Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 15 september 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 15 september 2022
Document­datum 16-09-2022
Publicatie­datum 16-09-2022
Kenmerk Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021) Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld) Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur Gesprek Gesprek Benoemingscommissie met de Commissie van Aanbeveling over de vacature voorzitter van de TIB (Tot nader order uitgesteld) Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld) Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen) Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen) Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' Commissiedebat Staat van de Woningmarkt Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties Commissiedebat Verkiezingen Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorgingRondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)Geen agendapuntenBesloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten A.C.W. de Vos 2022A04891 19
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 16 september 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

45

     
 

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

45

     
 

BuZa

i.v.m. agendapunt

45

     
 

DEF

i.v.m. agendapunt

33,

35,

45

 
 

DiZa

i.v.m. agendapunt

45,

69

   
 

EU

i.v.m. agendapunt

30

     
 

EZK

i.v.m. agendapunt

45,

71

   
 

FIN

i.v.m. agendapunt

38,

45,

56

 
 

I&W

i.v.m. agendapunt

30,

45

   
 

J&V

i.v.m. agendapunt

10,

15,

16,

18, 28, 45, 51

 

KR

i.v.m. agendapunt

45

     
 

LNV

i.v.m. agendapunt

45

     
 

OCW

i.v.m. agendapunt

45,

51,

64

 
 

SZW

i.v.m. agendapunt

16,

28,

45,

51

 

VWS

i.v.m. agendapunt

45,

51

   

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15

september 2022

Regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse

Zaken d.d. 15 september 2022

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

9 september 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d.

15 september 2022 - 2022Z15747 Besluit:    Besproken.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M.

Leijten (SP) - 14 september 2022

Verzoek van het lid LEIJTEN (SP) om opheldering van de minister - op de kortst mogelijke termijn - over het bericht dat Nederland een slavernij- excuusfonds aan het inrichten zou zijn: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-12/dutch-government-plans-to-launch-slavery-apology-fund - 2022Z16969 Besluit:    De commissie verzoekt de minister van BZK, op de kortst mogelijke termijn,

een reactie te geven op het bericht.

 

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M.F. Strolenberg (VVD) - 14 september 2022

Verzoek van het lid STROLENBERG (VVD) met betrekking tot de behandeling van de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders / implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (Kamerstuk 35851) - 2022Z16970

Besluit:

De inbreng voor een nader verslag ten behoeve van de behandeling van de Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders / implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (Kamerstuk 35851) wordt vastgesteld op 19 oktober

2022, waarbij aan de regering wordt gevraagd uiterlijk 31 oktober 2022 de nota naar aanleiding van het verslag te doen toekomen aan de Kamer. De staf communiceert het door de commissie gewenste tijdpad voor de verdere behandeling van het wetsvoorstel aan betrokkenen. Het lid Leijten geeft aan dat zij zich verzet tegen vaststelling van de inbrengdatum van 19 oktober 2022, als op dat moment nog niet alle activiteiten plaats hebben kunnen vinden waartoe de commissie eerder heeft besloten.

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -16 september 2022

Verzoek, via de Vietnamese ambassade, van de Ethnic Council van de Nationale Assemblee van Vietnam om een gesprek met de commissie Binnenlandse

Zaken op maandag 26 september 2022 in de middag. De delegatie legt het werkbezoek aan Nederland af om meer te leren over het Nederlandse

Besluit:

wetgevingsproces, beleid ten aanzien van minderheden (o.a. cultuur, taal en sociaal beleid), uitwisseling van ervaringen rond het administratieve proces bij de opvang van immigranten en de inrichting van overheidsorganisaties die zich met deze verschillende onderwerpen bezig houden. - 2022Z17179

Schriftelijk inventariseren onder de leden van de commissie BiZa en de commissie SZW of er leden in de gelegenheid zijn om de delegatie op maandag 26 september te ontvangen.

 • 2. 
  Agendapunt:

Mededelingen (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2022, over de aanwezigheid van bewindspersonen bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 8 september 2022

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2022, over de aanwezigheid van bewindspersonen bij de Algemene Politieke Beschouwingen - 35925-174

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 en 22 september 2022.

 • 4. 
  Agendapunt:

Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van mevrouw mr. J.I.A. Lichtenberg tot lid van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 7 juli 2022

Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van mevrouw mr. J.I.A. Lichtenberg tot lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - 35909-3

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 5. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juni 2021

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen -35851

Besluit:

Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 19 oktober 2022 te 14.00 uur; de commissie spreekt uit dat het de wens is dat de juridische wetenschapstoets en het advies van de Raad van State voor die datum beschikbaar zijn en dat een rondetafelgesprek of technische briefing (waartoe de commissie op 19 mei jl reeds heeft besloten) voor die datum heeft plaatsgevonden.

Besluit:

Er zal na ontvangst van de juridische wetenschapstoets een rondetafelgesprek of technische briefing worden georganiseerd voor de inbrengdatum van 19 oktober 2022.

Zaak:

Brief derden - Europese Commissie te Brussel - 7 juli 2022

Reactie Europese Commissie m.b.t. omzetting van richtlijn betreffende bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (EU-klokkenluidersrichtlijn) - 2022Z15329

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van de wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen.

 • 6. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders (Kamerstuk 36079)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 1 september 2022

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders - 36079-3

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (TK 35851).

 • 7. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 26 juli 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang) - 36177

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 september 2022 te 14.00 uur.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 31 augustus 2022

Nota van wijziging - 36177-3

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 8. 
  Agendapunt:

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 26 juli 2022

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers - 19637-2946

Besluit:

Betrekken bij de inbreng feitelijke vragen over de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang (Kamerstuk 36177).

 • 9. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 31 augustus 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis) - 36183

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 september 2022 te 14.00 uur.

 • 10. 
  Agendapunt:

Budgettaire gevolgen maatregelenpakket versnelling woningbouw i.v.m. asielcrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 31 augustus 2022

Budgettaire gevolgen maatregelenpakket versnelling woningbouw i.v.m. asielcrisis - 36183-3

Besluit:

Betrekken bij de inbreng feitelijke vragen over de Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 11. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P. van Houwelingen (FVD) - 11 maart 2022

Besluit:

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren - 36052 Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 4 oktober 2022 om 14.00 uur.

 • 12. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 juli 2022

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -36160

Besluit:

Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

 • 13. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.H.P. Baudet (FVD) - 5 juli 2022

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model) - 36161

Besluit:

Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.

 • 14. 
  Agendapunt:

Voorhang concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 26 augustus 2022

Concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet -35896-24

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 september 2022 om 12.00 uur.

 • 15. 
  Agendapunt:

Hoofdlijnen constitutionele toetsing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 1 juli 2022

Hoofdlijnen constitutionele toetsing - 35925-VII-169

Besluit:

De commissie besluit een rondetafelgesprek te gaan organiseren over constitutionele toetsing, hiertoe zal een voorbereidingsgroep van 2 of 3 leden worden samengesteld.

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Constitutionele toetsing. J&V

 • 16. 
  Agendapunt:

Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 11 juli 2022

Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels - 35510-102

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 6 oktober 2022 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V, SZW

 • 17. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (Kamerstuk 35772-36)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 4 juli 2022

Antwoorden op vragen commissie over voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (Kamerstuk 35772-36) - 35772-37

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID) op 28 september 2022.

 • 18. 
  Agendapunt:

Aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 8 juli 2022

Aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude - 25764137

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticate (eID) op 28 september 2022.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 19. 
  Agendapunt:

Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 14 juli 2022

Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen -27859-160

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID) op 28 september 2022.

 • 20. 
  Agendapunt:

Samenstelling en benoeming leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 1 juli 2022

Samenstelling en benoeming leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme - 30950-313

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten.

 • 21. 
  Agendapunt:

Juridische definitie van racisme

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 juli 2022

Juridische definitie van racisme - 30950-315

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten.

 • 22. 
  Agendapunt:

Aanpak vierde tranche Regio Deals

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 1 juli 2022

Aanpak vierde tranche Regio Deals - 29697-109

Besluit:

Agenderen voor een ongepland commissiedebat Regio Deals.

 • 23. 
  Agendapunt:

Onderzoeksagenda nieuwe verdeelmodel gemeentefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 5 juli 2022

Onderzoeksagenda nieuwe verdeelmodel gemeentefonds - 35925-B-24

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur.

 • 24. 
  Agendapunt:

Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 11 juli 2022

Contourennota financieringssystematiek medeoverheden - 35925-VII-170

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen (Afb) (27-29 september 2022)

Besluit:

(Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken voor het jaar 2023.

 • 25. 
  Agendapunt:

Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 en voortgang weerbaar bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 6 juli 2022

Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 en voortgang weerbaar bestuur - 28844247

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Integriteit openbaar bestuur.

 • 26. 
  Agendapunt:

Evaluatie na samenvoegen gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot gemeente Dijk en Waard en de gemeenten Landerd en Uden tot gemeente Maashorst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 13 juli 2022

Evaluatie na samenvoegen gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot gemeente Dijk en Waard en de gemeenten Landerd en Uden tot gemeente Maashorst - 35621-9

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 27. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 20 juli 2022

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde - 29362-310

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 oktober 2022 om 14.00 uur.

 • 28. 
  Agendapunt:

Instelling en benoeming adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde n.a.v. van de motie van het lid Segers (Kamerstuk 35788-136)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 15 juli 2022

Instelling en benoeming adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde n.a.v. van de motie van het lid Segers (Kamerstuk 35788-136) - 2022Z15147

Besluit:

(Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken voor het jaar 2023.

Besluit:

De minister van BZK verzoeken om de Kamer te informeren over de samenstelling van de adviescommissie en de wijze waarop de adviescommissie invulling geeft aan de taakopdracht.

Volgcommissie(s):

SZW, J&V

 • 29. 
  Agendapunt:

Verslagen financieel toezicht 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 15 juli 2022

Verslagen financieel toezicht 2022 - 35925-B-25

Besluit:

(Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken voor het jaar 2023.

 • 30. 
  Agendapunt:

Deelneming Staat aan Euro Controle Route, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 15 juli 2022

Deelneming Staat aan Euro Controle Route, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking - 33140-3

Besluit:

Volgcommissie(s):

De commissie I&W verzoeken de behandeling over te nemen.

I&W, EU

 • 31. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending rapportage resultaten inventarisatie gebruik van afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen, verwerkingen in processen en systemen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 24 augustus 2022

Uitstel toezending rapportage resultaten inventarisatie gebruik van afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen, verwerkingen in processen en systemen - 26643-903

Besluit:

De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Start registratie kiesgerechtigden voor verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 31 augustus 2022

Start registratie kiesgerechtigden voor verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen - 36071-7

Besluit:

Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Wet kiescollege niet-ingezetenen (TK 36071).

 • 33. 
  Agendapunt:

Woo besluit Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 26 augustus 2022

Woo besluit Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma - 29924-233

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

DEF

 • 34. 
  Agendapunt:

Voortgang t.a.v. van vier toezeggingen: over de modernisering van de Wet op de lijkbezorging, over de kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland, de evaluatie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en over de uitvoering van drie moties betreffende de Wet gemeenschappelijke regelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 8 juli 2022

Voortgang t.a.v. van vier toezeggingen: over de modernisering van de Wet op de lijkbezorging, over de kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland, de evaluatie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en over de uitvoering van drie moties betreffende de Wet gemeenschappelijke regelingen -35925-VII-171

Besluit:

De commissie wenst de kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland te ontvangen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, uiterlijk op 6 oktober 2022.

 • 35. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de 'sleepwet' stemde

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 9 juni 2022

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de 'sleepwet' stemde - 29924-230

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

DEF

 • 36. 
  Agendapunt:

Vervolg wetsvoorstel Met één stem meer keus

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 15 juli 2022

Vervolg wetsvoorstel Met één stem meer keus - 35925-VII-172

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 37. 
  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 mei 2022

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 -36100-VII

Besluit:

Reeds plenair over gestemd op 7 juli 2022.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 4 juli 2022

Antwoorden op vragen commissie inzake Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds (Kamerstuk 36100-VII) - 36100-VII-8

Besluit:

Betrokken bij de stemmingen op 7 juli 2022.

 • 38. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 25 mei 2022

Besluit:

Volgcommissie(s):

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36120-B

Reeds plenair over gestemd op 7 juli 2022.

FIN

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 juli 2022

Tweede nota van wijziging - 36120-B-6

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

FIN

 • 39. 
  Agendapunt:

Reactie op de Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36101)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 11 juli 2022

Reactie op de Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36101) - 36101-3

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het notaoverleg op 19 september 2022.

 • 40. 
  Agendapunt:

Resultaten cultuuronderzoek IPKD en RBO

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 4 juli 2022

Resultaten cultuuronderzoek IPKD en RBO - 31490-318

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Functioneren Rijksdienst op 14 september 2022.

 • 41. 
  Agendapunt:

Voortgang implementatie Wet open overheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 8 juli 2022

Voortgang implementatie Wet open overheid - 33328-43

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Functioneren Rijksdienst op 14 september 2022.

 • 42. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen Inspectieraad met betrekking tot de evaluatie van de aanwijzingen inzake rijksinspecties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 juli 2022

Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen Inspectieraad met betrekking tot de evaluatie van de aanwijzingen inzake rijksinspecties - 31490319

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Functioneren Rijksdienst op 14 september 2022.

 • 43. 
  Agendapunt:

Spreiding van de werkgelegenheid bij de Rijksoverheid 2022-2026

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 september 2022

Spreiding van de werkgelegenheid bij de Rijksoverheid 2022-2026 - 31490-321

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Functioneren Rijksdienst op 14 september 2022.

 • 44. 
  Agendapunt:

Aankondiging wetswijzing Wet Normering Topinkomens (2de evaluatiewet WNT)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 7 september 2022

Aankondiging wetswijzing Wet Normering Topinkomens (2de evaluatiewet

WNT) - 30111-127

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Functioneren Rijksdienst op 14 september 2022.

 • 45. 
  Agendapunt:

Overig (Binnenlandse Zaken)

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de rijksbegroting 2023.

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C. Sneller (D66) - 23 augustus 2022

Brief commissie - Behandeling ontwerpbegrotingen 2023 - 2022Z15680

Besluit:

De commissie besluit de termijnen voor het stellen van feitelijke vragen als volgt vast te stellen: inbrengdatum maandag 26 september 2022 om 12.00 uur en beantwoording uiterlijk donderdag 6 oktober 2022 (de beantwoordingstermijn voor het onderdeel Wonen en Ruimtelijke ordening kan een week later, dus 13 oktober 2022).

Besluit:

De commissie besluit tot het houden van een wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke ordening op 7 november 2022 van 10.00 tot 16.30 uur.

Besluit:

De commissie besluit tot het benoemen van het lid Peter de Groot (VVD) als rapporteur.

Volgcommissie(s):

BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 46. 
  Agendapunt:

Brief van de commissie Digitale Zaken inzake begrotings- en verantwoordingsproces

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken, R.J. Kamminga (VVD) - 6 juli 2022

Aan vakcommissies brief inzake WGO inzake departementale ontwerpbegrotingen BZK, EZK en J&V d.d. 7 november 2022 - 2022Z14419

Besluit:

Noot:

Ter informatie.

De commissie Digitale Zaken houdt op 14 november 2022 een wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en JV die zien op digitalisering.

 • 47. 
  Agendapunt:

Notitie van de rapporteurs Staatscommissie rechtsstaat (de leden Inge van Dijk en Omtzigt) t.b.v. het tweede tripartite overleg

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 8 september 2022

Notitie van de rapporteurs Staatscommissie rechtsstaat (de leden Inge van Dijk en Omtzigt) t.b.v. het tweede tripartite overleg - 2022Z16450

Besluit:

De commissie stemt in met de inzet van de rapporteurs ten behoeve van het tweede tripartite overleg inzake de instelling van de staatscommissie rechtsstaat.

 • 48. 
  Agendapunt:

Wetgevingsrapport Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen) (TK 36150)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 7 september 2022

Wetgevingsrapport Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen) (TK 36150) - 2022Z16346

Besluit:

Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag van Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen) (TK 36150) op 14 september 2022.

 • 49. 
  Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Binnenlandse Zaken tussen 6 juli en 7 september 2022

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.C.W. de Vos - 9 september 2022

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Binnenlandse Zaken tussen 6 juli en 7 september 2022 - 2022Z16584

Besluit:

Ter informatie.

 

Rondvraag (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

Besloten gedeelte (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

 • 50. 
  Agendapunt:

Regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 15 september 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -9 september 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 15 september 2022 - 2022Z15749

Besluit:

Er zijn geen verzoeken aangemeld.

 • 51. 
  Agendapunt:

Mededelingen (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 4 juli 2022

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid - 30995-100

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 oktober 2022 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

OCW, SZW, J&V, VWS

 • 52. 
  Agendapunt:

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 18 juli 2022

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen - 28325239

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 23 september 2022 te 12.00 uur en de minister verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten tot twee weken na ontvangst van het verslag van het schriftelijk overleg met het oog op de mogelijkheid van de Kamer om desgewenst een tweeminutendebat te kunnen voeren.

 • 53. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan provincies over Provinciaal bod voor de woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 5 juli 2022

Afschrift brief aan provincies over Provinciaal bod voor de woningbouw - 32847923

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 54. 
  Agendapunt:

Voortgang verbeterplan koopproces

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 12 juli 2022

Voortgang verbeterplan koopproces - 32847-931

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 55. 
  Agendapunt:

Verschillende aangekondigde onderzoeken volkshuisvesting

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 6 juli 2022

Verschillende aangekondigde onderzoeken volkshuisvesting - 32847-925

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 56. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (Kamerstuk 32847759)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juli 2022

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (Kamerstuk 32847-759) -32847-928

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

FIN

 • 57. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangen Vereniging Vrij Wonen (BVVW) m.b.t. handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juli 2022

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangen Vereniging Vrij Wonen (BVVW) m.b.t. handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen - 32847-927

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

Adressant informeren.

 • 58. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-855)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 8 juli 2022

Antwoorden op vragen commissie over gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-855) - 32847-929

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 59. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-747)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 8 juli 2022

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-747) - 32847-930

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 60. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders (TRSHV) (Kamerstuk 34454-11)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 8 juli 2022

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders (TRSHV) (Kamerstuk 34454-11) -34454-12

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 61. 
  Agendapunt:

Uitkomsten platform hypotheken 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juli 2022

Uitkomsten platform hypotheken 2021 - 32847-926

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 62. 
  Agendapunt:

Actualiteiten digitale gegevensstroom inkomenstoets voor woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 14 juli 2022

Actualiteiten digitale gegevensstroom inkomenstoets voor woningcorporaties -29453-552

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 63. 
  Agendapunt:

Lokale evaluaties Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; selectieve woningtoewijzing

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 31 augustus 2022

Lokale evaluaties Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; selectieve woningtoewijzing - 33340-29

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg over het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid op 5 oktober 2022.

 • 64. 
  Agendapunt:

Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 september 2022

Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 - 33104-30

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

OCW

 • 65. 
  Agendapunt:

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 18 juli 2022

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022 - 32847-932

Besluit:

Betrekken bij het Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting.

 • 66. 
  Agendapunt:

Afschrift van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Eerste Kamerleden Kuit, Fiers, Janssen, Nicolaï, Van Dijk en Raven naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 24 augustus 2022

Afschrift van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Eerste Kamerleden Kuit, Fiers, Janssen, Nicolaï, Van Dijk en Raven naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de

Besluit:

Kamer over de Omgevingswet - 2022Z15752

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Ruimtelijke Ordening op 14 september 2022.

 • 67. 
  Agendapunt:

Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 6 juli 2022

Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland - 34682-100

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Ruimtelijke Ordening op 14 september 2022.

 • 68. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toegezegde voortgangsinformatie en rapporten met betrekking tot de inwerkingtreding Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 26 augustus 2022

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toegezegde voortgangsinformatie en rapporten met betrekking tot de inwerkingtreding Omgevingswet - 2022Z15831

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Ruimtelijke Ordening op 14 september 2022.

 • 69. 
  Agendapunt:

Maandrapportage mei 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 8 juli 2022

Maandrapportage mei 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet -33118-235

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Ruimtelijke Ordening op 14 september 2022.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 70. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake beantwoording schriftelijke vragen van het lid Moonen naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en de NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 26 augustus 2022

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake beantwoording schriftelijke vragen van het lid Moonen naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en de NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet -2022Z15832

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Ruimtelijke Ordening op 14 september 2022.

 • 71. 
  Agendapunt:

Actieplan hybride warmtepompen

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 15 juni 2022 Actieplan hybride warmtepompen - 32813-1062

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving op 15 september 2022.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 72. 
  Agendapunt:

Adviesrapport 'Wegnemen obstakels voor het isoleren van monumenten naar aanleiding van de motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (Kamerstuk 35925-VII-46)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 11 juli 2022

Reactie op de motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (Kamerstuk 35925-VII-46) -32156-119

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

 • 73. 
  Agendapunt:

Nazending bijlage behorende bij brief inzake beschikbaarheid van het afschrift van het energielabel voor huurders

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 5 september 2022

Nazending bijlage behorende bij brief inzake beschikbaarheid van het afschrift van het energielabel voor huurders - 30196-797

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

 • 74. 
  Agendapunt:

Hervorming huurtoeslag en huurverlaging

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 5 juli 2022

Hervorming huurtoeslag en huurverlaging - 32847-924

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 75. 
  Agendapunt:

Overig (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

13, 14 en 15 september (week 37)

 • Tweeminutendebat Bouwregelgeving (28 325, nr. 238)
 • Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 30/06)
 • 36 055 (Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader)
 • 36 071 (Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen)

11, 12 en 13 oktober (week 41)

 • Begroting Algemene Zaken (IIIA), Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
 • Begroting Koning (I)
 • Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

Te agenderen debatten

 • 7. 
  Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK) 9. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (minister BZK)
 • 13. 
  Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (minister BZK, minister VWS)
 • 22. 
  Dertigledendebat over de nationale prestatieafspraken Volkshuisvesting (Beckerman) (minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
 • 76. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 15-09-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

ma 19-09-2022 14.00 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101)

wo 28-09-2022 10.00 - 11.55 Rondetafelgesprek Opkoop vakantieparken wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en Eid

do 29-09-2022 10.00 - 11.30 Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties van het ministerie van BZK

do 29-09-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Wonen (de commissie besluit het debat met een uur te verlengen, tot 18.00 uur)

do 06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 13-10-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR wo 19-10-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Burgemeesters do 20-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 08-12-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering

do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

 • 77. 
  Agendapunt:

Griffier:

Activiteitnummer:

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering

Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur Gesprek Gesprek Benoemingscommissie met de Commissie van Aanbeveling over de vacature voorzitter van de TIB (Tot nader order uitgesteld)

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Staat van de Woningmarkt Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties Commissiedebat Verkiezingen

Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

Rondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Besloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten

A.C.W. de Vos 2022A04891

19


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.