiderente Eider * Eider à duvet * Edredone * Eidereend *

15 . Lagopus mutus * Fjeldrype * Alpenschneehuhn * Ptarmigan * Lagopède des Alpes * Pernice bianca * Alpensneeuwhoen *

16 . Tetrao urogallus * Tjur * Auerhuhn * Capercaillie * Grand tétras * Gallo cedrone * Auerhoen *

17 . Fulica atra * Blishoene * Blaesshuhn Coot * Foulque macroule * Folaga * Meerkoet *

BILAG III/3 - ANHANG III/3 - ANNEX III/3 - ANNEXE III/3 - ALLEGATO III/3 - BIJLAGE III/3

 • Dansk * Deutsch * English * Français * Italiano * Nederlands *

18 . Anser albifrons * Blisgas * Blassgans * White-fronted goose * Oie rieuse * Oca lombardella * Kolgans *

19 . Anas clypeata * Skeand * Loffelente * Shoyeler * Canard souchet * Mestolone * Slobeend *

20 . Aythya marila * Bjergand * Bergente * Scaep * Fuligule milouinin * Moretta grigia * Toppereend *

21 . Melanitta nigra * Sortand * Trauerente * Common scoter * Macreuse noire * Orchetto marino * Zwarte zeeend *

22 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) * Urfugl * Birkhuhn * Black grouse * Tetras lyre * Fagiano di monte * Korhoen *

23 . Pluvialis apricaria * Hjejle * Goldregenpfeifer * Golden plover * Pluvier dore * Piviere dorato * Goudplevier *

24 . Lymnocryptes minimus * Enkeltbekkasin * Zwergschnepfe * Jack snipe * Bécassine sourde * Frullino * Bokje *

25 . Gallinago gallinago * Dobbeltbekkasin * Bekassine * Snipe * Bécassinne de marais * Beccaccino * Watersnip *

26 . Scolopax rusticola * Skovsneppe * Waldschnepfe * Woodcock * Bécasse des bois * Beccaccia * Houtsnip *

BIJLAGE IV

a ) - Strikken , lijm , haken , blindgemaakte of verminkte levende vogels gebruikt als lokvogels , bandopnemers , elektrocutie-apparatuur .

 • Kunstmatige lichtbronnen , spiegels , inrichtingen voor de verlichting van het doel , vizierinrichting met een beeldomkeerder of een elektronische beeldversterker voor het schieten 's nachts .
 • Explosieven .
 • Netten , vallen , vergiftigd of verdovend lokaas .
 • Semi-automatische of automatische wapens waarvan het magazijn meer dan twee patronen kan bevatten .

b ) - Vliegtuigen , motorvoertuigen .

 • Vaartuigen die met een snelheid van meer dan 5 kilometer per uur worden aangedreven . Op open zee mogen de Lid-Staten om veiligheidsredenen het gebruik van motorboten met een maximumsnelheid van 18 kilometer per uur toestaan . De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de verleende vergunningen .

BIJLAGE V

a ) Opstelling van de nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten , met inachtneming van hun geografische verspreiding .

b ) Inventarisatie en ecologische beschrijving van de zones die van bijzonder belang zijn voor trekvogels tijdens trek , overwintering en nestbouw .

c ) Inventarisatie van de gegevens met betrekking tot de populatie van de trekvogels , met gebruikmaking van de resultaten van het ringen .

d ) Bepaling van de invloed op de populatie van de wijzen van onttrekken aan het milieu .

e ) Uitwerking en ontwikkeling van ecologische methoden voor de preventie van vogelschade .

f ) Bepaling van de rol van sommige soorten als indicator van verontreiniging .

g ) Studie van de schadelijke effecten van chemische verontreiniging op het populatieniveau van de vogelsoorten .

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.