NL - wet
Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Deze wet werd op 21 oktober 2023 ondertekend en op 24 oktober 2023 gepubliceerd (Stb. 2023, 360).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel