Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een concept jaarplanning SZW 2023 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

Deze brief is onder nr. 88 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een concept jaarplanning SZW 2023
Document­datum 19-01-2023
Publicatie­datum 19-01-2023
Nummer KST36200XV88
Kenmerk 36200 XV, nr. 88
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 200 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

Nr. 88

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 januari 2023

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Ministerie van SZW op 5 december jl. per brief verzocht een jaarplanning op te stellen voor 2023. Op 16 december 2022 (Kamerstuk 36 200 XV, nr. 86) heeft u reeds een eerste versie van de concept jaarplanning ontvangen. Bijgaand treft u een aangevulde versie van deze concept jaarplanning aan, in aanloop naar de strategische procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoals gepland op 31 januari 2023.

De bijgaande concept jaarplanning bevat een inschatting van Kamerstukken die SZW voornemens is te verzenden aan uw Kamer in 2023, zoals nu bekend. Deze concept jaarplanning kan gedurende 2023 wijzigen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

C.J. Schouten

kst-36200-XV-88 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 XV, nr. 88


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.