Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 20 oktober 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 20 oktober 2022
Document­datum 21-10-2022
Publicatie­datum 21-10-2022
Kenmerk A.C.W. de Vos 2022A04969 13
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 21 oktober 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

EU

i.v.m. agendapunt

36

 

FIN

i.v.m. agendapunt

34

 

J&V

i.v.m. agendapunt

10,

13, 35

KR

i.v.m. agendapunt

10,

17

OCW

i.v.m. agendapunt

4, 14

SZW

i.v.m. agendapunt

13,

14

VWS

i.v.m. agendapunt

14

 

Volgcommissie(s):

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 oktober 2022

Regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse

Zaken d.d. 20 oktober 2022

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

14 oktober 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 20 oktober 2022 - 2022Z17691 Besluit:    Ter bespreking.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M.

Leijten (SP) - 19 oktober 2022

Verzoek van het lid Leijten (SP) om de commissie voor Justitie en Veiligheid te verzoeken de behandeling van het rapport Fokkens over ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen "Niet boven maar in de wet" over te mogen nemen en hierover een stand van zaken te vragen aan de minister van BZK voor het einde van dit jaar (Kamerstuk 34340, nr. 19) (https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2021D29193 ) -2022Z19848

Besluit:    De commissie besluit de minister van BZK te vragen naar de stand van zaken

met betrekking tot het rapport Fokkens "Niet boven maar in de wet" en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M.F.

Strolenberg (VVD) - 19 oktober 2022

Verzoek van het lid Strolenberg (VVD), mede namens de leden Sneller (D66) en Leijten (SP), om de minister van BZK te verzoeken enkele aandachtspunten en vragen te betrekken bij de opdrachtverstrekking voor de visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst en de Kamer hierover schriftelijk te informeren -2022Z19850

Besluit:    De commissie besluit de minister van BZK te verzoeken enkele

aandachtspunten en vragen te betrekken bij de opdrachtverstrekking voor de visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst, en de Kamer hierover schriftelijk te informeren.

 

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 19 oktober 2022

Verzoek van het lid Sneller (D66) om de minister van BZK te verzoeken invulling te geven aan het aanbod in de brief ’Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel'' (Kamerstuk 34430, nr. 13) om de kabinetsformatie in breder verband nog eens tegen het licht te houden. Het verzoek is om hierbij in ieder geval in te gaan op de volgende onderwerpen: de gekozen formateur, de voor- en nadelen van de codificatie vertrouwensregel, een internationaal vergelijkend perspectief en de vraag of de vertrouwensregel zou moeten gelden in relatie tot de Eerste Kamer en de constructieve motie van wantrouwen. - 2022Z19851

Besluit:

De commissie besluit de minister van BZK te verzoeken invulling te geven aan het aanbod in de brief ''Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel'' (Kamerstuk 34430, nr. 13) om de kabinetsformatie in breder verband nog eens tegen het licht te houden, en hierbij in ieder geval in te gaan op de volgende onderwerpen: de gekozen formateur, de voor- en nadelen van de codificatie vertrouwensregel, een internationaal vergelijkend perspectief en de vraag of de vertrouwensregel zou moeten gelden in relatie tot de Eerste Kamer en de constructieve motie van wantrouwen.

Mededelingen (Binnenlandse Zaken)

 • 2. 
  Agendapunt:

Geen agendapunten

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake "De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken"

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 3 oktober 2022

Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake "De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken" - 36200-III-4

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB.

Noot:

Dit commissiedebat wordt gepland na ommekomst van de adviezen van de regeringscommissaris Informatiehuishouding als ook het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (deze worden eind 2022 verwacht).

 • 4. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op verzoek commissie over het voortgangsbericht n.a.v. toezegging gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de ministerpresident (Kamerstuk 35925-111-32)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 3 oktober 2022

Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over het voortgangsbericht n.a.v. toezegging gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president (Kamerstuk 35925-III-32) - 36200-III-6

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 5. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 35925-I-7)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 6 oktober 2022

Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 35925-I-7) - 36200-I-4

Besluit:

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Algemene Zaken (36200-III) + Koning (36200-I) op 11 oktober 2022.

Besluit:

De minister-president verzoeken om aan te geven wanneer de voorlichting van de Raad van State over de vraag of een periodieke evaluatie van de B-component verenigbaar is met artikel 41 van de Grondwet wordt verwacht en tevens aangeven dat deze brief rijkelijk laat voor de begrotingsbehandeling is ontvangen.

 • 6. 
  Agendapunt:

36200-III Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 6 oktober 2022

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36200-III-5

Besluit:

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Algemene Zaken (36200-III) + Koning (36200-I) op 11 oktober 2022.

 • 7. 
  Agendapunt:

36200-I Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar

2023

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 6 oktober 2022

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36200-I-5

Besluit:

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Algemene Zaken (36200-III) + Koning (36200-I) op 11 oktober 2022.

 • 8. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 31 augustus 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis) - 36183

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 3 oktober 2022

Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36183-4

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 9. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 juli 2022

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -36160

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 november 2022 om 14.00 uur.

 • 10. 
  Agendapunt:

Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 3 oktober 2022

Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review - 26150-201

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten d.d. 26 januari 2023.

Volgcommissie(s):

J&V, KR

 • 11. 
  Agendapunt:

Reviews Auditdienst Rijk bij de accountants van politieke partijen over 2019 en 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 4 oktober 2022

Reviews Auditdienst Rijk bij de accountants van politieke partijen over 2019 en 2020 - 32634-7

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 12. 
  Agendapunt:

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 5 oktober 2022

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur - 36200-VII-9

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 13. 
  Agendapunt:

Samenstelling en werkzaamheden adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 oktober 2022

Samenstelling en werkzaamheden adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde - 2022Z18944

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

Volgcommissie(s):

SZW, J&V

 • 14. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 10 oktober 2022

Besluit:

Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland - 36200-VII-17 Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 december 2022 om 14.00 uur.

Besluit:

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken (36200-VII) op 12 en 13 oktober 2022.

Volgcommissie(s):

SZW, OCW, VWS

 • 15. 
  Agendapunt:

Kabinetsstandpunt advies vergoeding Statenleden en Algemeen bestuursleden van de waterschappen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 11 oktober 2022

Besluit:

Kabinetsstandpunt advies vergoeding Statenleden en Algemeen bestuursleden van de waterschappen - 36200-VII-45

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 16. 
  Agendapunt:

Banenafspraak sector Rijk en Social Return

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 oktober 2022

Besluit:

Banenafspraak sector Rijk en Social Return - 34352-258

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

 • 17. 
  Agendapunt:

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 5 oktober 2022

Besluit:

Volgcommissie(s):

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK - 36200-VII-7

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

KR

 • 18. 
  Agendapunt:

Vervolg Contourennota en Integraal Overzicht Financiën Gemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 oktober 2022

Vervolg Contourennota en Integraal Overzicht Financiën Gemeenten - 36200-B 10

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 november 2022 om 14.00 uur.

 • 19. 
  Agendapunt:

Uitkomsten onderzoek naar opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 10 oktober 2022

Uitkomsten onderzoek naar opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 2022 -35165-51

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Verkiezingen.

 • 20. 
  Agendapunt:

36200-IIB Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 6 oktober 2022

Besluit:

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 36200-IIB-4

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (36200-IIB) op 12 oktober 2022.

 • 21. 
  Agendapunt:

36200-IIA Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 6 oktober 2022

Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36200-IIA-4

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Staten-Generaal (36200-IIA) op 12 oktober 2022.

 • 22. 
  Agendapunt:

36200-C Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 6 oktober 2022

Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36200-C-4

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken (36200-VII) op 12 en 13 oktober 2022.

 • 23. 
  Agendapunt:

36200-B Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 6 oktober 2022

Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36200-B-8

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken (36200-VII) op 12 en 13 oktober 2022.

 • 24. 
  Agendapunt:

36200-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 6 oktober 2022

Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36200-VII-12 Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken (36200-VII) op 12 en 13 oktober 2022.

 • 25. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-24)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 4 oktober 2022

Antwoorden op vragen commissie over de concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet - 35896-25

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36200-VII) op 12 oktober 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 13 oktober 2022

Besluit:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36200-VII) op 12 oktober 2022 - 2022Z19340

Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken (36200-VII) op 13 oktober 2022.

 • 27. 
  Agendapunt:

Overig (Binnenlandse Zaken)

Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) september 2022

Zaak:

Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, M.L.J. Paul (VVD) - 3 oktober 2022

Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) september 2022 - 33845-47

Besluit:

Ter informatie.

 • 28. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking van het advies van de parlementair advocaat over de 'Beoordeling verhouding van de handreiking 'Bewaren van chatberichten' tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, K.B. Hagen (D66) - 4 oktober 2022

Openbaarmaking van het advies van de parlementair advocaat over de 'Beoordeling verhouding van de handreiking 'Bewaren van chatberichten' tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid' - 36200-VII-6

Besluit:

Betrekken bij het ongeplande commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB.

 • 29. 
  Agendapunt:

Voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing, de leden Ellian en Omtzigt

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 12 oktober 2022

Voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing, de leden Ellian en Omtzigt - 2022Z19320

Besluit:

De commissie stemt in met de voorgestelde opzet voor het rondetafelgesprek over constitutionele toetsing en stemt tevens in met het organiseren van een technische briefing (zo mogelijk op dezelfde dag als het rondetafelgesprek) door het ministerie van BZK.

Besluit:

De commissie spreekt uit dat zij het rondetafelgesprek en de technische briefing niet te ver voor het debat wil plannen. Het rondetafelgesprek en de briefing zullen in samenhang met het commissiedebat door de staf worden gepland.

 • 30. 
  Agendapunt:

Verslag van een werkbezoek aan Suriname, Curasao en Bonaire door een delegatie van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken met als bijlage een brief van de delegatie aan het kabinet met observaties en adviezen naar aanleiding van het werkbezoek.

Zaak:

Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, K.B.

Hagen (D66) - 18 oktober 2022

Verslag van een werkbezoek aan Suriname, Curagao en Bonaire door een delegatie van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken - 36226-1

Besluit:

Ter informatie.

 • 31. 
  Agendapunt:

Stafnotitie conceptprogramma werkbezoek Amsterdam over het Nederlandse Slavernijverleden (11 november 2022)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 20 oktober 2022

Stafnotitie conceptprogramma werkbezoek Amsterdam over het Nederlandse Slavernijverleden (11 november 2022) - 2022Z20016

Besluit:

De commissie stemt in met het conceptprogramma voor het werkbezoek over het Nederlandse Slavernijverleden in Amsterdam. Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd of voldoende leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen op 11 november 2022 of op een nader te bepalen datum.

 • 32. 
  Agendapunt:

Rondvraag (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

Besloten gedeelte (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

Regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 20 oktober 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -14 oktober 2022

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 20 oktober 2022 - 2022Z17693

Besproken.

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 19 oktober 2022

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een reactie van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening op het rapport 'Kleine groene woonlocaties ' van het Economisch Instituut voor de Bouw en om de minister te verzoeken de toegezegde brief over de ladder duurzame verstedelijking spoedig naar de Kamer te zenden. - 2022Z19853

Besluit:

De minister voor VRO verzoeken een reactie te geven op het rapport 'Kleine groene woonlocaties' van het Economisch Instituut voor de Bouw en de minister verzoeken de toegezegde brief over de Ladder voor duurzame verstedelijking spoedig naar de Kamer te zenden.

 • 33. 
  Agendapunt:

Mededelingen (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 6 oktober 2022

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) - 36218

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 2 november 2022 om 14.00 uur.

 • 34. 
  Agendapunt:

Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 6 oktober 2022

Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) - 36219

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 2 november 2022 om 14.00 uur; de commissie spreekt het voornemen uit om blanco verslag uit te brengen.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 35. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan provincies, gemeentes en woningcorporaties over de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de eerste helft van 2023

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 30 september 2022

Afschrift brief aan provincies, gemeentes en woningcorporaties over de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de eerste helft van 2023 - 32847-972

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een ongepland commissiedebat Staat van de volkshuisvesting. J&V

 • 36. 
  Agendapunt:

EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 12 oktober 2022

EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland - 29453-553

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een ongepland commissiedebat Staat van de volkshuisvesting. EU

 • 37. 
  Agendapunt:

Convenant transparantie aanvangshuurprijzen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 13 oktober 2022

Convenant transparantie aanvangshuurprijzen - 27926-368

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de volkshuisvesting.

 • 38. 
  Agendapunt:

Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie per 2023

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 11 oktober 2022

Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie per 2023 - 32847-970

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector.

 • 39. 
  Agendapunt:

Provinciale woningbouwafspraken 2022-2030

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 13 oktober 2022

Provinciale woningbouwafspraken 2022-2030 - 32847-973

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector.

 • 40. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de planning van het versturen van de voortgangsbrief Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 oktober 2022

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de planning van het versturen van de voortgangsbrief Omgevingswet - 2022Z18957

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.

 • 41. 
  Agendapunt:

Ontwikkelrichting voor de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 12 oktober 2022

Ontwikkelrichting voor de Gnephoek in Alphen aan den Rijn - 32847-971

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.

 • 42. 
  Agendapunt:

Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 30 september 2022

Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen -32813-1108

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 43. 
  Agendapunt:

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 oktober 2022

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars - 30196-798

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 13 november 2022.

 • 44. 
  Agendapunt:

Overig (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Notitie van de rapporteur Peter de Groot (VVD) inzake analyse begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 en inbreng bij het WGO Wonen/RO van 7 november 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 13 oktober 2022

Notitie van de rapporteur Peter de Groot (VVD) inzake analyse begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 en inbreng bij het WGO Wonen/RO van 7 november 2022 - 2022Z19426

Besluit:

De commissie stemt in met de inbreng van de rapporteur, zoals weergegeven in de notitie, tijdens het het wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte d.d. 7 november 2022.

 • 45. 
  Agendapunt:

Notitie van de rapporteurs Geurts (CDA) en Boulakjar (D66) inzake voorbereiding op wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 13 oktober 2022

Notitie van de rapporteurs Geurts (CDA) en Boulakjar (D66) inzake voorbereiding op wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting - 2022Z19431

Besluit:

De commissie stemt in met de in de notitie voorgestelde verkennende activiteiten ten behoeve van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.

 • 46. 
  Agendapunt:

Verslag van de rapporteurs inzake werkbezoek bouwgroep Dijkstra Draisma

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 14 oktober 2022

Verslag van de rapporteurs inzake werkbezoek bouwgroep Dijkstra Draisma -2022Z19497

Besluit:

Ter informatie.

 • 47. 
  Agendapunt:

Brief rapporteur Peter de Groot (VVD) over de herziening richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD) inzake voortgang onderhandelingen in Brussel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.C. (Peter) de Groot (VVD)

 • 20 oktober 2022

Brief rapporteur Peter de Groot (VVD) over de herziening richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD) inzake voortgang onderhandelingen in Brussel - 2022Z20018

Besluit:

Ter informatie.

 • 48. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

Te agenderen debatten

 • 4. 
  Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
 • 5. 
  Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten

 • 20. 
  Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
 • 49. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 20-10-2022 14.30 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101) (tweede termijn, voortzetting van 19 september 2022)

di 01-11-2022 13.45 - 14.00 Petitie Petitieaanbieding Natuur Milieu m.b.t. oproep om enkel glas uit te faseren

do 03-11-2022 14.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Het Nederlands Slavernijverleden (Derde RTG)

ma 07-11-2022 10.00 - 16.30 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 16-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) (TK 36210) wo 16-11-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 (TK 36190)

wo 16-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticate (eID)

do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

di 22-11-2022 16.30 - 17.30 Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

 • 50. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Constitutionele toetsing Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering

Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over "Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander"

Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Regiodeals

Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Ruimtelijke Ordening Commissiedebat Staat van de Woningmarkt Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat Commissiedebat Verkiezingen

Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Rondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Besloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

A.C.W. de Vos 2022A04969

13


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.