Artikelen bij COM(2023)194 - Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Wijziging

Besluit nr. 1313/2013/EU wordt als volgt gewijzigd:

(1) In artikel 35, eerste alinea, wordt de datum “1 januari 2025” vervangen door “31 december 2027”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.