Motie Schalk c.s. over verlaging van de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze motie i is onder nr. G toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) i en wetsvoorstel 36120 IX - Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie van het lid Schalk c.s. over verlaging van de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens
Document­datum 12-07-2022
Publicatie­datum 13-07-2022
Nummer KST36120IXG
Kenmerk 36120 IX; 36120-XV, nr. G
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 IX

36 120 XV

G1

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 12 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de laagste inkomens ondersteunt met incidentele maatregelen zoals de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 120% sociaal minimum;

overwegende, dat de koopkrachtontwikkeling voor de langere termijn noopt tot structurele maatregelen voor de lage en middeninkomens;

constaterende, dat een verlaging van het tarief van de eerste schijf in de inkomensbelasting de koopkracht van huishoudens verbetert, werken meer lonend maakt, de marginale druk verlaagt en het belastingstelsel minder ingewikkeld maakt;

verzoekt de regering, in het Belastingplan 2023 een verlaging van de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens op te nemen middels verlaging van de eerste schijf, en hiervoor tijdens de augustusbesluit-vorming een dekking te vinden,

1 De letter G heeft alleen betrekking op 36 120 IX.

kst-36120-IX-G ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk Van Dijk Koffeman Kox

Van Strien Van der Linden

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 IX, G 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.