Meer duidelijkheid over sluitingen en openingstijden kinderopvang

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op donderdag 15 februari 2024, column.

Kinderopvangorganisaties moeten uurtarieven en openingstijden op de website vermelden. Ook moeten ouders beter geïnformeerd worden over stappen die zij kunnen zetten bij een geschil of klacht. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken met brancheorganisaties en oudervertegenwoordigers. De afspraken verbeteren de transparantie schrijft de minister, mede namens staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane), in antwoord op Kamervragen over sluitingen en openingstijden in de kinderopvang.

Hieronder volgt een overzicht over welke uren recht geven op kinderopvangtoeslag en welke stappen ouders kunnen nemen als zij het niet eens zijn met wijzigingen in het contract door de kinderopvangorganisatie.

Welke opvanguren geven recht op kinderopvangtoeslag?

  • De ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag voor betaalde uren, die zijn overeengekomen in het contract en waarbij de kinderopvangorganisatie daadwerkelijk de dienst aanbiedt en dus open is.
  • Er is geen recht op kinderopvangtoeslag op dagen waarop de opvang gesloten is, zoals bij studiedagen. Studiedagen horen verwerkt te zijn in het uurtarief, net zoals andere personeelskosten. Sluitingen op erkende feestdagen vormen daarop een uitzondering.
  • Deze staande praktijk wordt verduidelijkt in de regelgeving.

Mogelijkheden tot bezwaar voor ouders

De ouder en de kinderopvangorganisatie sluiten een contract over het aantal af te nemen uren en de kosten. De kinderopvangorganisatie kan het contract wijzigen door het pakket aan te passen of het aantal uren uit te breiden. Het is aan de ouder om hiermee akkoord te gaan.

Als ouders het oneens zijn met pakketaanpassingen, uitbreidingen van openingstijden of de uren die worden gefactureerd, hebben zij de volgende mogelijkheden:

  • Stap 1: Ouders kunnen hun bezwaar kenbaar maken door binnen de organisatie hierover in gesprek te gaan.
  • Stap 2: Heeft stap 1 geen of onvoldoende resultaat, dan kan een ouder een formele klacht indienen conform de interne klachtenregeling van de kinderopvangorganisatie. Iedere kinderopvangorganisatie is verplicht tot het hebben van een klachtenregeling.
  • Stap 3: Als de interne klachtenprocedure niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kunnen ouders zich melden bij het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket geeft advies en informatie, en kan daarnaast bemiddelen tussen ouder en kinderopvangorganisatie.
  • Stap 4: Mocht de klacht van ouders hiermee niet zijn opgelost dan kunnen zij een klacht indienen bij de geschillencommissie kinderopvang. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor ouders en houders.

Ouders kunnen ook, buiten de kinderopvangorganisatie om, een melding doen bij Consuwijzer van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De rol van de oudercommissie

Oudercommissies hebben adviesrecht op onder andere tarieven en openingstijden. Kinderopvangorganisatie zijn verplicht de oudercommissie schriftelijk om advies te vragen wanneer tarieven of openingstijden worden gewijzigd.

Documenten