Amendement Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur - Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

Dit amendement i is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 36377 - Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal); Amendement; Amendement van het lid Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur
Document­datum 14-05-2024
Publicatie­datum 14-05-2024
Nummer KST363778
Kenmerk 36377, nr. 8
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 377

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID VONDELING

Ontvangen 14 mei 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 6, vierde lid, onder c, wordt toegevoegd «, met dien verstande dat die termijn ten hoogste vierentwintig uren bedraagt».

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de termijn waarbinnen de gegevens ontoegankelijk moeten worden gemaakt schriftelijk vermeld moet zijn in de aanwijzing. Indiener meent dat net zoals bij het verwijderen van terroristische online-inhoud een wettelijke verwijderingstermijn moet gelden. Het ontbreken van een wettelijke termijn zal providers, die met gemak de inhoud eerder weg kunnen halen, niet stimuleren actief op te treden. Om te voorkomen dat deze afbeeldingen als chantagemiddel gebruikt kunnen worden of leiden tot een toename van kindermisbruik, moet de verspreiding zo spoedig mogelijk gestopt worden. Met dit amendement wordt daarom voorgesteld dat een verwijderingstermijn van 24 uur zal gelden.

Vondeling

kst-36377-8 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2024

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 377, nr. 8


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.