Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-09-2022
Publicatie­datum 20-09-2022
Nummer KST36200VII1
Kenmerk 36200 VII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 200 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 20 september 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van (VII) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.181.288

9.254.465

679.570

 

Beleidsartikelen

1

Openbaar bestuur en democratie

392.387

394.545

14.765

2

Nationale Veiligheid

400.347

400.347

14.714

3

Woningmarkt

6.146.610

6.176.615

495.600

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

816.057

786.147

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

132.468

132.468

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

468.592

468.592

10.927

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

113.263

113.263

64

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

145.527

145.527

120.282

 

Niet-beleidsartikelen

11

Centraal apparaat

540.397

541.071

19.303

12

Algemeen

25.640

95.890

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Totaal

2.905.159    2.925.501

20.342

 

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

139.293

148.085

 • 8.792

Logius

348.626

348.626

0

P-Direkt

115.204

115.204

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

325.110

325.110

0

FMHaaglanden (FMH)

164.154

164.154

0

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

324.405

335.955

 • 11.550

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

1.470.138

1.470.138

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

18.229

18.229

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven    Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

 • 32.625

15.200

Logius

0

0

P-Direkt

 • 2.520

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

 • 1.000

0

FMHaaglanden (FMH)

 • 15.111

8.400

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

 • 100.500

71.550

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

 • 1.143.372

772.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

 • 65

0

 

Totaal

 • - 
  1.295.193

867.150

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VII, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.