Amendement Van Nispen/Michon-Derkzen 36377-10 over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 36377 - Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen 36377-10 over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet
Document­datum 14-05-2024
Publicatie­datum 14-05-2024
Kenmerk 36377, nr. 10
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2023-2024

36 377

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN de leden van nispen en michon-derkzen

Ontvangen 14 mei 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 9, tweede lid, wordt “4%” vervangen door “10%”.

Toelichting

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) is bevoegd tot oplegging van een bestuurlijke boete bij overtreding van artikel 6, derde lid. Als de overtreding bestaat uit het systematisch of aanhoudend niet opvolgen van het bevel om kinderpornografisch materiaal ontoegankelijk te maken dan kan de bestuurlijke boete ten hoogste 4% van de omzet van de onderneming bedragen. Indieners stellen in dit amendement voor aan te sluiten bij het maximum dat in het Wetboek van Strafrecht is neergelegd voor ondernemingen, dat een geldboete kan worden opgelegd tot ten hoogste tien procent van de jaaromzet van de rechtspersoon. Indieners benadrukken dat het hier moet gaan om de grofste schendingen, ter beoordeling aan de onafhankelijke Autoriteit die hiervoor in het leven is geroepen. Hiermee krijgt de Autoriteit meer ruimte om passende boetes op te leggen, ook voor de zwaarste overtredingen.

Van Nispen

Michon-Derkzen


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.