Voorstel van wet - Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36206 - Wet minimum CO2-prijs industrie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-09-2022
Publicatie­datum 20-09-2022
Nummer KST362062
Kenmerk 36206, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 206

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat bedrijven meer rekening houden met de negatieve gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen voor de aarde door een aanvullende nationale belasting op de emissie van CO2 bij de industrie in te voeren;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 komen de laatste twee onderdelen te luiden:

 • f. 
  een CO2-heffing industrie;
 • g. 
  een vliegbelasting.

In artikel 71h, onderdeel d, wordt «zonder dat de CO2-heffing industrie daarover wordt geheven» vervangen door «zonder toepassing van het tarief, genoemd in artikel 71p, eerste lid, onderdeel a».

C

Artikel 71l, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. 
  De belasting wordt berekend over:
 • a. 
  de industriële jaarvracht van een industriële installatie in het belastingtijdvak verminderd met het aantal dispensatierechten voor die

kst-36206-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

industriële installatie in hetzelfde belastingtijdvak; en b. de industriële jaarvracht van een industriële installatie in het belastingtijdvak die niet onder onderdeel a valt.

D

Artikel 71p wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid komt te luiden:
 • 1. 
  Het tarief bedraagt:
 • a. 
  in het geval van artikel 71l, eerste lid, onderdeel a, per ton kooldioxide-equivalent € 41,75;
 • b. 
  in het geval van artikel 71l, eerste lid, onderdeel b, per ton kooldioxide-equivalent het tarief, genoemd in artikel 71f, eerste lid.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «tarief» vervangen door «tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a,».
 • 3. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Voor een broeikasgasinstallatie wordt het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, verminderd met de termijnkoers van het broeikasgasemissierecht. Het tarief is niet lager dan nihil. De termijnkoers van het broeikasgasemissierecht is voor een kalenderjaar het gewone gemiddelde, in euro, van de dagelijkse éénjaarstermijnkoersen van broeikasgasemissierechten (slotverkoopkoersen) voor levering in december van dat jaar, zoals waargenomen van 1 september tot en met 31 oktober voorafgaand aan datzelfde jaar op de koolstofbeurs in de Europese Unie met het hoogste handelsvolume van die éénjaarstermijn-contracten in die maanden.
 • 4. 
  In het vierde lid wordt «de grondslag» vervangen door «de grondslag, bedoeld in artikel 71l, eerste lid, onderdeel a,»

E

In artikel 71q, derde lid, wordt «wordt het tarief gebruikt dat van toepassing was» vervangen door «worden de tarieven gebruikt die van toepassing waren».

ARTIKEL II

Deze wet wordt aangehaald als: Wet minimum CO2-prijs industrie.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister voor Klimaat en Energie,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 206, nr. 2 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.