Amendement De Hoop over het waarborgen van de academische vrijheid van universiteiten - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Dit amendement i is onder nr. 17 toegevoegd aan wetsvoorstel 35920 - Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Amendement van het lid De Hoop over het waarborgen van de academische vrijheid van universiteiten
Document­datum 16-06-2022
Publicatie­datum 16-06-2022
Nummer KST3592017
Kenmerk 35920, nr. 17
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 920

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Nr. 17

AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP

Ontvangen 16 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel V, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 9.9b na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

1a. Onze Minister kan geen spoedaanwijzing geven in situaties waarin het vermoeden van wanbeheer mede betrekking heeft op het onderwerp van te verrichten wetenschappelijk onderzoek of de resultaten daarvan.

II

In artikel V, onderdeel G, wordt in het voorgestelde artikel 11.7b na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

1a. Onze Minister kan geen spoedaanwijzing geven in situaties waarin het vermoeden van wanbeheer mede betrekking heeft op het onderwerp van te verrichten wetenschappelijk onderzoek of de resultaten daarvan.

Toelichting

Op universiteiten wordt kritisch onderzoek gedaan, dat ook betrekking kan hebben op het overheidsbeleid. Dit wetsvoorstel mag daarbij de academische vrijheid niet aantasten. Dit amendement beoogt deze mogelijkheid expliciet uit te sluiten.

De Hoop

kst-35920-17 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 920, nr. 17


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.