Stemmingen Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum
Document­datum 14-02-2023
Publicatie­datum 14-02-2023
Nummer HTK20222023-52-11
Kenmerk 36160; 36160;10; 36160;12; 36160;13; 36160;15
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (36160).

(Zie vergadering van 8 februari 2023.)

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündogan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het cDa en BBB voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdD, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komen de amendementen-Sneller/Bromet (stuk nrs. 13, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündogan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en BBB voor deze amendementen hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij zijn aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Graaf/Chris Simons (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, Lid Gündogan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Graaf c.s. (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündogan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het cDa, BBB, JA21 en FVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en Groep Van Haga ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Voordat we gaan stemmen over het wetsvoorstel, geef ik eerst het woord aan de heer Bisschop van de SGP voor een stemverklaring.

?

De heer Bisschop (SGP):

Mevrouw de voorzitter, zeer bedankt voor het woord. We hebben als Kamer Kamerbreed de afgelopen tijd met een zekere regelmaat gesproken over de zorgvuldigheid in wetgeving en de kwaliteit ervan. Dat is een hele goede zaak. De zorgvuldigheid geldt temeer als het een wijziging van de Grondwet betreft. Daarom betreurt de SGP de manier waarop de behandeling van het wetsvoorstel over het correctief referendum is verlopen. Ik noem een paar punten. Nog tijdens de plenaire behandeling kwam er een nota van wijziging met een geheel nieuw en wezenlijk onderdeel, dat bovendien niet werd toegelicht. Die toelichting is gisteravond wel gestuurd, maar het blijft, zelfs op hoofdlijnen, onduidelijk wat de bedoeling van de initiatiefnemers precies was. Daarmee is er onvoldoende basis voor het behandelen van een uitvoeringswet. We hebben geprobeerd om dit met ons amendement wat te corrigeren — dank aan de collega's voor de steun voor dit amendement — maar het is ontoereikend. Het voorstel is allesbehalve rijp. Op deze manier zouden we niet met de Grondwet moeten omgaan, ongeacht de politieke opvatting over het referendum. Dat heb ik ook in het debat gezegd. Het gaat hier om de zorgvuldigheid van het wetgevingstraject. Alleen al deze gang van zaken zou voldoende reden kunnen zijn om tegen dit voorstel te stemmen en dat zullen wij als SGP dan ook, mede om die reden, doen.

Dank.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Van der Plas, gaat uw gang. Mevrouw Van der Plas (BBB):

Ik heb nog een kleine opmerking. Bij het amendement-Sneller/Bromet (13, I en II) word ik geacht tegen te hebben gestemd. Volgens mij werd ik genoemd als "voor", maar ik wil tegenstemmen. Ik hoop dat er geen valse screenshots rondgaan met rode en groene bolletjes.

De voorzitter:

Dat klopt. Ik heb er even op gelet. Als we terugkijken naar de beelden, dan zat u of aan uw haar of stak u uw vinger op. Ik twijfelde zelf ook even, maar u bent tegen. We zullen dit opnemen in de Handelingen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bisschop (stuk nr. 10), de amendementen-Sneller/Bromet (stuk nrs. 13, I en II) en de gewijzigde amendementen-Van der Graaf c.s. (stuk nrs. 15, I en II).

Stemmingen Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief Tweede Kamer    referendum

14 februari 2023

TK 52    52-11-1

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gündogan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen, wil ik mevrouw Leijten vragen of zij bereid is om de verdediging in de Eerste Kamer op zich te nemen. Wat is daarop uw reactie, mevrouw Leijten?

Mevrouw Leijten (SP):

Met alle plezier, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel.

Stemmingen Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief 14 februari 2023

Tweede Kamer

52-11-2

referendum    TK 52


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.