Brief regering; Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon) - Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

Deze voorhang is onder nr. 22 toegevoegd aan wetsvoorstel 35335 - Initiatiefvoorstel wet invoering minimumuurloon i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon); Brief regering; Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon)
Document­datum 13-01-2023
Publicatie­datum 13-01-2023
Nummer KST3533522
Kenmerk 35335, nr. 22
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

35 335

Nr. 22

Ontvangen ter Griffie op 13 januari 2023.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 10 februari 2023.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 11 februari 2023.

Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 januari 2023

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon).

Inhoud ontwerpbesluit

In dit ontwerpbesluit worden technische wijzigingen doorgevoerd in 17 algemene maatregelen van bestuur (amvb's) die samenhangen met het wetsvoorstel tot invoering van een minimumuurloon. Dit betreft een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) (Kamerstuk 35 335). Dit voorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer.1

De technische wijzigingen uit het ontwerpbesluit betreffen wijzigingen in amvb's van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor nadere inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.

Voorlegging

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 18, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 19ab, vijfde lid, van de Ziektewet, artikel 6, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikelen 1a:1, negende lid, 2:5, zevende lid, 3:1, negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 2, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 82a, zevende lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) en

1 Kamerstuk 35 335, A.

kst-35335-22 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 35 335, nr. 22 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.