Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over een technische omissie in het wetsvoorstel - Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Deze brief is onder nr. I toegevoegd aan wetsvoorstel 36160 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over een technische omissie in het wetsvoorstel
Document­datum 10-10-2023
Publicatie­datum 10-10-2023
Nummer KST36160I
Kenmerk 36160, nr. I
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2024

Vergaderjaar 2023-

36 160

Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2023

Vandaag, dinsdag 10 oktober 2023, stemt de Eerste Kamer over het Initiatiefvoorstel Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Kamerstuk 33 160).

Gisteren bereikte ons langs ambtelijke weg het bericht dat uw staf op de valreep is gestuit op een technische onvolkomenheid in het wetsvoorstel. In artikel XXXI van het wetsvoorstel handelend over de inwerkingtreding van enige artikelen, wordt op twee plaatsen melding gemaakt van artikel 89g. Bij deze aanduiding is miskend dat door aanvaarding van een amendement artikel 89g is vervallen. De passus «de artikelen 89a tot en met 89g» in artikel XXXI had op twee plaatsen moeten luiden: de artikelen 89a tot en met 89f. Bij de vernummeringen die uit de amendementen voortvloeien, is deze aan te brengen aanpassing over het hoofd gezien.

Artikel 9.13 van het Reglement van Orde Tweede Kamer geeft de Voorzitter van de Tweede Kamer de bevoegdheid in een door de Kamer aangenomen wetsvoorstel verandering aan te brengen in de nummering of lettering van hoofdstukken, paragrafen, artikelen, artikelleden of artikelonderdelen, en in de op die tekstdelen gerichte verwijzingen, voor zover hij dit nodig acht door wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn aangebracht.

Verwijzend naar deze bevoegdheid zou ik in artikel XXXI van het wetsvoorstel de verwijzing naar «89g» op twee plaatsen willen wijzigen in «89f».

kst-36160-I ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Ik verzoek u bij de stemming over het wetsvoorstel uit te gaan van de aldus technisch aangepaste versie van artikel XXXI van het wetsvoorstel. De gecorrigeerde versie van het wetsvoorstel treft u bijgaand aan1.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Vera Bergkamp

1 Kamerstukken I 2023/24, 36 160, H.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 160, I 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.