Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36250 IV - Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 (Najaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 24-11-2022
Publicatie­datum 24-11-2022
Nummer KST36250IV1
Kenmerk 36250 IV, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 250 IV

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 24 november 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. Mutaties 2e suppletoire begroting en amendementen)1    ISB, NvW en amendementen)

Verplichtingen UitgavenOntvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal    224.999    423.016    34.588    - 1.084    - 1.084    4.689    - 12.240    - 18.540    22.165

 

Beleidsartikelen

1 Versterken rechtsstaat

80.415

80.415

0

  • 38.040
  • 38.040

0

  • 11.413
  • 11.413

4.000

4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

74.575

74.575

0

  • 749
  • 749

4.689

5.421

1.421

2.320

5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

41.000

239.017

34.588

5.871

5.871

0

0

0

10.601

8 Wederopbouw bovenwindse eilanden

4.933

4.933

0

  • 417
  • 417

0

6.766

4.466

0

Niet-beleidsartikelen

6 Apparaat

21.665

21.665

0

6.740

6.740

0

758

758

5.244

7 Nog onverdeeld

2.411

2.411

0

25.511

25.511

0

  • 13.772
  • 13.772

0

1 Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting    Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal    42.390    42.390    42.390    4.926    4.926    4.926    14.957    14.957    14.957

 

Beleidsartikelen

                 

1 BES-fonds

42.390

42.390

42.390

4.926

4.926

4.926

14.957

14.957

14.957

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 250 IV, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.