Amendement (gewijzigd/nader/vervangend); Amendement Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen - Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Dit amendement i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Amendement (gewijzigd/nader/vervangend); Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen
Document­datum 26-10-2023
Publicatie­datum 26-10-2023
Nummer KST36435XVII12
Kenmerk 36435 XVII, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 435 XVII

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID HAMMELBURG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 26 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 31 000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 68 687 (x € 1.000).

III

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen te verhogen. Hiermee wordt de ombuiging van als gevolg van de hoger dan verwachte eerstejaars asieluitgaven ten dele voorkomen. De Kamer heeft in de motie-Van der Graaf/Hammelburg (36 350 XVII, nr. 7) reeds de regering verzocht om via een incidentele suppletoire begroting een kasschuif te maken zodat (nood)hulp niet onnodig onder de asieltegenvaller lijdt. Daarnaast heeft de Kamer de motie-Grinwis c.s. aangenomen om een deel van de OS-buffer uit 2027 en

1 Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.

kst-36435-XVII-12 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

2028 te gebruiken om de gevolgen van de asieltegenvaller binnen het OS-budget in 2023 zo veel als mogelijk te beperken. De indieners constateren dat er nog toegestane EMU-saldoruimte resteert in 2023 en dat daarmee een nadere kasschuif mogelijk is om te voldoen aan deze aangenomen motie. Met dit amendement wordt verder voldaan aan beide moties.

De indieners stellen voor deze kasschuif uit te voeren door de uitgaven op de beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat met 31 miljoen, de uitgaven op beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang met 68,7 miljoen te verhogen en de uitgaven op beleidsartikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling met 20 miljoen te verhogen, waarbij een deel via internationale organisaties kan worden ingezet. Dit ten behoeve van voedselzekerheid en klimaat, partnerschappen met maatschappelijk middenveld en noodhulp waarvan een deel ten behoeve van de burgerbevolking in Gaza en aan bijvoorbeeld de aardbevingsgebieden in Marokko, Turkije en Syrië. Dekking wordt gevonden in een kasschuif tussen jaren door middel van het verlagen van de OS-buffer in 2027 met 60 miljoen en het verlagen van de OS-buffer in 2028 met 60 miljoen.

Hammelburg Van Weyenberg Thijssen Van der Lee Jasper van Dijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 XVII, nr. 12 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.