Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36250 IV - Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 (Najaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 24-11-2022
Publicatie­datum 24-11-2022
Nummer KST36250IV2
Kenmerk 36250 IV, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 250 IV

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    Beleid Koninkrijksrelaties    6

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties    6

3    Beleidsartikelen    9

3.1    Artikel 1. Versterken rechtsstaat    9

3.2    Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur    11

3.3    Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen    14

3.4    Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden    15

4    Niet-beleidsartikelen    17

4.1    Artikel 6. Apparaat    17

4.2    Artikel 7 Nog onverdeeld    19

5    Beleid BES-fonds    20

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties    20

6    Beleidsartikelen BES-fonds    22

6.1    Artikel 1. BES-fonds    22

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. 
  de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;
 • 2. 
  de begrotingsstaat voor het BES-fonds;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

H.G.J. Bruins Slot

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2022 opgebouwd. Met de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32) is de stand vastgestelde begroting ontstaan.

De stand eerste suppletoire begroting laat de stand zien zoals deze bij eerste suppletoire begroting is gepresenteerd (Kamerstukken II 2021/22, 36120 IV, nr. 1).

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2022

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

 • 1. 
  Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten:

1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten:

2 mln.

 • 4. 
  Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten:

1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten:

2 mln.

 • 5. 
  Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten:

1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten:

2 mln.

 • 8. 
  Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten:

1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten:

2 mln.

 • 6. 
  Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten:

1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten:

2 mln.

7 Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten:

1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten:

2 mln.

 • 1. 
  BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten:

1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten:

2 mln.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget-flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 24 oktober 2022.

Overzicht coronamaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-Fonds (H) zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijksfinancien.nl/corona-visual.

Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

 

Artikel Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag Kamerstuk ontvangsten

4 Noodpakketten Rode Kruis

   

4.700 Dit betreffen ontvangsten vanuit verschillende tranches: Vierde incidentele suppletoire begroting over 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1), Eerste incidentele suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1), Tweede incidentele suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21,35793, nr. 1) en tweede nota van wijziging op eerste suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5).

5 Reservering liquiditeitslening Aruba 2022

23.000

23.000

Nota van wijziging op Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32)

5 Reservering liquiditeitslening Sint Maarten 2022

18.000

18.000

Nota van wijziging op Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32)

 

Totaal

41.000

41.000

4.700

2 Beleid Koninkrijksrelaties

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

   

423.016

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

   

421.932

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Teruggekomen betaling Grenstoezicht

1

 

4.000

 • 2) 
  Kasschuif bouwdetentie Sint Maarten

1

 
 • 6.000
 • 3) 
  Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie

4

 
 • 7.000
 • 4) 
  Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen

4

 

2.320

 • 5) 
  Ziekenhuis Sint-Maarten

1,4,6/7,8

 

-

 • 6) 
  Kasschuif stormwaterpompen

8

 
 • 2.300
 • 7) 
  Inzet geraamde ontvangsten voor RCN

6

 

2.044

 • 8) 
  Loonkosten Tijdelijke Werkorganisatie

6

 
 • 3.131
 • 9) 
  Ontvangsten SSO CN

6

 

3.200

 • 10) 
  Wisselkoerscorrectie BES-fonds

7

 
 • 2.573
 • 11) 
  Kasschuif wisselkoersreserve

7

 
 • 4.500
 • 12) 
  Overige mutaties
   
 • 4.600

Stand 2e suppletoire begroting 2022

   

403.392

Toelichting

 • 1) 
  Teruggekomen betalingen Grenstoezicht

Dit betreft een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

 • 2) 
  Kasschuif bouw detentiecentrum Sint Maarten

Dit betreffen gelden uit het landspakket waar door Nederland en Sint Maarten afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de bouw van een detentiecentrum op Sint Maarten. Voor 2022 ligt er een aanvraag van UNOPS (United Nations Office for Project Services) van € 4 mln. voor de eerste fase van het project. De tweede fase van het project gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 van start. Daarvoor wordt € 6 mln. doorgeschoven naar 2023.

 • 3) 
  Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie

Dit betreft een kasschuif die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

 • 4) 
  Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen

Dit betreffen teruggekomen betalingen pensioenfonds en noodpakketten in januari 2022 die waren betaald in 2021. Door deze boekingen kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.

 • 5) 
  Ziekenhuis Sint-Maarten

Het ziekenhuisproject op Sint Maarten heeft een tekort in haar budget als gevolg van de wereldwijde inflatie-en value chain crisis. Nederland doet eenmalig een bijdrage aan het trustfonds wederopbouw Sint Maarten bij de Wereldbank voor de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Er is een akkoord bereikt tussen de grote financiers van het ziekenhuis ter dekking van het tekort en daartoe is vanuit de begroting van Koninkrijkrelaties € 7 mln. gerealloceerd ten gunste van het trustfonds.

 • 6) 
  Kasschuif stormwaterpompen

Dit betreft de kasschuif van middelen van 2022 naar 2023 voor de aanschaf van stormwaterpompen. De aanschaf is een onderdeel van de crisismaatregelen op Sint Maarten om overtollig water af te voeren in geval van plotselinge overstormingen door hevige stormen.

 • 7) 
  Inzet geraamde ontvangsten voor RCN

Dit betreft de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) die worden ingezet voor Eigen Personeel.

 • 8) 
  Loonkosten Tijdelijke Werkorganisatie

Om de loonkosten van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op de juiste manier te verantwoorden wordt budget overgeheveld naar de begroting van BZK (HVII).

 • 9) 
  Ontvangsten SSO CN

Dit betreft de desaldering van ontvangsten van SSO CN over 2022 worden gebruikt ten behoeve van de kosten van SSO CN.

 • 10) 
  Wisselkoerscorrectie BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

 • 11) 
  Kasschuif wisselkoersreserve

Om de wisselkoerstegenvaller in 2023 (ad. € 4,5 mln.) op het BES-fonds te kunnen dekken, worden gelden van 2022 naar 2023 overgeheveld.

 

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

34.588

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

39.277

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Teruggekomen betaling Grenstoezicht

1

4.000

 • 2) 
  Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen

4

2.320

 • 3) 
  Raming aflossingen leningen

5

8.316

 • 4) 
  Wisselkoerscorrectie ontvangsten

5

2.285

 • 5) 
  Geraamde ontvangsten van RCN

6

2.044

 • 6) 
  Ontvangsten SSO CN

6

3.200

 

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

61.442

Toelichting

 • 1) 
  Teruggekomen betalingen Grenstoezicht

Dit betreft een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

 • 2) 
  Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen Betreffen teruggekomen betalingen pensioenfonds en noodpakketten in januari 2022 die waren betaald in 2021. Door deze boekingen kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.
 • 3) 
  Raming aflossingen leningen

Vanaf deze begroting worden de aflossingen op de leningen geraamd zoals eerder aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 477). Voorheen werden alleen de renteontvangsten geraamd.

 • 4) 
  Wisselkoerscorrectie ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

 • 5) 
  Geraamde ontvangsten van RCN

De geprognosticeerde ontvangsten van SSO CN worden gedesaldeerd en ingezet voor Eigen Personeel.

 • 6) 
  Ontvangsten SSO CN

De ontvangsten van SSO CN worden grotendeels gedesaldeerd en ingezet ten behoeve van kosten van SSO CN.

3 Beleidsartikelen

3.1  Artikel 1. Versterken rechtsstaatBudgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde    Stand 1e Mutaties 2e suppletoire begroting (3)    Stand 2e

begroting (1)    suppletoire Mutaties Miljoe- Overige mutaties    suppletoire

 
   

begroting (2)

nennota

2e suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

80.415

42.375

 • - 
  8.498
 • - 
  2.915

30.962

 

Uitgaven

80.415

42.375

 • - 
  8.498
 • - 
  2.915

30.962

 

Subsidies (regelingen)

Detentie - Algemeen

0

0

600

400

1.000

Bestuurlijke aanpak

0

0

1.000

 • 450

550

Opdrachten

Detentie - Algemeen

1.522

1.141

 • 122
 • 787

232

Diverse opdrachten

0

0

120

32

152

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

7.881

7.881

4.116

0

11.997

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Detentie - Vastgoed

20.000

10.000

 • 6.000

0

4.000

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

24.767

13.514

 • 6.378
 • 495

6.641

Recherchecapaciteit (JenV)

11.093

267

354

 • 619

2

Rechterlijke macht (JenV)

10.552

7.472

 • 588
 • 496

6.388

Douane (Financiën)

4.600

2.100

 • 1.600
 • 500

0

 

Ontvangsten

0

0

4.000

0

4.000

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Subsidies (regelingen)

Bestuurlijke aanpak

De middelen voor de bestuurlijke aanpak worden via een subsidie verstrekt. Om de middelen van € 1 mln. op het juiste instrument te verantwoorden worden de middelen van Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken overgeheveld naar Subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

Dit betreft grotendeels een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Detentie - Vastgoed

Dit betreffen gelden uit het landspakket waar door Nederland en Sint Maarten afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de bouw van een deten-tiecentrum op Sint Maarten. Voor 2022 ligt er een aanvraag van UNOPS (United Nations Office for Project Services) van € 4 mln. voor de eerste fase van het project. De tweede fase van het project gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 van start. Daarvoor wordt € 6 mln. doorgeschoven naar 2023.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Voor bestuurlijke afspraken en uitvoeringskracht worden middelen (€ 3 mln.) van artikel 1 naar artikel 4 gerealloceerd. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de organisatieontwikkeling van de openbare lichamen en het versterken van het bestuurlijke en juridisch kader op de eilanden. Ook vind er een reallocatie plaats van artikel 1 naar artikel 4 voor de middelen voor Sint Eustatius van € 2,4 mln. Dit betreft eenmalige kosten voor de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius.

Daarnaast wordt ca. € 1,8 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

Douane (Financiën)

Om tegemoet te komen aan de Chinese gemeenschap op Curagao heeft Nederland een subsidie toegezegd om een historisch pand te renoveren. De middelen (€ 0,5 mln.) worden daarom gerealloceerd van artikel 1 naar het instrument Subsidies op artikel 4. Ook worden er middelen (€ 0,8 mln.) gerealloceerd vanuit artikel 1 voor onder andere externe inhuur, reiskosten en materiele kosten.

Ontvangsten

Dit betreft een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022 Opdrachten

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk levert de Marechaussee een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en Caribische landen. Op basis van de verwachte realisatie wordt conform de dienstverleningsovereenkomst het gedeelte wat niet gerealiseerd wordt, terug overgeheveld naar de begroting van BZK (VII).

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties nennota    2esuppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

74.575

73.826

6.884

 • - 
  1.463

79.247

 

Uitgaven

74.575

73.826

2.884

 • - 
  1.463

75.247

 

4.1 Curagao, Sint Maarten en Aruba

67.579

63.105

 • - 
  4.711
 • - 
  905

57.489

Subsidies (regelingen)

Noodpakketten

0

980

1.446

0

2.426

COHO

0

1.842

 • 642
 • 950

250

Opdrachten

Opdrachten landen

1.593

1.473

255

 • 1.255

473

COHO

0

5.526

 • 1.926

950

4.550

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

1.950

0

0

1.950

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

24.693

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage landen

20.000

21.545

0

 • 1.195

20.350

Onderwijshuisvesting Curagao

10.000

10.000

0

0

10.000

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

9.218

19.664

 • 3.853

1.545

17.356

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Diverse bijdragen

125

125

9

0

134

 

4.2 Caribisch Nederland

6.996

10.721

7.595

 • - 
  558

17.758

Subsidies (regelingen)

Subsidies Caribisch Nederland

500

500

103

176

779

Opdrachten

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

1.397

1.122

200

 • 51

1.271

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers    2.149

2.149

874

0

3.023

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

2.950

6.950

6.418

 • 683

12.685

 

Ontvangsten

0

4.689

2.320

0

7.009

1 Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,8% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

4.1    Curagao, Sint Maarten en Aruba Subsidies

Noodpakketten

Dit betreft een teruggekomen betaling in januari 2022 die was betaald in 2021. Door deze boeking kan de factuur opnieuw in 2022 betaald worden.

COHO

Dit betreft een kasschuif van € 0,6 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

Opdrachten

COHO

Dit betreft een kasschuif van € 1,9 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

Bijdrage aan medeoverheden

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Dit betreft een kasschuif van €3,8 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

4.2    Caribisch Nederland Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Dit betreffen incidentele middelen voor Sint Eustatius. Voor de toekomende jaren zijn de middelen al opgenomen in de begroting.

Daarnaast zijn er incidentele gelden (ad. € 3 mln.) beschikbaar gesteld, in verband met de gesloten bestuurlijke afspraken met Saba, Sint Eustatius en Bonaire, voor het aanpakken van eilandelijke achterstanden om een impuls te geven aan de organisatieontwikkelingen van de Openbaar Lichamen.

Ontvangsten

Dit betreffen teruggekomen betalingen pensioenfonds en noodpakketten in januari 2022 die waren betaald in 2021. Door deze boekingen kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

4.1 Curagao, Sint Maarten en Aruba Subsidies

COHO

Vanuit Subsidies wordt er € 1 mln. gerealloceerd naar Opdrachten zodat de Tijdelijke Werkorganisatie deze gelden via het juiste instrument kan verstrekken.

Opdrachten

Opdrachten (landen)

Dit betreft met name een reallocatie van ca. € 0,9 mln. naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden gedeeltelijk ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

COHO

Vanuit Subsidies wordt er € 1 mln. gerealloceerd naar Opdrachten zodat de Tijdelijke Werkorganisatie deze gelden via het juiste instrument kan verstrekken.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage landen

Vanuit Bijdrage landen wordt er € 1,5 mln. gerealloceerd naar Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) om de middelen op het juiste instrument te verstrekken. Daarnaast wordt vanuit instrument Opdrachten landen € 0,4 mln. gerealloceerd naar Bijdrage landen om de bijdrage voor vreemdelingenbewaring Curacao op het juiste instrument te verstrekken.

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Vanuit Bijdrage landen wordt er € 1,5 mln. gerealloceerd naar Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) om de middelen op het juiste instrument te verstrekken.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x

 

€ 1.000)

 

Vastgestelde

Stand 1e

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e

 

begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)1

suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

41.000

46.871

0

0

46.871

 

Uitgaven

239.017

244.888

0

0

244.888

5.1 Schuldsanering Curacao en Sint Maarten

28.517

28.517

0

0

28.517

Leningen

Schuldsanering

28.517

28.517

0

0

28.517

 

5.2 Leningen/garanties Curacao, Sint Maarten en

Aruba

210.500

216.371

0

0

216.371

Leningen

Leningen aan Aruba

192.500

198.371

0

0

198.371

Lopende inschrijving en leningen Curagao en Sint Maarten

18.000

18.000

0

0

18.000

Ontvangsten

34.588

34.588

10.601

0

45.189

1 Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting. Vanaf deze begroting worden tevens de aflossingen op de leningen geraamd zoals eerder aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 477). Voorheen werden alleen de renteontvangsten geraamd.

5.2 Leningen/garanties Curacao, Sint Maarten en Aruba

Lopende inschrijvingen leningen Curagao en Sint Maarten In de Nota van Wijziging op de begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32). is genoemd dat € 12 mln. gereserveerd wordt voor de liquiditeitslening aan Curagao en een liquiditeitslening aan Sint-Maarten voor € 6 mln. Bij tweede suppletoire begroting wordt het volledige bedrag van € 18 mln. gereserveerd voor liquiditeitsleningen aan Sint-Maarten, omdat Curagao dit jaar geen liquiditeitssteun nodig heeft. Deze mutatie is niet zichtbaar in het tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties nennota    2esuppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

4.933

4.516

 • - 
  234

7.000

11.282

 

Uitgaven

4.933

4.516

 • - 
  2.534

7.000

8.982

 

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

0

720

0

0

720

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

3.933

2.796

 • 2.534

1.000

1.262

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

1.000

1.000

0

6.000

7.000

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Dit betreft grotendeels de kasschuif van middelen van 2022 naar 2023 voor de aanschaf van stormwaterpompen. De aanschaf is een onderdeel van de crisismaatregelen op Sint Maarten om overtollig water af te voeren in geval van plotselinge overstormingen door hevige stormen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Dit betreft de ondersteuning door Schiphol van de herstelwerkzaamheden aan de luchthaven op Sint Maarten. Er vindt een reallocatie van € 1 mln. van instrument Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties naar Opdrachten binnen artikel 8 plaats om deze opdracht op de juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

Het ziekenhuisproject op Sint Maarten heeft een tekort in haar budget als gevolg van de wereldwijde inflatie-en value chain crisis. Nederland doet eenmalig een bijdrage aan het trustfonds wederopbouw Sint Maarten bij de Wereldbank voor de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis.

Er is een akkoord bereikt tussen de grote financiers van het ziekenhuis ter dekking van het tekort en daartoe is vanuit de begroting van Koninkrijkrelaties € 7 mln. gerealloceerd ten gunste van het trustfonds.

Ook betreft dit de ondersteuning door Schiphol van de herstelwerkzaamheden aan de luchthaven op Sint Maarten. Er vindt een reallocatie van € 1 mln. van instrument Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties naar Opdrachten binnen artikel 8 plaats om deze opdracht op de juiste instrument te verantwoorden.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 6. Apparaat

 

Tabel 9 Apparaat (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoe- Overige mutaties nennota    2esuppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

21.665

28.405

3.239

 • - 
  2.481

29.163

 

Uitgaven

21.665

28.405

3.239

 • - 
  2.481

29.163

 

Personele uitgaven

Eigen personeel

11.594

17.268

2.425

 • 4.136

15.557

Inhuur externen

448

659

454

50

1.163

 

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

9.623

10.478

360

1.605

12.443

 

Ontvangsten

0

0

2.044

3.200

5.244

Toelichting

Mutaties Miljoenennota Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft met name de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van het Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) die worden ingezet voor Eigen Personeel. Daarnaast is de wisselkoeractuali-satie voor 2022 verwerkt.

Ontvangsten

De geprognosticeerde ontvangsten over 2022 van SSO CN voor de verrekeningen mer andere departementen, op basis van basis- en specifiek e dienstverlening. Deze worden gedesaldeerd en ingezet voor Eigen Personeel.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting Personele uitgaven

Eigen personeel

Om de loonkosten van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op de juiste manier te verantwoorden wordt budget overgeheveld naar de begroting van BZK (HVII).

Daarnaast wordt er circa € 1,1 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Dit betreft grotendeels de desaldering van ontvangsten van SSO CN over 2022 worden gebruikt ten behoeve van de kosten van SSO CN.

Daarnaast wordt er circa € 1,0 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

Ontvangsten

Dit betreft de geprognostiseerde ontvangsten over 2022 van SSO CN voor de verrekeningen met andere departementen, op basis van basis- en specifieke dienstverlening. Deze worden grotendeels gedesaldeerd en ingezet ten behoeve van de Materiële Uitgaven.

4.2 Artikel 7 Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoe- Overige mutaties nennota    2esuppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

2.411

27.922

 • - 
  12.865
 • - 
  907

14.150

 

Uitgaven

2.411

27.922

 • - 
  12.865
 • - 
  907

14.150

 

Wisselkoersreserve

545

20.898

 • 6.748

0

14.150

Onvoorzien

1.866

7.024

 • 6.117
 • 907

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Wisselkoersreserve

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Om de wisselkoerstegenvaller in 2023 (ad. € 4,5 mln.) op het BES-fonds te kunnen dekken, worden gelden van 2022 naar 2023 overgeheveld.

Onvoorzien

Dit betreft grotendeels de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 voor de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

Daarnaast betreft dit de uitvoering van de motie van de Leden Kuiken en Van Den Berg die oproepen tot verhoging van vrije uitkering aan Saba met € 1,5 mln. (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 58). Hiervoor wordt € 1 mln. uit de post Onvoorzien overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het BES-fonds (H).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Uitgaven

Onvoorzien

Daarnaast wordt circa. € 0,9 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

5 Beleid BES-fonds

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 11 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

   

42.390

Stand 1e suppletoire begroting 2022

   

47.316

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Motie Van Den Berg en Kuiken: extra middelen vrije uitkering Saba

1

 

1.000

 • 2) 
  Capacity Building (Saba Package)

1

 

1.600

3)Island Backlogs (Saba Package)

1

 

800

 • 4) 
  Wisselkoerscorrectie

1

 

2.573

 • 5) 
  Vrije uitkering Saba

1

 

2.605

 • 6) 
  Vrije uitkering Bonaire

1

 

5.654

 • 7) 
  Overige mutaties
   

725

Stand 2e suppletoire begroting 2022

   

62.273

Toelichting

 • 1) 
  Motie Van Den Berg en Kuiken: extra middelen vrije uitkering Saba

Dit betreft de uitvoering van de motie van de Leden Kuiken en Van Den Berg die oproepen tot verhoging van vrije uitkering aan Saba met € 1,5 mln. (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 58). Hiervoor wordt € 1 mln. uit de post Onvoorzien overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het BES-fonds (H). Daarnaast krijgt Saba volgens de vaste verdeelsleutel € 0,8 mln. vanuit de totaal € 4,1 mln. aan middelen uit de CN enveloppe, die per eerste suppletoire begroting 2022 zijn toegevoegd. Dit is eerder ook in antwoorden op Kamervragen aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 2021/22, 36100 IV, nr. 3).

 • 2) 
  Capacity Building (Saba Package)

De middelen voor de Capacity Building uit de Saba Package worden via de vrije uitkering verstrekt, zoals overeengekomen in de Saba Package. Hier worden onder andere middelen vrijgemaakt ter ondersteuning voor de eilandssecretaris.

 • 3) 
  Island Backlogs (Saba Package)

De middelen voor de Island Backlogs uit de Saba Package worden via de vrije uitkering aan Saba toegekend. In de Saba Package is overeengekomen dat deze middelen onder andere worden ingezet voor het oorkaanbestendig maken van woningen en het weerbaarder maken van Saba's financiën.

 • 4) 
  Wisselkoerscorrectie

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

 • 5) 
  Vrije uitkering Saba

Dit betreft de bijdrage vanuit het BES-fonds aan de vrije uitkering voor het openbaar lichaam Saba. Met deze bijdrage wordt uitvoering gegeven aan het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en de bijbehorende uitvoeringsdagenda voor Saba. Projecten die tot uitvoer worden gebracht, betreffen onder andere herbebossing en de geite-naanpak.

 • 6) 
  Vrije uitkering Bonaire

Dit betreft de bijdrage vanuit het BES-fonds aan de vrije uikering voor het openbaar lichaam Bonaire. Met deze bijdrage wordt uitvoering gegeven aan het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en de bijbehorende (concept) uitvoeringsagenda voor Bonaire. Projecten die tot uitvoer worden gebracht, betreffen onder andere de monitoring van zeewa-terkwaliteit en koraalherstel.

 

Tabel 12 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

42.390

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

47.316

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint

Eustatius en Saba

1

14.957

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

62.273

Toelichting

 • 1. 
  Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

6 Beleidsartikelen BES-fonds

6.1  Artikel 1. BES-fondsBudgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)

   
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties nennota    2esuppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

 

Uitgaven

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

 

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

 

Ontvangsten

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

Toelichting

Mutaties miljoenennota Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Dit betreft meerdere mutaties, waaronder een overboeking vanaf de begroting van Koninkrijksrelaties naar het BES-fonds voor de Saba Package. Dit omdat de middelen via het instrument Vrije uitkering worden verstrekt. Deze gelden zijn bedoeld om de bestaanszekerheid van Saba te verbeteren. Het gaat hierbij - zoals overeengekomen - onder andere om middelen voor ondersteuning van de eilandsecretaris, het orkaanbestendig maken van woningen en het weerbaarder maken van Saba's financiën. Ook de verwerking van de aangenomen motie Van Den Berg en Kuiken (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr, 58) die oproept om de vrije uitkering voor Saba met € 1,5 mln. te verhogen vindt op deze regeling plaats. Daarnaast betreft deze mutatie de wisselkoersactualisatie over 2022.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Dit betreffen onder andere de bijdragen aan het BES-fonds voor de openbare lichamen Saba en Bonaire ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. Hiermee worden er op Saba onder andere projecten op het gebied van herbebossing en de geitenaanpak worden uitgevoerd. Ook vindt op dit instrument de bijdrage aan Bonaire plaats voor de (concept) uitvoeringsagenda Bonaire, waarbij het onder meer gaat om koraalherstel en de monitoring van de zeewaterkwaliteit. Daarnaast zijn er nog toeviegingen geweest op dit instrument voor de toegangkelijkheid van verkiezingen op de BES-eilanden.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 250 IV, nr. 2 23


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.