Behandeling van: Onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

1.

Kerngegevens

Officiële titel Behandeling van: Onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023
Document­datum 22-11-2022
Publicatie­datum 22-11-2022
Kenmerk 36200 VII;81; 36200 VII;82; 36200 VII;83; 36200 VII;84; 36200 VII;85; 36200 VII;86; 36200 VII;87; 36200 VII;88; 36200 VII;89; 36200 VII;90; 36200 VII;91; 36200 VII;92; 36200 VII;93; 36200 VII;94; 36200 VII;95; 36200 VII;96; 36200 VII;97; 36200 VII;98; 36200 VII;99; 36200 VII;100; 36200 VII;101; 36200 VII;102; 36200 VII;103; 36200 VII;104; 36200 VII;105; 36200 VII;106; 36200 VII;107; 36200 VII;108; 36200 VII;109; 36200 VII;110; 36200 VII;111; 36200 VII;112; 36200 VII;113; 36202;105
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

Onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2023,

te weten:

 • de motie-Kops over de vergunningverlening voor nieuwbouw versnellen (36200-VII, nr. 81);
 • de motie-Kops over afzien van de (hybride)warmtepompverplichting (36200-VII, nr. 82);
 • de motie-Kops over onmiddellijk afschaffen van de voorrang voor statushouders bij de toewijzing van een woning (36200-VII, nr. 83);
 • de motie-Kops over de huurverlaging laten gelden voor alle sociale huurders (36200-VII, nr. 84);
 • de motie-Peter de Groot/Boulakjar over een middenhuurakkoord sluiten met (institutionele) investeerders (36200-VII, nr. 85);
 • de motie-Peter de Groot over in de woondeals gemeenten verplichten om te komen tot 40% betaalbare woningen en voldoende woningen voor ouderen (36200-VII, nr. 86);
 • de motie-Beckerman/Boulakjar over voldoende middelen beschikbaar stellen om het oprichten van wooncoöperaties mogelijk te maken (36200-VII, nr. 87);
 • de motie-Beckerman over uitspreken dat woningcorporaties bedrijven noch multinationals zijn (36200-VII, nr. 88);
 • de motie-Beckerman over uitspreken dat de voorgestelde hervorming van de huurtoeslag negatieve gevolgen heeft (36200-VII, nr. 89);
 • de motie-Beckerman over een vergunningsstelsel voor gemeenten om de opkoop van vakantieparken te kunnen reguleren (36200-VII, nr. 90);
 • de motie-Beckerman over bescherming van recreanten bij de opkoop van vakantieparken wettelijk vastleggen (36200-VII, nr. 91);
 • de motie-Boulakjar c.s. over huurders van particuliere huurwoningen meer mogelijkheden geven om zelf een subsidievoorstel te doen (36200-VII, nr. 92);
 • de motie-Boulakjar over afspraken maken met Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie en andere stakeholders over isolatiewerkzaamheden (36200-VII, nr. 93);
 • de motie-Geurts/Grinwis over belemmeringen wegnemen binnen de Woningwet of andere wetten ter stimulering van wooncoöperaties (36200-VII, nr. 94);
 • de motie-Geurts over een vergunningsstelsel creëren waarmee gemeenten uitponden van vakantieparken kunnen reguleren (36200-VII, nr. 95);
 • de motie-Klaver/Nijboer over in overleg met het CBS een nieuw model ontwikkelen om huurprijsontwikkelingen van huur onder de liberalisatiegrens inzichtelijk te maken (36200-VII, nr. 96);
 • de motie-Klaver/Nijboer over afdwingbare huurverlaging voor huurders van woningen in de vrije sector met slechte energielabels (36200-VII, nr. 97);
 • de motie-Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen (36200-VII, nr. 98);
 • de motie-Grinwis/Bontenbal over in aanloop naar de volgende begroting komen met een aanpak voor het versneld uitfaseren van enkelglas (36200-VII, nr. 99);
 • de motie-Grinwis/Peter de Groot over alles op alles zetten om de isolatieaanpak te versnellen (36200-VII, nr. 100);
 • de motie-Van Esch over in kaart brengen hoeveel stikstofdepositie de bouwvrijstelling heeft veroorzaakt (36200-VII, nr. 101);
 • de motie-Van Esch over strenger toezien op hoe decentrale overheden omgaan met bouwen in en nabij natuurgebieden (36200-VII, nr. 102);
 • de motie-Van Esch over de kwaliteit en de hoeveelheid beschikbare data in het milieuprestatiestelsel verbeteren (36200-VII, nr. 103);
 • de motie-Van Baarle over de weging die aan rente op studieleningen wordt toegekend in het kader van hypotheekverstrekking (36200-VII, nr. 104);
 • de motie-Van Baarle over onderzoek doen naar de behoefte aan rentevrije alternatieven om woningbezit te realiseren (36200-VII, nr. 105);
 • de motie-Van der Plas over spoedwoningbouw tijdelijk aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van stikstofwetgeving (36200-VII, nr. 106);
 • de motie-Van der Plas over een plan van aanpak om de exploitatierisico's voor gemeenten die tijdelijke huisvesting beschikbaar stellen te beperken (36200-VII, nr. 107);
 • de motie-Van der Plas over de normhuur niet implementeren en de huurtoeslag laten zoals die is (36200-VII, nr. 108);
 • de motie-Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader order uitstellen (36200-VII, nr. 109);
 • de motie-Van der Plas over in het eerste kwartaal van 2023 onderzoeken of het mogelijk is om bij de Oostvaardersplassen een duurzame stad te bouwen (36200-VII, nr. 110);
 • de motie-Van Haga over onderzoeken wat het effect is van de stapeling van maatregelen op de investeringsbereidheid en bouwbereidheid (36200-VII, nr. 111);
 • de motie-Van Haga over woningdelen landelijk stimuleren (36200-VII, nr. 112);
 • de motie-Van Haga over de WOZ-cap zo spoedig mogelijk aanpassen (36200-VII, nr. 113).

(Zie wetgevingsoverleg van 14 november 2022.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Beckerman stel ik voor haar motie (36200-VII, nr. 90) aan te houden. Op verzoek van de heer Klaver stel ik voor zijn motie (36200-VII, nr. 97) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kops (36200-VII, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (36200-VII, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (36200-VII, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (36200-VII, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peter de Groot/Boulakjar (36200-VII, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peter de Groot (36200-VII, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Boulakjar (36200-VII, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (36200-VII, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman (36200-VII, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman (36200-VII, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Boulakjar c.s. (36200-VII, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boulakjar (36200-VII, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts/Grinwis (36200-VII, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts (36200-VII, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver/Nijboer (36200-VII, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grinwis c.s. (36200-VII, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grinwis/Bontenbal (36200-VII, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grinwis/Peter de Groot (36200-VII, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch (36200-VII, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch (36200-VII, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch (36200-VII, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Baarle (36200-VII, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdD, Lid Gündoğan, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Baarle (36200-VII, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Plas (36200-VII, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Plas (36200-VII, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Plas (36200-VII, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Plas (36200-VII, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Plas (36200-VII, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (36200-VII, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (36200-VII, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, de VVD, de SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (36200-VII, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Weyenberg, D66.

De heer Van Weyenberg (D66):

Wij hebben per ongeluk niet voor de motie-Nijboer/Inge van Dijk (36202, nr. 105) onder punt 3, de stemming over de motie ingediend bij het Pakket Belastingplan, gestemd. De fractie van D66 wordt graag geacht voor te hebben gestemd.

De voorzitter:

We zullen dit opnemen in de Handelingen.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.