Motie Van der Lee c.s. over toewerken naar vier momenten per jaar om de Kamer te informeren over budgettaire voorstellen - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Deze motie i is onder nr. 11 toegevoegd aan dossier 36100 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2021; Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over toewerken naar vier momenten per jaar om de Kamer te informeren over budgettaire voorstellen
Document­datum 09-06-2022
Publicatie­datum 10-06-2022
Nummer KST3610011
Kenmerk 36100, nr. 11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

36 100

Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 9 juni 2022 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel vorig als dit jaar de budgettaire besluitvorming erg gefragmenteerd binnenkomt bij de Kamer;

constaterende dat dit het onnodig ingewikkeld maakt voor de Kamer om adequaat van haar budgetrecht gebruik te maken;

overwegende dat het kabinet zich heeft gecommitteerd aan een nieuwe bestuurscultuur, waarbij transparantie vooropstaat;

verzoekt de regering te onderzoeken of zij kan toewerken naar vier momenten in het jaar waarin zij de Kamer informeert en in staat stelt te besluiten over budgettaire voorstellen en daarbij vooraf meer gedetailleerd aan te geven welke mogelijke integrale gevolgen er op korte en lange termijn zijn voor alle betrokken onderdelen en voor de budgettaire kaders als geheel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee Nijboer Van Raan

Azarkan

Stoffer

Alkaya

Dassen

kst-36100-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 100, nr. 11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.