Amendement Wilders over middelen voor het verhogen van de inkomensondersteuning AOW - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit amendement i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de inkomensondersteuning AOW
Document­datum 10-06-2022
Publicatie­datum 11-06-2022
Nummer KST36120XV3
Kenmerk 36120 XV, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3

AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS

Ontvangen 10 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 8 Oudedagsvoorziening van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement verhoogt de inkomensondersteuning AOW van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 met 25 euro per maand, zodat het totale bedrag 51,38 euro per maand bedraagt.

Deze verhoging van de Inkomensondersteuning AOW wordt begroot op 0,5 miljard euro. De dekking wordt gevonden in de gelden van het Stikstoffonds en Klimaatfonds.

Wilders

kst-36120-XV-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 XV, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.