Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportages Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, januari en februari 2023 - Omgevingsrecht

Deze brief is onder nr. FG toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportages Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, januari en februari 2023
Document­datum 28-03-2023
Publicatie­datum 28-03-2023
Nummer KST1082654
Kenmerk 33118; 34986, nr. FG
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

33 118

Omgevingsrecht

34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

FG1

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 maart 2023

Hierbij ontvangt u, zoals toegezegd tijdens het debat op 28 januari 2020 met de Eerste Kamer over de Invoeringswet Omgevingswet (T02851) en aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer van 25 november 2020, de maandrapportages van januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De monitor krijgt wekelijks een update op de website van het interbestuurlijke Programma Aan de Slag. De monitor kunt u vinden via onderstaande link:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/.

In de motie van de Tweede Kamerleden Geurts en Boulakjar vroeg u om meer informatie over de oefenresultaten van het MKB met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.2 Het oefenen gebeurt onder meer in zogeheten werkplaatsen. In januari is de MKB-toets uitgevoerd waar het MKB aan deel nam. De MKB-toets heeft geleid tot een rapport waarin de bevindingen van de MKB-sessies zijn aangegeven. In mijn voortgangsbrief van 26 januari jl. ben ik op deze MKB-toets ingegaan3 en heeft u de rapportage en vervolgafspraken ontvangen.4 Aan die vervolgafspraken wordt nu invulling gegeven.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

1    De letters FG hebben alleen betrekking op 33 118.

2    Kamerstukken II, 2021/22, 33118, nr. 229.

3    Kamerstukken II, 2022/23, 33118, nr. 246

4    Kamerstukken II, 2022/23, 33118, nr. 246

1


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.