Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 februari 2023

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 februari 2023
Document­datum 17-02-2023
Publicatie­datum 17-02-2023
Kenmerk Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie) Commissiedebat Bouwregelgeving Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen) Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Commissiedebat Ruimtelijke Ordening Commissiedebat Staat van de volkshuisvestingRondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)Geen agendapuntenBesloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten A.C.W. de Vos 2022A08235 13
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 17 februari 2023

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

25

   
 

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

25

   
 

BuZa

i.v.m. agendapunt

25

   
 

DEF

i.v.m. agendapunt

25

   
 

DiZa

i.v.m. agendapunt

7

   
 

FIN

i.v.m. agendapunt

25,

41

 
 

I&W

i.v.m. agendapunt

25

   
 

J&V

i.v.m. agendapunt

11,

25

 
 

KR

i.v.m. agendapunt

11,

14,

35

 

LNV

i.v.m. agendapunt

8

   
 

OCW

i.v.m. agendapunt

19,

20,

25

 

SZW

i.v.m. agendapunt

25

   

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16

februari 2023

Regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse

Zaken d.d. 16 februari 2023

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

10 februari 2023

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 16 februari 2023 - 2022Z24362

Besluit:    Er zijn geen verzoeken van leden ontvangen.

Mededelingen (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
 
 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Reactie op de motie van het lid Van Baarle over een grondwetswijziging om de vrijstelling van belastingen voor leden van het Koninklijk Huis af te schaffen (Kamerstuk 36200-III-16)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 2 februari 2023

Reactie op de motie van het lid Van Baarle over een grondwetswijziging om de vrijstelling van belastingen voor leden van het Koninklijk Huis af te schaffen (Kamerstuk 36200-HM6) - 36200-III-23

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Kamerstuk 36200-VII-35)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 27 januari 2023

Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Kamerstuk 36200-VII-35) - 36200-VII-149

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Versterking lokaal bestuur.

 • 5. 
  Agendapunt:

Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 27 januari 2023

Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust -30696-55

Besluit:

Aangekondigde nadere informatie afwachten.

 • 6. 
  Agendapunt:

Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over "Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspectie"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 27 januari 2023

Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over "Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspectie'' - 36149-3

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 7. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK (Kamerstuk 26643-938)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 30 januari 2023

Antwoorden op vragen commissie over de conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK (Kamerstuk 26643-938) - 26643-967

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Functioneren rijksdienst d.d. 8 juni 2023. DiZa

 • 8. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen (Kamerstuk 35925-VII-21)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 13 februari 2023

Besluit:

Volgcommissie(s):

Uitvoering van de motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen (Kamerstuk 35925-VII-21) - 36200-VII-154

Agenderen voor het commissiedebat Functioneren rijksdienst d.d. 8 juni 2023. LNV

 • 9. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en Kamerstuk 24515-524) (Kamerstuk 24515-605)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 2 februari 2023

Besluit:

Antwoorden op vragen over de reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en Kamerstuk 24515-524) (Kamerstuk 24515-605) - 24515-676

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Financiën decentrale overheden.

 • 10. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 6 februari 2023

Besluit:

Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten) - 35455-18 Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 februari 2023 om 14.00 uur en de minister verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten tot na ontvangst van het verslag van het schriftelijk overleg (waarbij de Kamer tevens in staat wordt gesteld om desgewenst een tweeminutendebat te voeren).

Noot:

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 6 maart 2023.

 • 11. 
  Agendapunt:

Stand van zaken over voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 6 februari 2023

Stand van zaken over voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden - 31570-36

Besluit:

Volgcommissie(s):

De commissie Justitie en Veiligheid verzoeken de behandeling over te nemen. KR, J&V

 • 12. 
  Agendapunt:

Woo-besluit inzake documenten over de totstandkoming handreiking en instructie bewaren chatberichten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 2 februari 2023

Woo-besluit inzake documenten over de totstandkoming handreiking en instructie bewaren chatberichten - 36200-VII-151

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de Woo/Wob.

 • 13. 
  Agendapunt:

Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 6 februari 2023

Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid -36200-VII-152

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob.

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Sylvana Simons over de mogelijkheden van constitutionele toetsing voor inwoners op Bonaire, Statia en Saba (Kamerstuk 36200-VII-44)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 februari 2023

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reactie op de motie van het lid Sylvana Simons over de mogelijkheden van constitutionele toetsing voor inwoners op Bonaire, Statia en Saba (Kamerstuk 36200-VII-44) - 36200-VII-153

Agenderen voor het commissiedebat Constitutionele toetsing d.d. 12 april 2023 KR

 • 15. 
  Agendapunt:

Uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -26 januari 2023

Uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs - 30111-129

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van de (nog te ontvangen) 2de evaluatiewet

WNT.

 • 16. 
  Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over constitutionele toetsing op 14 februari 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 10 februari 2023

Besluit:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over constitutionele toetsing op 14 februari 2023 - 2023Z02372

Voor kennisgeving aangenomen.

Reeds geagendeerde/betrokken stukken (Binnenlandse Zaken)

 
 • 17. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 juli 2022

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -36160

Besluit:

Plenaire behandeling heeft reeds op 8 februari 2023 plaatsgevonden, stemmingen op 14 februari 2023.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8 februari 2023 Tweede nota van wijziging - 36160-9

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 18. 
  Agendapunt:

Brief van het lid Leijten over de stand van zaken van de initiatief zoals die is aangekondigd in de memorie van toelichting bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende een verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 6 februari 2023

Besluit:

Brief van het lid Leijten over de stand van zaken van de initiatief zoals die is aangekondigd in de memorie van toelichting bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende een verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum - 36160-8

Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

 • 19. 
  Agendapunt:

Appreciatie moties ingediend tijdens het plenaire debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 31 januari 2023

Appreciatie moties ingediend tijdens het plenaire debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds -36284-26

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij de stemmingen over de moties.

OCW

 • 20. 
  Agendapunt:

Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (Kamerstuk 36284-20)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu - 7 februari 2023

Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (Kamerstuk 36284-20) -2023Z01970

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij de stemming over de motie.

OCW

EU-stafnotitie - [EU-signalering] t.b.v. SO 15 februari over BNC-fiche EU-voorstellen Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties

 • 21. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 3 februari 2023

EU-stafnotitie - [EU-signalering] t.b.v. SO 15 februari over BNC-fiche EU-voorstellen Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties -2023Z01792

Besluit:

Betrokken bij de inbreng t.b.v. een schriftelijk overleg inzake Fiche: EU-voorstellen Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties d.d. 15 februari 2023.

 • 22. 
  Agendapunt:

Overig (Binnenlandse Zaken)

Brief commissie voor de Werkwijze inzake invoeringstoets bij wetsvoorstellen

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, V.A. Bergkamp (D66) - 16 januari 2023

Aan de vaste Kamercommissies - Brief van de commissie voor de Werkwijze over de invoeringstoets - 2022Z17788

Besluit:

In de wetgevingsrapporten aandacht besteden aan de invoeringstoets (ook bij wetsvoorstellen waarbij het kabinet niet voornemens is een invoeringstoets te doen).

 • 23. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder (ChristenUnie) - 26 januari 2023 Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023 -2023Z01175

Besluit:

De commissie wenst het Huis voor Klokkenluiders en het College voor de Rechten van de Mens uit te nodigen voor de Dag van de Publieke Dienstverlening. Daarnaast geeft de commissie de stuurgroep de suggestie mee om ook vrijwillige dienstverleners (vrijwilligers die op lokaal niveau helpen bij het invullen van formulieren/doen van aanvragen) bij deze Dag te betrekken.

 • 24. 
  Agendapunt:

Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 2 februari 2023

Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023 - 2023Z01761

Besluit:

De leden Hagen en Rajkowski melden zich aan voor de Ambassadeursconferentie.

 • 25. 
  Agendapunt:

Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, L. Bromet (GroenLinks) - 18 januari 2023

Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023 -2023Z00433

Besluit:

De Interparlementaire conferentie over het standpunt van het Europees Parlement voor een nieuwe Europese kieswet en de rol van de nationale parlementen in deze procedure (op 27 april 2023), opnemen in de agenda van de commissie.

Volgcommissie(s):

FIN, DEF, BuZa, OCW, J&V, BiZa, BuHaOS, I&W, SZW

 • 26. 
  Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 26 januari en 10 februari 2023

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.C.W. de Vos - 10 februari 2023

Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 26 januari en 10 februari 2023 -2023Z02355

Besluit:

Ter informatie.

 • 27. 
  Agendapunt:

Notitie van de wetgevingsrapporteurs Rajkowski (VVD), Hammelburg (D66) en Koekkoek (Volt) inzake voorstel voor behandeling van de Tijdelijke wet cyberoperatie (36262)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Q.M. Rajkowski (VVD) - 16 februari 2023

Besluit:

Notitie van de wetgevingsrapporteurs met voorstel voor behandeling van de Tijdelijke wet cyberoperatie (36262) - 2023Z02776

De commissie stemt in met het behandelvoorstel met betrekking tot de Tijdelijke wet cyberoperaties, te weten de organisatie van een technische briefing en een rondetafelgesprek, zo mogelijk de week na de Provinciale Statenverkiezingen, en het inplannen van een inbrengdatum voor het verslag de week na het plaatsvinden van de te organiseren activiteiten (conform voornemen betreft dit de laatste week van maart).

Besluit:

De commissie stemt in met het aanhouden van besluitvorming over de behandeling van de aangekondigde nota van wijziging op de Tijdelijke wet cyberoperaties tot na ontvangst.

 • 28. 
  Agendapunt:

Samenstelling van de Benoemingscommissie t.b.v. vacatures voor een lid van de CTIVD en een plaatsvervangend lid van de TIB.

Besluit:

De commissie stelt een Benoemingscommissie vast bestaande uit de leden Rajkowski (VVD), Dekker-Abdulaziz (D66), Geurts (CDA) en Leijten (SP).

 • 29. 
  Agendapunt:

Verzoek van de initiatiefnemers van "Verhoog de Kiesdrempel'' (o.a. dhr. Ritzen, oud-minister van OCW) om op dinsdag 21 maart 2023 een petitie aan te bieden over het invoeren van een kiesdrempel van 3 zetels voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Besluit:

Petitieaanbieding organiseren op 21 maart 2023.

 • 30. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden (Binnenlandse Zaken)

Debatten en dertigledendebatten

14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)

 • Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 26/1)

28, 29 en 30 maart 2023 (week 13)

 • 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

Te agenderen debatten

 • 4. 
  Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
 • 24. 
  Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten

 • 8. 
  Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
 • 27. 
  Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
 • 43. 
  Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
 • 31. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

do 16-02-2023 13.30 - 17.00 Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob wo 22-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie van het lid Ellian over "trouw aan de publieke taak" toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (Kamerstuk 35570-63) (TK 29 362320)

do 09-03-2023 10.15 - 11.15 Gesprek met de Stuurgroep Staat van de Uitvoering

do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 16-03-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Wet open overheid

do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse

Zaken

do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 12-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing do 13-04-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 08-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

 • 32. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie)

Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering

Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)

Commissiedebat Financiën decentrale overheden (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)

Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (tot nader order uitgesteld i.v.m. overlap plenair debat)

Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over "Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander"

Commissiedebat IVD-aangelegenheden

Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Regiodeals

Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat Commissiedebat Versterking lokaal bestuur

Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

 • 33. 
  Agendapunt:

Besluit:

Besluit:

Opnieuw plannen commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de Woo/Wob

Op 9 februari 2023 heeft de commissie besloten het commissiedebat uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie (uiterlijk 19 april 2023). De eerstvolgende mogelijkheid om het debat met zowel de minister van BZK als de minister-president te voeren is 31 mei 2023 van 14.30-18.00 uur.

De commissie besluit het commissiedebat zo spoedig mogelijk na 19 april 2023 te willen voeren met de minister van BZK (bij voorkeur eerder dan 31 mei 2023).

De commissie besluit tot het organiseren van een rondetafelgesprek met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, de Parlementair advocaat, het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding, voorafgaand aan het commissiedebat.

Rondvraag (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

Besloten gedeelte (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

Regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening

 • 34. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en

Ruimtelijke Ordening d.d. 16 februari 2023

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

10 februari 2023

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 16 februari 2023 - 2022Z24363 Besluit:    Er zijn geen verzoeken van leden ontvangen.

 
 • 35. 
  Agendapunt:

Mededelingen (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 26 januari 2023

Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland -36200-VII-148

Besluit:

Agenderen voor een ongepland commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland; bij het inplannen zal rekening gehouden worden met het voorgenomen rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland.

Volgcommissie(s):

KR

 • 36. 
  Agendapunt:

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 27 januari 2023

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023 - 2023Z01325

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke ordening.

 • 37. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (Kamerstuk 36171-11)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 6 februari 2023

Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (Kamerstuk 36171-11)

 • 36171-13

Besluit:

Besluit:

Betrekken bij de stemming over de motie (Kamerstuk 36171, nr. 11).

De commissie J&V verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op het aanbod voor een technische briefing door het Kadaster over de Basisregistratie.

 • 38. 
  Agendapunt:

Meer kansen voor koopstarters

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 februari 2023

Meer kansen voor koopstarters - 32847-996

Besluit:

Agenderen voor een ongepland commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector.

 • 39. 
  Agendapunt:

Voortgang woningbouwlocaties

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 februari 2023

Voortgang woningbouwlocaties - 32847-997

Besluit:

Agenderen voor een ongepland commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector.

 • 40. 
  Agendapunt:

Aanpak wooncoöperaties

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 8 februari 2023

Aanpak wooncoöperaties - 29453-556

Besluit:

Agenderen voor een ongepland commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector.

Besluit:

De leden Boulakjar (D66) en Beckerman (SP) zullen ten behoeve van een volgende procedurevergadering een voorstel aandragen voor de organisatie van een rondetafelgesprek over het onderwerp wooncoörperaties.

 • 41. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 10 februari 2023

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden) - 36301

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 februari 2023 te 14.00 uur. De commissie spreekt het voornemen uit blanco verslag uit te brengen.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 42. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-246)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 6 februari 2023

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-246) - 33118-247

Besluit:

Over het verslag van een schriftelijk overleg heeft reeds op 9 februari 2023 een tweeminutendebat plaatsgevonden.

 • 43. 
  Agendapunt:

EU-stafnotitie - [EU-signalering] t.b.v. SO 8 februari 2023 over BNC-fiche EU-voorstel Kortetermijnverhuur accommodatie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 2 februari 2023

EU-stafnotitie - [EU-signalering] t.b.v. SO 8 februari 2023 over BNC-fiche EU-voorstel Kortetermijnverhuur accommodatie - 2023Z01751

Besluit:

Betrokken bij de inbreng t.b.v. een schriftelijk overleg inzake Fiche:

Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie (Kamerstuk 22112, nr. 3581) d.d. 8 februari 2023.

 • 44. 
  Agendapunt:

Overig (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder (ChristenUnie) - 26 januari 2023 Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023 -2023Z01175

Besluit:

Zie besluit bij agendapunt 23.

 • 45. 
  Agendapunt:

Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 2 februari 2023 Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023 - 2023Z01761

Besluit:

Zie besluit bij agendapunt 24.

 • 46. 
  Agendapunt:

Stafnotitie definitief overzicht debatten Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 13 februari 2023

Stafnotitie definitief overzicht debatten Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - 2023Z02439

Besluit:

De commissie stemt in met het definitief inplannen van commissiedebatten op basis van het besproken voorstel. Het commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector zal in afwijking van het voorstel rond half juni worden gepland.

Planning der werkzaamheden (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

 • 47. 
  Agendapunt:    Debatten en dertigledendebatten

14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)

 • 36 130 (Wet goed verhuurderschap)

21, 22 en 23 februari 2023 (week 8)

 • 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)
 • 36 195 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten))

Te agenderen debatten

 • 10. 
  Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (minister VRO)

Besluit:    De commissie spreekt de wens uit het Debat over het niet halen van de

woningbouwambities (Nijboer) (minister VRO) in te plannen de eerste week na het voorjaarsreces.

 • 48. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

di 21-02-2023 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Woonbond, mede namens aantal studenten, tot aanbieding brandbrief m.b.t. noodzaak voor wijziging Wet doorstroming huurmarkt 2015 en Wooncrisiskwartet wo 22-02-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

 • 49. 
  Agendapunt:

Griffier:

Activiteitnummer:

Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie)

Commissiedebat Bouwregelgeving

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Commissiedebat Ruimtelijke Ordening Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting

Rondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Besloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten

A.C.W. de Vos 2022A08235

13


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.