Amendement De Hoop over het schrappen van de universiteiten uit het wetsvoorstel - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Dit amendement i is onder nr. 16 toegevoegd aan wetsvoorstel 35920 - Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Amendement van het lid De Hoop over het schrappen van de universiteiten uit het wetsvoorstel
Document­datum 16-06-2022
Publicatie­datum 16-06-2022
Nummer KST3592016
Kenmerk 35920, nr. 16
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 920

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Nr. 16

AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP

Ontvangen 16 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel V, onderdeel A, vervalt.

II

Artikel V, onderdeel B, vervalt.

III

Artikel V, onderdeel C, vervalt.

IV

Artikel V, onderdeel F, vervalt.

V

Artikel V, onderdeel G, vervalt.

VI

In artikel V, onderdeel H, vervalt in het voorgestelde artikel 15.1, eerste lid, onderdeel b, «9.9b,» en vervalt «of 11.7b».

VII

In artikel VIII, onderdeel B, onder 2, vervalt in het voorgestelde tweede lid «9.9b,» en vervalt «, 11.7b».

kst-35920-16 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Toelichting

Universiteiten hebben een bijzondere positie die verschilt van andere onderwijssectoren doordat de Minister nu al een benoemingsbe-voegdheid heeft van toezichthouders en zo ook invloed heeft op de samenstelling van het college van bestuur. Het ligt ook niet in lijn met de academische vrijheid om kritisch onderzoek, dat eventueel mede betrekking heeft op overheidsbeleid, te laten onderwerpen aan een spoedaanwijzing. Daarom beoogt dit amendement om de universiteiten uit te sluiten van dit wetsvoorstel.

De Hoop

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 920, nr. 16 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.