Amendement Klaver/Nijboer ter vervanging van nr. 16 over het isoleren van huurwoningen - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

Dit amendement i is onder nr. 17 toegevoegd aan wetsvoorstel 36130 - Wet goed verhuurderschap i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Amendement; Amendement van de leden Klaver en Nijboer ter vervanging van nr. 16 over het isoleren van huurwoningen
Document­datum 26-01-2023
Publicatie­datum 26-01-2023
Nummer KST3613017
Kenmerk 36130, nr. 17
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 130

Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

Nr. 17

AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLAVER EN NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 26 januari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

Na artikel 242 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 242a

De verhuurder is verplicht het verhuurde goed te isoleren. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen hiervoor nadere maatstaven worden gesteld.

Toelichting

Een betaalbaar en fijn huis is een belangrijke basisbehoefte voor iedereen. Met de huidige energie- en klimaatcrisis zijn een goed geïsoleerde woningen geen luxe of een verbetering van de woning, maar slecht geïsoleerde woning een slecht onderhouden woning. Indiener is daarom van mening dat een slecht geïsoleerde woning als een gebrek moet worden aangemerkt en daarom zou moeten leiden tot huurverlaging.

Door de voorgestelde wetswijziging die met dit amendement wordt beoogd krijgen huurders van huurwoningen een afdwingbaar recht op goede isolatie van hun woning. Hiermee wordt naast schoon en stromend warm water ook isolatie verankerd als basisbehoefte van een woning. Dit is belangrijk voor het tegengaan van energiearmoede en het draagt bij aan het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daarnaast krijgen huurders en gemeenten met het wettelijke recht op goede isolatie

1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening

kst-36130-17 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

een extra middel in handen om verhuurders die weigeren het noodzakelijke isolatieonderhoud van een te verhuren woning uit te voeren een extra (financieel) middel in handen om de verhuurder hiertoe aan te zetten.

Indiener stelt met dit amendement voor om de precieze uitwerking van de wettelijke verplichting tot goede isolatie te regelen bij algemene maatregel van bestuur omdat de precieze normen om te bepalen wanneer een woning goed geïsoleerd is mede aan de hand van actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten en vernieuwde technische mogelijkheden moeten worden vastgesteld. Het ligt daarom in de rede om dit bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te normeren dan om iedere keer de wet te moeten wijzigen.

Klaver

Nijboer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 130, nr. 17 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.