Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 IX - Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 25-05-2022
Publicatie­datum 25-05-2022
Nummer KST36120IX1
Kenmerk 36120 IX, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 IX

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 25 mei 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting)

 

(Bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB's

, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

25.013.738

11.183.192

187.834.085

1.236.821

879.192

 • - 
  4.517.113
 

Beleidsartikelen

1 Belastingen

3.288.160

3.098.706

182.309.112

 • 13.629
 • 13.629
 • 5.029.198

2 Financiële markten

 • 540.904

27.997

9.705

25.351

25.551

24.440

3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

5.028.425

618.425

1.499.963

 • 974

721.943

313.220

4    Internationale financiële betrekkingen

1.043.419

402.972

165.107

502.724

 • 129

159.919

5 Exportkrediet-verzekeringen, -

10.089.941

221.941

131.076

 • 15
 • 15
 • 1.685

garanties en investeringsverzekeringen

           

6 Btw-compensatiefonds

3.664.380

3.664.380

3.664.380

14.757

14.757

14.757

9 Douane

670.411

670.411

605

4.701

4.701

0

13 Toeslagen

1.289.239

2.006.544

0

533.534

 • 44.359

0

 

Niet-beleidsartikelen

8 Apparaat kerndepartement

332.766

332.766

54.137

40.592

40.592

1.434

10 Nog onverdeeld

147.901

139.050

0

129.780

129.780

0

 

Wijziging begrotingsstaat van

Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire

begroting) (Bedragen

x € 1.000)

           

Art. Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB's

, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

36.145.806

36.145.806

62.666.360

500.679

500.679

16.078.858

 

Beleidsartikelen

11 Financiering staatsschuld

34.614.621

34.614.621

55.417.977

197.679

197679

13.199.000

12 Kasbeheer

1.531.185

1.531.185

7.248.383

303.000

303.000

2.879.858

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 IX, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.