Gewijzigd amendement Bisschop ter vervanging van nr. 11 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 20 toegevoegd aan wetsvoorstel 35920 - Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 11 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer
Document­datum 16-06-2022
Publicatie­datum 16-06-2022
Nummer KST3592020
Kenmerk 35920, nr. 20
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

 

35 920

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Nr. 20

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 16 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

 

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 153a, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

II

In artikel II, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 132a, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

III

In artikel III, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 3.38a, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

IV

In artikel IV, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 6.2.3c in het opschrift en in het eerste lid, onderdeel b, «redelijk» telkens vervangen door «ernstig».

V

In artikel IV, onderdeel I, wordt in het voorgestelde artikel 3.1.6, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

VI

In artikel V, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 9.9b, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

kst-35920-20

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 920, nr. 20    1

In artikel V, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 10.3e1, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

VIII

In artikel V, onderdeel G, wordt in het voorgestelde artikel 11.7b, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

IX

In artikel VI, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 122a, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

X

In artikel VII, onderdeel D, wordt in het voorgestelde artikel 6.2.6 in het opschrift en in het eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig»

XI

In artikel VII, onderdeel H, wordt in het voorgestelde artikel 10.1a, eerste lid, onderdeel b, «redelijk» vervangen door «ernstig».

Toelichting

De mogelijkheid om reeds bij een redelijk vermoeden van wanbeheer een spoedaanwijzing te kunnen geven, verlaagt de drempel voor de Minister aanmerkelijk om preventief in te grijpen, terwijl daarvoor achteraf bezien onvoldoende grond bleek te bestaan. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft daarom terecht gesteld dat sprake zou moeten zijn van een ernstig vermoeden van wanbeheer. Het komt niet alleen zwabberend over dat de regering het voorstel op dit punt opnieuw heeft aangepast, maar het vormt inhoudelijk gezien een te lichtvaardige inbreuk op de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Dit amendement houdt daarom vast aan de lijn dat bij een spoedaanwijzing sprake dient te zijn van een ernstig vermoeden van wanbeheer.

Bisschop

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 920, nr. 20


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.