Motie Hans Teunissen c.s. over het recht op begrijpelijke taal en duidelijke uitleg van besluiten vastleggen in de wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024

Deze motie i is onder nr. 60 toegevoegd aan wetsvoorstel 36410 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Hans Teunissen c.s. over het recht op begrijpelijke taal en duidelijke uitleg van besluiten vastleggen in de wet
Document­datum 19-10-2023
Publicatie­datum 19-10-2023
Nummer KST36410VII60
Kenmerk 36410 VII, nr. 60
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 410 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024

Nr. 60

MOTIE VAN HET LID HANS TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 19 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vertrouwen in de democratie en de overheid voor veel mensen niet vanzelfsprekend is en deels herwonnen moet worden;

overwegende dat elkaar begrijpen een belangrijke voorwaarde is voor vertrouwen;

overwegende dat de overheid in deze vertrouwensrelatie de eerste stap moet zetten en moet zorgen voor toegankelijke en begrijpelijke communicatie en een duidelijke uitleg van besluiten;

verzoekt de regering het recht op begrijpelijke taal en duidelijke uitleg van besluiten wettelijk vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Teunissen Nijboer Van der Graaf Inge van Dijk Chris Simons

kst-36410-VII-60 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 410 VII, nr. 60


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.