Wet van 25 januari 2023 tot de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

1.

Kerngegevens

Document­datum 02-03-2023
Publicatie­datum 02-03-2023
Kenmerk Stb. 2023, 67
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Wet van 25 januari 2023 tot de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 25 januari 2023

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de tweede maart 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Wijziging begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting1

Mutaties 2e suppletoire begroting1

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.203

48.203

111

1.536

1.536

108

0

0

1.653

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

10.521

10.521

111

0

0

0

0

0

1.653

2

Functionele uitgaven van de Koning

31.136

31.136

0

1.052

1.052

0

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.546

6.546

0

484

484

108

0

0

0

X Noot 1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

XHistnoot histnoot

Kamerstuk 36 250 I


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.